Trwa ładowanie...
dr1q1yr
dr1q1yr
espi

BYTOM - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

BYTOM - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
dr1q1yr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 71890 58179 17225 14053
Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej -5367 -5539 -1286 -1338
Skonsolidowany zysk netto z działalności zaniechanej 0 6957 0 1680
Całkowite dochody ogółem -5367 1418 -1286 343
Skonsolidowane aktywa 50689 53558 12339 12126
Skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe 27012 24824 6607 5620
Skonsolidowany kapitał własny 20829 25919 5095 5868
Skonsolidowany kapitał zakładowy 71250 70610 17428 15987
Skonsolidowana wartość księgowa na akcję (zł/eur) 0,29 0,38 0,07 0,09
Skonsolidowany zysk (strata) netto na akcję (zł/eur) -0,08 0,02 -0,02 0,01
Skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej 1767 -9269 423 -2239
Skonsolidowane przepływy netto z działalności inwestycyjnej -1520 -6136 -364 -1482
Skonsolidowane przepływy netto z działalności finansowej -672 16533 -161 3993
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BYTOM.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Bytom
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BYTOM.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Bytom
GK Bytom - opinia z badania 2012.pdf Opinia z badania skons
GK Bytom - raport z badania 2012.pdf Raport z badania skons
List Prezesa.pdf List Prezesa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)
Mazars Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
dr1q1yr

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2013-03-20 Artur Morawiec Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Piotr Olczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Dagmara Szczupak Główny Księgowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dr1q1yr

Podziel się opinią

Share
dr1q1yr
dr1q1yr