Trwa ładowanie...
d1ewsi3

BYTOM - Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz do umowy wieloproduktowej (6/2011)

BYTOM - Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz do umowy wieloproduktowej (6/2011)

Share
d1ewsi3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz do umowy wieloproduktowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. informuje, iż zawarł z ING Bankiem Śląskim aneksy do umów kredytowych o kredyt złotowy w rachunku bankowym, kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej oraz aneks do umowy wieloproduktowej. Aneksy zostały zawarte 18 stycznia 2010 roku.Przedmiot zawartych aneksów:Aneks do umowy wieloproduktowej:Zwiększenie odnawialnego limitu kredytowego z kwoty 2 409 tys. zł. do 12 000 tys. zł. oraz wydłużenie okresu jego obowiązywania do 31.05.2012 roku, z następującym podziałem sublimitów:Kredyt obrotowy w wysokości do 4 000 tys. zł.Gwarancje bankowe 3 000 tys. zł.Akredytywy 5 000 tys. zł.Udostępnienie podwyższonego limitu jest warunkowane przez Bank: wpływem środków z emisji w kwocie 20 mln. zł., prawomocnym ustanowieniem wymaganych zabezpieczeń oraz całkowitą spłatą i wygaśnięciem zaangażowań wynikających z dotychczasowych umów o kredyt w rachunku bankowym oraz o kredyt w linii odnawialnej.Zabezpieczeniem umowy są: hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki w Bytomiu oraz na nieruchomości
Spółki w Tarnowskich Górach, zastawy rejestrowe na maszynach produkcyjnych, zastaw rejestrowy na towarach, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom oraz cesje wierzytelności.Warunki cenowe podpisanego aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.W przypadku aneksów do umów o kredyt złotowy w rachunku bankowym oraz o kredyt złotowy obrotowy zostały podpisane nowe umowy cesji należności.Oprócz kredytów wskazanych powyżej Bytom S.A. posiada kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na finansowanie inwestycji polegających na tworzeniu nowych salonów firmowych. Umowa została zawarta na okres do 5.01.2012 r.Pozostałe warunki zawartych aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Nie zawarto w aneksach postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę:Aneksy do umów kredytowych oraz aneks do umowy wieloproduktowej z ING
Bankiem Śląskim S.A. dotyczą wartości 12 000 tys. zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A.Wymienione w niniejszym raporcie bieżącym kredyty są jedynymi zobowiązaniami kredytowymi posiadanymi przez Bytom S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ewsi3

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2011-01-19 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ewsi3

Podziel się opinią

Share
d1ewsi3
d1ewsi3