Trwa ładowanie...
d3be5nx
d3be5nx
espi

BZWBK - Agencja Fitch podtrzymała rating dla Banku Zachodniego WBK S.A. (56/2014)

BZWBK - Agencja Fitch podtrzymała rating dla Banku Zachodniego WBK S.A. (56/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3be5nx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Agencja Fitch podtrzymała rating dla Banku Zachodniego WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową agencji Fitch. W dniu 26 listopada 2014 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła ratingi dla Banku Zachodniego WBK SA: Rating długoterminowy:Long-term Issuer Default Rating (IDRs) and Rating Viability dla Banu Zachodniego WBK (BZ WBK, BBB+/Stable/bbb). Przyznane ratingi: Rating długoterminowy IDR dla walut obcych: potwierdzony na poziomie 'BBB+', Perspektywa stabilna Rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych: potwierdzony na poziomie 'F2' Viability Rating: bez zmian na poziomie ?bbb? Rating wsparcia: utrzymany na poziomie ?2? Rating krajowy długoterminowy: potwierdzony na poziomie AA-(pol)', Perspektywa stabilna Długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji: potwierdzony na poziomie AA-(pol). Rating wsparcia dla BZWBK i rating długoterminowy IDR odzwierciadlają opinie agencji Fitch nt. potencjalnego wsparcia ze strony akcjonariusza banku. W opinii Fitch, istnieje
duże prawdopodobieństwo wsparcia dla BZ WBK. Akcjonariuszem większościowym banku jest Banco Santander S.A (Santander, A-/Stable/a-). Agencja Fitch uważa, że BZ WBK stanowi strategicznie ważną spółkę dla swojej spółki macierzystej. Fitch oczekuje, że kontynuacja wsparcia ze strony spółki macierzystej doprowadzi do ustalenia ratingu długoterminowego IDR dla banku o jeden poziom niższy niż rating jego spółki macierzystej. Prognoza w zakresie rating długoterminowego IDR dla BZ WBK odzwierciadla rating jego spółki macierzystej. W opinii agencji, rating VR odzwierciedla jego silny profil ryzyka kredytowego w ujęciu jednostkowym, bazujący na generowanym wewnętrznie kapitale, bardzo dobrych wynikach, dobrej jakości aktywów, silnej płynności i stabilnej bazie fundingowej. Zdaniem agencji rating VR Banku Zachodniego WBK SA może zostać podniesiony o jeden poziom do ?bbb+? jeśli sytuacja finansowa banku będzie w dalszym ciągu tak silna, po ujęciu innych banków w grupie, i podstawowe wskaźniki finansowe BZ WBK pozostaną
na dobrym poziomie a także gdy sytuacja gospodarcza w Polsce nie ulegnie pogorszeniu. Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję ogłoszenie w języku angielskim dla polskich banków znajduje się w załączniku do tego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Fitch Ratings press release November 2014.pdf | Fitch Ratings | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report no. 56/2014 Subject: Fitch Rating Agency affirms Bank Zachodni WBK SA ratings. The Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. hereby publishes the rating decision issued by Fitch Agency. On 26th November 2014 Fitch Ratings has affirmed the Long-term Issuer Default Rating (IDRs) and Viability Rating of Bank Zachodni WBK (BZ WBK, BBB+/Stable/bbb). Rating actions are as follows: Bank Zachodni WBK Long-term foreign currency IDR: affirmed at 'BBB+', Outlook Stable Short-term foreign currency IDR: affirmed at 'F2' Viability Rating: affirmed at 'bbb' Support Rating: affirmed at '2' National Long-term rating: affirmed at 'AA-(pol)', Outlook Stable Senior unsecured debt National Long term rating: affirmed at 'AA-(pol)'. The Support Rating of BZWBK and IDRs of the bank, reflect Fitch’s view on potential support from the bank’s shareholder. In Fitch's opinion, there is a high probability of support for BZ WBK. The bank’s majority owner is Banco Santander S.A. (Santander, A-/Stable/a-). Fitch believes
that BZ WBK is strategically important subsidiary for its parent. Fitch expects that continued parent support will result in the bank’s Long-term IDR being underpinned at level one notch below that of its parent. The Outlook on the Long-term IDRs of BZ WBK reflects that on its parent institution. The VR of the bank reflect its strong standalone credit risk profile, underpinned by healthy internal capital generation, solid performance, good asset quality, strong liquidity and stable funding base. The agency states that BZ WBK VR could be upgraded by one notch, to “bbb+”if it continues to perform strongly after the integration of other group banks, if the key financial metrics remain sound and if there is no significant deterioration in the Polish economy. The full Fitch publication for Polish banks is attached to this report. Legal basis: § 5 clause 1 point 26 of the Finance Minister’s of 19 February 2009 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment
of the information required by the laws of non-member states | | |
| | | | |

d3be5nx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3be5nx

Podziel się opinią

Share
d3be5nx
d3be5nx