Trwa ładowanie...
d10a9k5
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

CALATRAVA CAPITAL SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d10a9k5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 109 887 80 381 26 095 19 259
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 660 -239 062 -1 819 -57 280
Zysk (strata) brutto -18 183 -260 627 -4 318 -62 447
Zysk (strata) netto -18 267 -262 224 -4 338 -62 829
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące -6 712 3 -1 618 1
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej -11 555 -262 227 -2 786 -62 830
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 257 3 565 -1 991 854
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 375 -10 685 1 778 -2 560
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -151 7 342 -36 1 759
Przepływy pieniężne netto, razem -1 033 222 -249 53
Aktywa, razem 114 169 141 972 27529 34 017
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 037 106 742 23 157 25 576
Zobowiązania długoterminowe 670 2 013 162 482
Zobowiązania krótkoterminowe 95 367 104 729 22 996 25 093
Kapitał własny w tym: 18 132 35 230 4 372 8 441
- kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki dominującej 18 117 28 804 4 368 6 901
- udziały niekontrolujące (kapitał mniejszościowy) 15 6 426 4 1 540
Kapitał zakładowy 250 000 250 000 60 282 59 900
Liczba akcji (w szt.) 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,04 -0,81 0,00 -0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,04 -0,52 0,00 -0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,04 0,09 0,01 0,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,04 0,06 0,01 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK SprawozdanieFinansowe.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za 2013
2. SprawozdanieZarzaduGKCTC_.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za 2013
Stanowisko z badania GK.pdf Stanowisko z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d10a9k5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-04-25 | | | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ul. Łucka | | 2/4/6 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@calatravacapital.pl | | www.calatravacapital.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu Piotr Stefańczyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Renata Skrobiszewska Główny Księgowy Renata Skrobiszewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d10a9k5

Podziel się opinią

Share
d10a9k5
d10a9k5