Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

CAM MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

CAM MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d3p3vsv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów 64646 62341 16144 14362
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -301 1058 -75 244
Zysk (strata) brutto -393 1153 -98 266
Zysk (strata) netto -810 826 -202 190
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1661 -4704 -415 -1084
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1549 -1789 -387 -412
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 64 -568 16 -131
Środki pieniężne netto, razem -3146 -7061 -786 -1627
Aktywa razem 51930 48649 13113 11842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20531 16440 5184 4002
Zobowiązania długoterminowe 2233 2491 564 606
Zobowiązania krótkoterminowe 18298 13950 4620 3396
Kapitał własny 31398 32209 7928 7840
Wyemitowany kapitał akcyjny 728 728 184 177
Liczba akcji 7284500 7284500 7284500 7284500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 0,11 -0,03 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 0,11 -0,03 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,31 4,42 1,09 1,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,31 4,42 1,09 1,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0 0 0 0
Dane bilansowe przeliczono wg kursu średniego EUR wg tabeli NBP na 31 grudnia 2011 roku w wysokości 4,4168 zł. natomiast dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną kursów średnich NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca, który wyniósł 4,1401 zł.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
PISMOPREZESAZARZADU2011.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANESPRAWOZDANIEFINANSOWE_2011.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU
SPRAWOZDANIEZARZADUZDZIALALNOSCIGRUPYKAPITALOWEJCAMMEDIA2011.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAM MEDIA S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R. WRAZ Z RAPORTEM W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W CAM MEDIA S.A. W 2011 ROKU
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIERZETELNOSCISPRAWOZDANIA2011.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIEPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA2011.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
opinia i raport korekta.pdf OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 2012-04-10 o treści:
Plik Opis
RB-W20129.pdf RAPORT BIEŻĄCY DOTYCZĄCY KOREKTY RAPORTU ROCZNEGO ZA 2011 ROK

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-04-10
CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
Misters Audytor Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3p3vsv

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2012-04-10 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2012-04-10 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Lidia Adamska Główny Księgowy Lidia Adamska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv