Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

CAPITAL PARK S.A. - Zawarcie umów znaczących (28/2014)

CAPITAL PARK S.A. - Zawarcie umów znaczących (28/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CAPITAL PARK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów znaczących | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 r. Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie(?Bank?) dwie umowy o ustanowienia zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych na udziałach w spółce zależnej Dakota Investments sp. z o.o. (?Jednostka Zależna?). Umowy dotyczą ustanowienia zastawów na 74.600 udziałach o wartości nominalnej 500 zł każdy, utworzonych z podwyższonego kapitału zakładowego Jednostki Zależnej zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2014 roku, będących własnością Emitenta. Zastawy zostały ustanowione o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 648.000.000 zł (sześćset czterdzieści osiem milionów złotych) na rzecz Banku, w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych wynikających z umowy kredytu zawartej z Bankiem w dniu 27 czerwca 2012 roku przez Jednostkę Zależną w celu finansowania budowy inwestycji Eurocentrum
Office Complex (Etap I) zlokalizowanej w Warszawie (?Zastawy A?). Ponadto ustanowione zostały zastawy o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 236.800.000 euro (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy euro) na rzecz Banku, w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytu zawartych z Bankiem w dniu 6 marca 2007 roku oraz w dniu 27 czerwca 2012 roku z późniejszymi zmianami, przez Jednostkę Zależną, na mocy której Bank udzielił spółce kredytu inwestycyjnego w celu sfinansowania zakupu nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem Alfa, zlokalizowanej w Warszawie oraz kredytu inwestycyjnego w ramach transzy inwestycyjnej dotyczącego inwestycji Eurocentrum Office Complex (Etap I) na warunkach określonych w umowie (?Zastawy B?). Obciążone Zastawami A i Zastawami B udziały stanowią 75% kapitału zakładowego Jednostki Zależnej o łącznej wartości nominalnej 49.623.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy
tysiące złotych) i uprawniają Emitenta do 75%% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Jednostki Zależnej. Udziały obciążone zastawami stanowią długoterminowe aktywo finansowe Emitenta. W związku z ustanowionymi powyżej Zastawami A oraz Zastawami B Emitent poddał się egzekucji do kwoty 648.000.000 zł (sześćset czterdzieści osiem milionów złotych) oraz do kwoty 236.800.000 euro (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy euro) z przedmiotu tych zastawów. Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne. Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPITAL PARK S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Marynarska | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 318 88 88 | | +48 22 318 88 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@capitalpark.pl | | www.capitalpark.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 108-00-09-913 | | 142742125 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Jan Motz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2