Trwa ładowanie...
dr4qcfc
espi

CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (67/2012)

CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (67/2012)
Share
dr4qcfc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku zawarł z Idea Parasol FIO ? Idea Obligacji Subfundusz, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej: "Obligatariusze") trzy porozumienia, których przedmiotem jest spłata kwot wynikających z wykupu obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę. Warunki zawartych porozumień określają zasady spłaty 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Cash Flow S. A. nr 2/10/2011 z dnia 18 października 2011 r. Zgodnie z treścią zawartych porozumień Obligatariusze rozłożyli na raty oraz dokonali przesunięcia terminu spłaty przedmiotowych obligacji. Emitent dokona wykupu przedmiotowych obligacji w połowie listopada 2012 roku, pod koniec grudnia 2012 roku oraz pod koniec lutego 2013 roku. Kwota wykupu zostanie powiększona o odsetki ustawowe,
liczone od dnia 30 października 2012 r. do dnia faktycznej spłaty całości lub części kwoty wynikającej z obligacji. Strony dopuściły możliwość wcześniejszej zapłaty za Obligacje serii B, niż terminy określone powyżej. Ponadto do czasu dokonania całkowitej zapłaty za Obligacje B zostaną utrzymane w mocy wszystkie zabezpieczenia ustanowione w celu zabezpieczenia Obligacji B określone w Uchwale Zarządu nr 2/10/2011 z dnia 18 października 2011 r. Pozostałe warunki zawartych porozumień nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono innych terminów czy też kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień zawarcia porozumień tj. 6 listopada 2012 roku wynosiły 17 571 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) tysięcy złotych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za III kwartał 2012 roku, co spowodowało powstanie obowiązku informacyjnego. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-300 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Perla 14 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
629-218-72-66 277463484
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4qcfc

Podziel się opinią

Share
dr4qcfc
dr4qcfc