Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

CASH FLOW S.A. - Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy. (32/2013)

CASH FLOW S.A. - Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy. (32/2013)
Share
d2hcx6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 24 października 2013 roku otrzymał pisemną informację sporządzoną w Będzinie i datowaną na dzień 24 października 2013 roku, od Tarisso Investments Limited, dotyczącą zmiany ilości głosów oraz udział w kapitale zakładowym Emitenta. Poniżej Spółka przedstawia treść otrzymanego zawiadomienia: "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., dalej: "Ustawa") informuję, że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego dnia 11 października 2013 przez Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: "Spółka"), zmianie uległa ilość głosów posiadanych przez Tarisso Investments Limited oraz udział w kapitale zakładowym. Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę w dniu 19 października
2013 roku raportem bieżącym numer 30/2013 dokonano emisji 665.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. Łączna ilość akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 8.165.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy). Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółka posiadała łącznie 2.850.376 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) sztuki akcji wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 38,00 % (słownie: trzydzieści osiem procent) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 2.850.376 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 38,00 % (słownie: trzydzieści osiem procent) głosów na tym zgromadzeniu. Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółka posiada łącznie 2.850.376 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) sztuki akcji, co stanowi 34,90 %
(słownie: trzydzieści cztery procent dziewięćdziesiąt setnych) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 2.850.376 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 34,90 % (słownie: trzydzieści cztery procent dziewięćdziesiąt setnych) głosów na tym zgromadzeniu. W okresie nadchodzących dwunastu miesięcy Tarisso Investments Limited nie zamierza nabywać akcje spółki Cash Flow S. A. Jednocześnie informuję, że posiadane przez spółkę akcję emitenta są akcjami serii A, B i C. Zestawienia akcji poszczególnych serii zostanie przedstawione poniżej. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego w dniu 11 października 2013 roku Tarisso posiadało: 1. 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii A wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 7,60 % (słownie: siedem procent i sześćdziesiąt setnych) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,60 % (słownie: siedem procent i sześćdziesiąt setnych) głosów na tym zgromadzeniu. 2. 2.280.000 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii B wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 30,04 % (słownie: trzydzieści procent i cztery setne) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 2.280.000 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 30,04 % (słownie: trzydzieści procent i cztery setne) głosów na tym zgromadzeniu. 3. 376 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć) sztuki akcji serii C wyemitowane przez Cash Flow S. A., co stanowiło 0,005 % (słownie: pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 376 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,005 % (słownie: pięć tysięcznych procenta) głosów na tym zgromadzeniu. Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 11 października 2013 roku Tarisso
posiada: 1. 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii A wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowi 6,98 % (słownie: sześć procent dziewięćdziesiąt osiem setnych) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,98 % (słownie: sześć procent dziewięćdziesiąt osiem setnych) głosów na tym zgromadzeniu. 2. 2.280.000 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii B wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowi 27,92 % (słownie: dwadzieścia siedem procent dziewięćdziesiąt dwie setne) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 2.280.000 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 27,92 % (słownie: dwadzieścia siedem procent dziewięćdziesiąt dwie setne) głosów na tym zgromadzeniu. 3. 376 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć) sztuki akcji serii C wyemitowane przez Cash Flow S. A., co stanowi 0,004
% (słownie: cztery tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 376 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,004 % (słownie: cztery tysięczne procenta) głosów na tym zgromadzeniu." Niniejszy raport sporządzono na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-300 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Perla 14 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
629-218-72-66 277463484
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o