Trwa ładowanie...
d4g8lfh

CDRL S.A. - Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta. (10/2015)

CDRL S.A. - Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta. (10/2015)

Share
d4g8lfh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CDRL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. uzyskał informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Bank?) Aneksu nr 4 do umowy kredytowej o kredyt obrotowy szybka linia nr 1095745PO24061100 z dnia 27.06.2011 roku (?Umowa?). Na mocy Aneksu nr 4 przyjęto nową treść Umowy, w tym nową nazwę kredytu. Zgodnie z nową treścią Umowy, w miejsce kredytu odnawialnego w kwocie 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100), 2.000.000 USD (słownie: dwa miliony dolarów amerykańskich 00/100) oraz linii kredytowej na akredytywy wraz z kredytem obrotowym na zapłatę akredytyw w kwocie 3.300.000 USD (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy dolarów amerykańskich 00/100), Bank w ramach MultiLinii w łącznej kwocie 5.600.000 USD (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich 00/100), udzielił Emitentowi: a) kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 2.520.000,00 USD (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia
tysięcy dolarów amerykańskich 00/100), z terminem spłaty do dnia 11.04.2016 roku, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w kilku walutach USD, EUR, PLN i z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej; b) kredytu na akredytywy do kwoty 5.600.000,00 USD (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich 00/100) z terminem spłaty do dnia 24.04.2017 roku z przeznaczeniem na zapłatę akredytyw w walutach USD, EUR, PLN; Od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są: - weksel in blanco wystawiony przez Emitenta, - zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych (magazynowych) o wartości nie niższej niż 18.000.000,00 PLN - przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu rejestrowego, - poręczenie cywilne udzielone przez spółki zależne Emitenta: COCCODRILLO
CONCEPTS sp. z o.o., SMART INVESTMENT GROUP sp. z o.o., DRUSSIS sp. z o.o., MT POWER sp. z o.o., - przelew wierzytelności (cesja globalna i cesja globalna cicha) z tytułu istniejących i przyszłych wierzytelności handlowych przysługujących Emitentowi od wskazanych w Umowie kontrahentów zagranicznych. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDRL S.A. | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-000 | | Pianowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatowa | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 65 511 87 00 | | +48 65 511 87 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6981673166 | | 411444842 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh