Trwa ładowanie...
d3m6hih

CEDC - Raport bieżący spółki Central European Distribution Corporation: Informacja o ustanowieniu...

CEDC - Raport bieżący spółki Central European Distribution Corporation: Informacja o ustanowieniu zabezpieczeń na aktywach o znaczącej wartości (14/2013)

Share
d3m6hih

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący spółki Central European Distribution Corporation: Informacja o ustanowieniu zabezpieczeń na aktywach o znaczącej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie") w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami) ("Rozporządzenie"), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o ustanowieniu zabezpieczeń przez rosyjskie spółki zależne Grupy CEDC. W nawiązaniu do raportu nr 71/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz w związku z zawarciem przez rosyjską spółkę zależną wchodzącą w skład
Grupy CEDC umowy kredytowej w Rosji w dniu 27 lutego 2013 r. z bankiem "Russian Standard Bank" ("Russian Standard Bank"), która nie stanowi znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia, zawarto w dniu 27 lutego 2013 r. niżej wymienione umowy zastawu, skuteczne z dniem podpisania, i ustanowiono na rzecz Russian Standard Bank niżej wymienione zabezpieczenia: 1) umowa zastawu finansowego na prawach, tj. na wierzytelnościach wynikających z umów dostawy, które przysługują zastawcy, tj. Joint Stock Company "Russian Alcohol Group" ("Russian Alcohol Group") pomiędzy Russian Alcohol Group jako zastawcą i Russian Standard Bank jako zastawnikiem, zabezpieczającą zobowiązanie w wysokości 465.000.000,00 RUR (co stanowi równowartość 48.267.000,00 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28 lutego 2013 r.), o wartości ewidencyjnej tych aktywów w księgach wynoszącej 638.671.086,92 RUR według stanu z dnia 13 lutego 2013 r. (co stanowi równowartość ok. 66.294.058,82 złotych według kursu
średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28 lutego 2013 r.), 2) umowa zastawu finansowego na prawach, tj. na wierzytelnościach wynikających z umów dostawy, które przysługują zastawcy, tj. rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Limited Liability Company "Trading House "Russian Alcohol ? Moscow"" ("Trading House "Russian Alcohol ? Moscow"") pomiędzy Trading House "Russian Alcohol ? Moscow" jako zastawcą i Russian Standard Bank jako zastawnikiem, zabezpieczającą zobowiązanie w wysokości 465.000.000,00 RUR (co stanowi równowartość 48.267.000,00 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28 lutego 2013 r.), o wartości ewidencyjnej tych aktywów w księgach wynoszącej 42.928.245,44 RUR według stanu z dnia 13 lutego 2013 r. (co stanowi równowartość ok. 4.455.951,87 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28 lutego 2013 r.), oraz 3) umowa zastawu finansowego na prawach, tj. na wierzytelnościach wynikających z umów
dostawy, które przysługują zastawcy, tj. rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Limited Liability Company "The Trading House "Russian Alcohol" ("The Trading House "Russian Alcohol"") pomiędzy The Trading House "Russian Alcohol" jako zastawcą i Russian Standard Bank jako zastawnikiem, zabezpieczającą zobowiązanie w wysokości 465.000.000,00 RUR (co stanowi równowartość 48.267.000,00 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28 lutego 2013 r.), o wartości ewidencyjnej tych aktywów w księgach wynoszącej 308.414.541,80 RUR według stanu z dnia 13 lutego 2013 r. (co stanowi równowartość ok. 32.013.429,43 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28 lutego 2013 r.). Istnieją następujące powiązania pomiędzy CEDC oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi CEDC a Russian Standard Bank, oraz osobami nimi zarządzającymi: (i) Russian Standard Bank należy do spółek z Grupy Russian Standard, do której należy także Roust Trading Ltd, będąca
akcjonariuszem CEDC, posiadającym 19,5 % akcji zwykłych CEDC, uwzględniając 81.757.789 akcji zwykłych CEDC znajdujących się w obrocie na dzień 25 lutego 2013 r., (ii) Pan Roustam Tariko jest obecnie Prezesem Tymczasowym (ang. Interim President) oraz Przewodniczącym Rady Dyrektorów CEDC, o czym CEDC m.in. informowała w raporcie bieżącym nr 51/2012 z dnia 25 października 2012 r. (iii) Ponadto, w raporcie bieżącym nr 51/2012 z dnia 25 października 2012 r. CEDC informowała, że pan Roustam Tariko jest założycielem Russian Standard, jednej z największych prywatnych spółek rosyjskich działających na rynku konsumpcyjnym. Grupa Russian Standard obejmuje obecnie Russian Standard Vodka Roust Inc., Gancia, Russian Standard Bank oraz Russian Standard Insurance. Pan Tariko jest pośrednio właścicielem wszystkich udziałów Roust Trading Ltd. oraz kontroluje tę spółkę i w związku z tym można uznać go za właściciela rzeczywistego akcji zwykłych CEDC, które znajdują się obecnie w posiadaniu Roust Trading Ltd. i które mogą
znajdować się w posiadaniu Roust Trading Ltd., zgodnie z łączącymi CEDC a Roust Trading Ltd umowami. Ponadto, Russian Standard Bank nie jest podmiotem zależnym CEDC. Russian Alcohol Group, Trading House "Russian Alcohol ? Moscow" oraz The Trading House "Russian Alcohol" są podmiotami pośrednio w 100 % zależnymi CEDC. Podstawą do złożenia niniejszego raportu jest fakt, że wartość każdego z przedmiotów zabezpieczeń przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m6hih

| | | Central European Distribution Corporation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEDC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | NJ 08054 | | Mt. Laurel | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 456 60 00 | | 022 456 60 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@cedc.com | | www.cedc.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5418652710 | | brak | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Ryan Lee Dyrektor finansowy Ryan Lee

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m6hih

Podziel się opinią

Share
d3m6hih
d3m6hih