Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 (24/2011)
Share
d34i5qe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, że zostanie wypłacona zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 w łącznej kwocie wynoszącej 3.406.825,20 PLN czyli 0,10 PLN brutto na jedną akcję. Do wypłaty zaliczki uprawnionych jest łącznie 34.068.252 akcji na okaziciela serii B. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Celtic Property Developments S.A. 15 grudnia 2011 roku. Wypłata zaliczki nastąpi w dniu 23 grudnia 2011 roku. Zarząd Spółki informuje, że Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę tak ustalonej zaliczki. Wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 15 ust. 4 Statutu spółki Celtic Property Developments S.A., tj.: - roczne sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 23.563 tys. PLN. - półroczne sprawozdanie finansowe Celtic Property
Developments S.A. sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku w kwocie 11.579 tys. PLN. Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. w dniu 22 listopada 2011 r. wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na warunkach zaproponowanych przez Zarząd. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cybernetyki 7B
(ulica) (numer)
+48 22 321 05 00 +48 22 321 05 01
(telefon) (fax)
info@celtic.pl www.celtic.pl
(e-mail) (www)
6772286258 120423087
(NIP) (REGON)
d34i5qe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarządu
2011-11-23 Christopher Bruce Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe