Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Raport roczny R 2011

CENTRUM KLIMA S.A. - Raport roczny R 2011
Share
d3b29l0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży 93244 84505 22522 21103
Koszt własny sprzedaży 67479 64484 16299 16103
Zysk (strata) na dziłalności operacyjnej 10362 7898 2503 1972
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10062 8376 2430 2092
Zysk (strata) za rok 8087 6648 1953 1660
Liczba akcji w sztukach 8518625 8518625 8518625 8518625
Zysk (strata) za rok na jedną akcję (PLN/EUR) 0,95 0,78 0,23 0,19
Aktywa trwałe 44547 41809 10086 10557
Aktywa obrotowe 47577 48041 10772 12131
Kapitał własny 71789 67819 16254 17125
Zobowiązania dlugoterminowe 6675 3899 1511 985
Zobowiązania krótkoterminowe 13660 18132 3093 4578
Liczba akcji w sztukach 8518625 8518625 8518625 8518625
Wartość księgowa na jedną akcję 8,43 7,96 1,91 2,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1152 -1387 278 -346
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11165 -3556 2697 -888
Przepływyw pieniężne netto z działalności finansowej -11462 -4367 -2769 -1091
Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2009:Aktywa trwałe 23 834 tys. PLN, 5 802 tys. EURAktywa obrotowe 56 669 tys. PLN, 13 794 tys. EURKapitał własny 64 512 tys. PLN, 15 703 tys. EUR,Zobowiązania długoterminowe 4 037 tys. PLN, 982 tys. EURZobowiązania krótkoterminowe 11 954 tys. PLN, 2 910 tys. EURLiczba akcji w sztukach 8 518 625Wartość księgowa na jedną akcję 7,57 PLN, 1,84 EUR
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
CentKlim_List Prezesa Do Akcjonariuszy_2011.pdf
CentKlim_Opinia biegłych rewidentów o sprawozdaniu finansowym_2011.pdf
CentKlim_Raport biegłych rewidentów z badania sprawozdań_2011.pdf
CentKlim_Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_2011.pdf
CentKlim_Sprawozdanie z działalności zarządu_2011.pdf
CentKlim_Sprawozdanie finansowe_2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR
w walucie
data przekazania: 2012-03-12
CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-850 Wieruchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(22) 250-50-50 (22) 250-50-60
(telefon) (fax)
office@centrumklima.pl www.centrumklima.pl
(e-mail) (www)
5221022534 011179157
(NIP) (REGON)
PKF AUDYT SP. Z O.O.
(podmiot uprawniony do badania)
d3b29l0

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Marek Perendyk Prezes Zarządu
2012-03-12 Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Marta Bieniecka Główna Ksiegowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0