Trwa ładowanie...
d13hf8q
espi

CERABUD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA (23/2011)

CERABUD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA (23/2011)

Share
d13hf8q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CERABUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl) - na dzień 18 stycznia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jarosława Twardowskiego, w Łodzi, przy ul. Zachodniej 67/1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych. 13. Zamknięcie obrad. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, w terminie przypadającym po terminie ustawowym, tj. po dniu 30 czerwca 2011 roku spowodowane zostało m.in. następującymi wydarzeniami w otoczeniu korporacyjnym Spółki: (a) przesunięciem terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego Spółki przez Biegłego Rewidenta (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 18/2011 z dnia 12 czerwca 2011 roku), co było spowodowane przede wszystkim zaniedbaniami i zaniechaniami dotychczasowego (poprzedniego) Prezesa Zarządu Spółki, Pana Macieja Orzechowskiego (Pan Maciej Orzechowski pełnił swoją funkcję do dnia 17 lutego 2011 roku, tj. do dnia jego odwołania z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki), który nie przedstawił Radzie Nadzorczej Spółki ofert podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdania finansowego za 2010
rok, co uniemożliwiło sprawny i przeprowadzony ze stosownym wyprzedzeniem wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok (wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki dopiero w dniu 30 kwietnia 2011 roku), a także brakiem współpracy, w trakcie prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki, ze strony osób kierujących Spółką w 2010 roku (Pan Maciej Orzechowski, Pan Jakub Gawron), co powodowało opóźnienie w sporządzeniu raportu rocznego za 2010 rok podlegającego badaniu; (b) zarządzeniem przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku ? do dnia 29 lipca 2011 roku (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 20/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku); (c) braku zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ? ze względu na brak wymaganego quorum, zgodnie z postanowieniami § 28 Statutu Spółki (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 22/2011 z dnia
31 lipca 2011 roku). W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.cerabud.pl | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB ESPI 23-2011 Projekty uchwał ZWZ (Zal 2).pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13hf8q

| | | CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CERABUD S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-437 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Kościuszki | | 80/82 lok.604 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (042) 298-51-29 | | (042) 298-51-28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | k.marciniak@cerabud.pl | | www.cerabud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Krzysztof Marciniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13hf8q

Podziel się opinią

Share
d13hf8q
d13hf8q