Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

CERSANIT - Aneksy do umów kredytowych zawarte z Raiffeisen Bank Polska SA (4/2011)

CERSANIT - Aneksy do umów kredytowych zawarte z Raiffeisen Bank Polska SA (4/2011)
Share
d4a21yl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umów kredytowych zawarte z Raiffeisen Bank Polska SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółkiCersanit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku pomiędzy spółką Cersanit S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podpisane zostały aneksy do umów kredytowych, tj.:- aneks z dnia 17 stycznia 2011 roku do umowy o limit wierzytelności z dnia 4 lutego 1998 r. (z późn. zm.), na kwotę 50 mln PLN, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 59/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku. Zgodnie z podpisanym aneksem strony zdecydowały o przedłużeniu terminu udzielenia limitu do dnia 31 stycznia 2012 roku;- aneks z dnia 17 stycznia 2011 roku do umowy kredytowej z dnia 5 sierpnia 2008 roku, na kwotę 50 mln PLN, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku. Na podstawie zawartego aneksu termin spłaty kredytu wydłużono do dnia 31 stycznia 2012 roku.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku podpisane zostały także aneksy do umów kredytowych pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie (Bank) a podmiotami zależnymi Emitenta:- aneks z dnia 28 stycznia 2011 roku do umowy o limit wierzytelności z dnia 14 grudnia 2007 roku, na kwotę 20 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Cersanit IV Sp. z o.o. Zgodnie z podpisanym aneksem strony zdecydowały o przedłużeniu terminu udzielenia limitu do dnia 31 stycznia 2012 roku;- aneks z dnia 17 stycznia 2011 roku do umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2002 roku, na kwotę 5 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Cersanit II S.A. Na podstawie zawartego aneksu termin spłaty kredytu przedłużono do dnia 31 stycznia 2012 roku;- aneks z dnia 17 stycznia 2011 roku do umowy kredytowej z dnia 3 sierpnia 2004 roku, na kwotę 5 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Cersanit II S.A. Na podstawie zawartego aneksu termin spłaty kredytu przedłużono do dnia 31 stycznia 2012 roku.W okresie ostatnich 12 miesięcy Cersanit S.A. i podmioty zależne od Spółki zawarły lub aneksowały z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowy kredytów o
łącznej wartości 130 mln PLN.Powyższe aneksy do umów uznano za znaczące na podstawie kryterium kapitałów własnych Cersanit S.A.Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CERSANIT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CERSANIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacjiGPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
cersanit@cersanit.com.pl cersanit.com.pl
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl