Trwa ładowanie...
d2bwo5r

CERSANIT - Rejestracja przez Sąd zmiany kapitału zakładowego i Statutu Emitenta (44/2010)

CERSANIT - Rejestracja przez Sąd zmiany kapitału zakładowego i Statutu Emitenta (44/2010)

Share
d2bwo5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany kapitału zakładowego i Statutu Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cersanit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 listopada 2010 roku powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 18 listopada 2010 roku przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 14.425.602,30 (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwa złote trzydzieści groszy) do kwoty 21.638.404,30 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery złote trzydzieści groszy). Podwyższenie kapitału, dokonane zostało w drodze oferty publicznej poprzez emisję 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, uprawniających do 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu kapitału, wynosi 216.384.043 (słownie: dwieście szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy).Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, zarejestrowana została także zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.425.602,30 złotych i dzieli się na:a/ 56.328.000 akcji serii A,b/ 50.000.000 akcji serii B,c/ 10.000.000 akcji serii C,d/ 16.618.290 akcji serii D,e/ 11.309.733 akcji serii F,o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.2. Akcje serii A, B, C, D i F są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych."został zastąpiony zapisem:"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki
wynosi 21.638.404,30 złotych i dzieli się na:a/ 56.328.000 akcji serii A,b/ 50.000.000 akcji serii B,c/ 10.000.000 akcji serii C,d/ 16.618.290 akcji serii D,e/ 11.309.733 akcji serii F,f/ 72.128.020 akcji serii G,o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.2. Akcje serii A, B, C, D, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych."Zarząd Spółki w załączeniu przesyła jednolitą treść Statutu Spółki, uwzględniającą powyższe zmiany. Zgodnie z § 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmiany w Statucie wchodzą w życie od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 i § 38 ust. 1 pkt. 2 lit. b)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2009, Nr 33 poz. 259]. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Cersanit SA.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bwo5r

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Mirosław Jędrzejczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bwo5r

Podziel się opinią

Share
d2bwo5r
d2bwo5r