Trwa ładowanie...
d45nulr
espi

CEZ, a.s. - ČEZ wezwał zakwalifikowanych oferentów do złożenia ofert w ramach zamówienia publiczn...

CEZ, a.s. - ČEZ wezwał zakwalifikowanych oferentów do złożenia ofert w ramach zamówienia publicznego na dokończenie budowy Elektrowni jądrowej Temelín (61/2011)

Share
d45nulr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEZ, a.s. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ČEZ wezwał zakwalifikowanych oferentów do złożenia ofert w ramach zamówienia publicznego na dokończenie budowy Elektrowni jądrowej Temelín | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka energetyczna ČEZ dziś przekazała oferentom zakwalifikowanym do postępowania ofertowego w ramach zamówienia publicznego Dokończenie budowy Elektrowni jądrowej Temelín wezwanie do złożenia ofert oraz dokumentację zadania. "Dziś uczyniliśmy ważny krok w kierunku zapewnienia na dziesiątki lat niezawodnych dostaw energii elektrycznej dla czeskich odbiorców. Z tego powodu dokończenie budowy elektrowni jądrowej Temelín jest kluczowym filarem strategii ČEZ. Cieszy nas, że o największe zamówienie w historii ČEZ i całej Republiki Czeskiej ubiegają się najwięksi światowi dostawcy technologii jądrowych. Wybierając dostawcę będziemy postępować absolutnie przejrzyście. Chodzi o jedyny przetarg na świecie, który przebiega zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych,? twierdzi Daniel Beneš, prezes zarządu i dyrektor generalny ČEZ. Dokumentacja zadania dokładnie specyfikuje potrzeby i wymagania zleceniodawcy dotyczące przedmiotu zamówienia publicznego, to znaczy dostawy dwóch kompletnych bloków elektrowni
jądrowej pod klucz, łącznie z jednostkami paliwowymi na 9 lat pracy. Dokumentacja zadania zawiera między innymi warunki handlowe i techniczne, które mają być spełnione w ramach realizacji zamówienia publicznego, kryteria i sposób oceny ofert. "Projekty wszystkich oferentów muszą spełniać wymagania prawne Republiki Czeskiej oraz wymagania UE, wymagania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Asocjacji Zachodnioeuropejskich Nadzorów Atomowych dotyczące bezpieczeństwa. Przedkładający projekty muszą posiadać również licencje w państwach swojego pochodzenia lub w którymś z państw UE. Spełnienie wszystkich tych wymagań będzie warunkiem uzyskania licencji w RC,? dodaje Daniel Beneš. Kryteria oceny są nastawione w optymalnych proporcjach, gdzie 50 procent dotyczy specyfikacji technicznej projektu łącznie z bezpieczeństwem i licencjami, pozostałych 50 dotyczy strony ekonomicznej oferty, to znaczy ceny i warunków handlowych, na przykład gwarancji, warunków płatności lub warunków dostaw paliwa jądrowego. Termin
składania ofert ustalono na 2 lipca 2012, co odpowiada uzgodnionemu z oferentami terminowi 8 miesięcy na przygotowanie ofert. Przed upływem terminu składania ofert odbędą się jeszcze wspólne spotkania z oferentami w ramach dwóch oględzin miejsca budowy oraz konferencje przedofertowe. Po otrzymaniu ofert przebiegnie ich rozpatrzenie i ewentualne wyjaśnienie, następnie ocena i pertraktacje o ofertach. Wybór dostawcy i podpisanie umowy planuje się na koniec 2013 roku. Bezpośrednio nad opracowaniem dokumentacji współpracowało ponad 400 specjalistów w dziedzinie praktycznie wszelkich istniejących nauk technicznych i przyrodniczych, oraz specjaliści od bezpieczeństwa, zakupów, finansów, handlu, planowania i prawa. Byli to nie tylko pracownicy ČEZ, na całkowitą liczbę składa się też ok. 130 pracowników 20 podmiotów eksternistycznych. W przybliżeniu stu pracowników ČEZ zajmowało się przygotowaniami na pełny etat. Dokumentacja zadania liczy w przybliżeniu 6000 stron, w drukowanej formie waży niemal 70 kg, w formie
elektronicznej, w której została przekazana oferentom, są to 2 GB danych. Dokumentacja zadania była przygotowywana przez okres 3 lat i 2 miesięcy. ČEZ ogłosił zamówienie publiczne 3. 8. 2009, do wiosny 2010 przebiegały kwalifikacje oferentów, zakwalifikowały się konsorcja Westinghouse Electric Company LLC i Westinghouse Electric Company Czech Republic, s.r.o.; konsorcjum ŠKODA JS a.s. i JSC Atomstroyexport oraz JSC OKB Gidropress; AREVA NP S.A.S. Od wiosny 2010 do października 2011 roku odbywały się rozmowy z zakwalifikowanymi oferentami przed złożeniem ofert według § 33 ustawy nr 137 Dz.U. 2006, o zamówieniach publicznych, w celu wyłonienia jednego lub więcej rozwiązań zdolnych do spełnienia potrzeb i wymagań ČEZ, a. s.. Spółka ČEZ w ramach tych rozmów najpierw pisemnie a następnie w trzech rundach rozmów osobistych rozpatrzyła wszelkie aspekty przedmiotowego zamówienia publicznego. Wyłonione rozwiązania i inne wymagania spółki ČEZ zostały opisane w dokumentacji zadania, którą przekazano oferentom. | | | |
| | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CEZ-061-2011PL5U58yC5MmBmW18v2.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | CEZ Invited Qualified Candidates to Submit Bids to Complete the Temelín Nuclear Power Plant CEZ has today handed over an Invitation to Submit Bid with the relevant Tender Documentation to the three candidates that have qualified for the tender for the public contract of “Completion of the Temelin Nuclear Power Plant”. “Today, we have taken an important step to ensure a reliable supply of electricity to Czech customers in the upcoming decades. It is a key pillar of CEZ’s strategy to complete the Temelin nuclear power plant in this respect. We are glad that leading nuclear technology vendors from all over the world have decided to bid for the biggest public contract in CEZ’ history but also in the history of the Czech Republic. When selecting a supplier, we are going to proceed in an absolutely transparent manner. On a global scale, this is the only tender that has been conducted in accordance with the public procurement rules,” says Daniel Benes, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive
Officer of CEZ. The Tender Documentation exactly specifies the procurer’s needs and requirements for the scope of delivery under the public contract, i.e., the supply of two complete nuclear power plant blocks on a full turn-key basis, including nuclear fuel sets for 9 years of operation. Among other things, the Tender Documentation defines commercial and technical requirements that are to be fulfilled in the course of the public contract implementation, including the relevant evaluation criteria and the overall bid assessment procedure. “The bids and plans from all bidders must comply with the relevant legislation of the Czech Republic as well as the applicable EU requirements, safety requirements defined by the International Atomic Energy Agency and the Western European Nuclear Regulators’ Association. The presented plans must also be licensed in the vendors’ home countries or in one of the EU Member States. The plans will only be licensed in the Czech Republic if the aforementioned set of requirements has
been fulfilled,” Daniel Benes added. The evaluation criteria have been optimally defined, with 50 percent based on the technical project specification including safety and license criteria and the other 50 percent based on the financial aspects of the bid, such as the price and commercial terms and conditions – warranty terms, terms of payment or terms of nuclear fuel supply. The deadline for submitting bids has been set for July 2, 2012, which is consistent with the period of 8 months for bid preparation agreed upon with the qualified candidates. During the bid preparation period, the bidders will be invited to participate in joint meetings that will have the form of site visits and a pre-bid conference. Once we have received the bids, we will assess and, if relevant, clarify them; subsequently, the bids will be evaluated, compared and relevant discussions will take place. The winning bidder is expected to be announced and the contract to be signed in late 2013. The Tender Documentation has been prepared by
over 400 specialists in virtually all existing fields of engineering and natural science and also by specialists in safety, purchasing, finance, sales, planning and law. The team did not include CEZ experts only but also some 130 employees of 20 other firms. Around one hundred of the CEZ staff have been involved in the preparation on a full-time basis. The Tender Documentation comprises some 6,000 pages, which weigh some 70 kg in a printed form. The electronic form that has been handed over to the qualified candidates represents 2 GB of data. It has taken us 3 years and 2 months to prepare the entire Tender Documentation. CEZ first announced the public contract on August 8, 2009 and all parties interested in the tender were invited to qualify by the spring of 2010. The following entities have qualified: Westinghouse Electric Company LLC together with Westinghouse Electric Company Czech Republic, s.r.o.; an association of SKODA JS a.s. and JSC Atomstroyexport and JSC OKB Gidropress; and AREVA NP S.A.S. From
the spring of 2010 till October 2011, we conducted meetings with the qualified bidders in the pre-bid phase pursuant to Section 33 of Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement, with the purpose of finding one or more solution suitable to fulfill the needs and requirements of CEZ, a. s. During the said phase, CEZ first in writing and then in three rounds of meetings discussed all relevant aspects of the public contract at hand. The eligible solution that has been identified as well as other requirements of CEZ have been described in the Tender Documentation, which has been handed over to the qualified bidders. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

| | | CEZ, a.s. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEZ, a.s. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 140-53 | | Praha 4 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Duhova 2/1444 | | 2/1444 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +420211042609 | | +420211042040 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | bronislav.cerny@cez.cz | | www.cez.cz | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr