Trwa ładowanie...
d4jh9z7
d4jh9z7
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy (32/2011)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy (32/2011)
Share
d4jh9z7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do RB nr 66/2010 z dnia 26.07.2010r. informuje, iż w dniu 21 listopada 2011 roku, otrzymał od podmiotu zależnego Zakład Energetyczny ZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("ZE ZEN", "Wykonawca"), wiadomość o podpisaniu aneksu do umowy o znaczącej wartości z Synthos Dwory 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu ("Zamawiający"). Na mocy postanowień ww. aneksu Strony dokonały zmian warunków płatności i rozliczania ceny Kontraktu netto w części przysługującej ZE ZEN w walucie polskiej, która wynosi 10.158.563,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote). Zgodnie z Aneksem, płatność Ceny Kontraktu będzie realizowana w następujący sposób: - Kwota 4 257 741,00 zł + VAT (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) będzie płatna po dostawie urządzeń. - Kwota 2 593 233,00 zł + VAT (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy
tysiące dwieście trzydzieści trzy złote) stanowi wartość wykonanych robót. - Kwota 3 307 589,00 zł +VAT (słownie: trzy miliony trzysta siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) zostanie wypłacona w dwóch odrębnych transzach: pierwsza po przekazaniu Instalacji do Eksploatacji wraz z Dokumentacją Wykonawcy oraz druga po dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej i udanych Pomiarach Gwarancyjnych w zakresie Gwarantowanych Parametrów Zespołu Kogeneracyjnego. Wykonawca zobowiązał się za przyspieszenie płatności w stosunku do pierwotnych terminów - udzielić Zamawiającemu rabatu w wysokości 6% w skali roku za każdy dzień przyspieszenia od kwoty wcześniejszej wpłaty. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. z późn zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 847 20 62 (33) 847 37 04
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2011-11-21 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jh9z7

Podziel się opinią

Share
d4jh9z7
d4jh9z7