Trwa ładowanie...
d1vs1e0

CIECH - Bezprzedmiotowość niektórych warunków zawieszających, od których uzależniona była sprzeda...

CIECH - Bezprzedmiotowość niektórych warunków zawieszających, od których uzależniona była sprzedaż aktywów TDI na podstawie warunkowej umowy sprzedaży aktywów TDI zawartej pomiędzy Ciech S.A. oraz Zakładami Chemicznymi Zachem S.A. jako sprzedającymi oraz BASF Polska sp. z o.o. oraz BASF SE jako kupującymi (67/2012)

Share
d1vs1e0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Bezprzedmiotowość niektórych warunków zawieszających, od których uzależniona była sprzedaż aktywów TDI na podstawie warunkowej umowy sprzedaży aktywów TDI zawartej pomiędzy Ciech S.A. oraz Zakładami Chemicznymi Zachem S.A. jako sprzedającymi oraz BASF Polska sp. z o.o. oraz BASF SE jako kupującymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w nawiązaniu do: (i) umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI na rzecz BASF Polska sp. z o.o., obejmujących listy klientów, kontrakty handlowe dotyczące sprzedaży TDI, prawa własności intelektualnej do produktów i technologii TDI oraz know-how związane z produkcją TDI ("Aktywa TDI"), zawartej w dniu 24 września 2012 r. pomiędzy Ciech S.A. oraz Zakłady Chemiczne Zachem S.A. ("Zachem") jako sprzedającymi oraz BASF Polska sp. z o.o. oraz BASF SE jako kupującymi (patrz raport bieżący nr 41/2012) ("Umowa z BASF"); oraz (ii) umowy kredytów zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. pomiędzy Ciech S.A. jako kredytobiorcą, jej spółkami zależnymi jako poręczycielami (Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne
Soda Mątwy S.A., Soda Polska Ciech sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A., Polfa sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Transclean sp. z o.o. oraz Zakłady Chemiczne Zachem S.A. oraz Bankiem DnB Nord Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. ("Banki Finansujące") i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("Agent Zabezpieczeń"), dotyczącej refinansowania zadłużenia finansowego Grupy Ciech wynikającego z Umowy kredytowej zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 r. ("Umowa Kredytów") (patrz raport bieżący nr 12/2011) informuje o bezprzedmiotowości niektórych warunków zawieszających, od których uzależniona była sprzedaż Aktywów TDI na podstawie Umowy z BASF. Zgodnie z Umową z BASF warunkami zawieszającymi, od którego zależała sprzedaż Aktywów TDI były, między innymi: (i) uzyskanie zgodnie z Umową Kredytów zgody Banków
Finansujących oraz Agenta Zabezpieczeń na zbycie Aktywów TDI; oraz (ii) złożenie przez Agenta Zabezpieczeń oświadczenia w przedmiocie zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na Aktywach TDI w związku z Umową Kredytów. W dniu 6 grudnia 2012 r. Ciech S.A. dokonał spłaty kredytów udzielonych na podstawie Umowy Kredytów (Ciech S.A. poinformuje o tym w odrębnym raporcie). Jednocześnie, Agent Zabezpieczenia w dniu 6 grudnia 2012 r. potwierdził wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów oraz potwierdził wygaśnięcie wszystkich zabezpieczeń rządzonych polskim prawem ustanowionych na rzecz Agenta Zabezpieczeń w związku z Umową Kredytów oraz dokonał zwrotnego przelewu wszystkich praw i wierzytelności Zachemu oraz Ciech S.A. przelanych na Agenta Zabezpieczeń na podstawie umów przelewu zawartych pomiędzy Ciech S.A. oraz Zachem jako cedentami oraz Agentem Zabezpieczeń jako cesjonariuszem w związku z zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu Umowy Kredytów. W związku ze spłatą wszystkich zobowiązań z tytułu Umowy Kredytów
oraz wygaśnięciem zabezpieczeń ustanowionych na podstawie Umowy Kredytów oraz dokonaniem zwrotnego przelewu praw i wierzytelności, następujące warunki zawieszające od których zależała sprzedaż Aktywów TDI stały się bezprzedmiotowe: (i) uzyskanie zgodnie z Umową Kredytów zgody Banków Finansujących oraz Agenta Zabezpieczeń na zbycie Aktywów TDI; oraz (ii) złożenie oświadczenia przez Agenta Zabezpieczeń w przedmiocie zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na Aktywach TDI w związku z Umową Kredytów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vs1e0

| | | CIECH S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 639 10 00 | | 022 639 14 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.prasowe@ciech.com | | www.ciech.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Andrzej Kopeć Członek Zarządu
2012-12-07 Artur Osuchowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vs1e0

Podziel się opinią

Share
d1vs1e0
d1vs1e0