Trwa ładowanie...
dd7ocax
dd7ocax
espi

CIECH - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...

CIECH - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A. (20/2014)
Share
dd7ocax

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A. (?Walne Zgromadzenie?), rozpoczętym w dniu 24 kwietnia 2014 roku, kontynuowanym w dniu 15 maja 2014 roku i zakończonym w dniu 23 maja 2014 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku: Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa ? 19.972.900 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 64,65%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 37,90% ING Otwarty Fundusz Emerytalny -
4.500.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 14,57%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 8,54%; Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ?Złota Jesień? ? 4.200.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 13,60%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 7,97%. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ? po wznowieniu obrad - w dniu 15 maja 2014 roku: Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa ? 19.972.900 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 64,65%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 37,90%. ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 4.500.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 14,57%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 8,54%; Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ?Złota Jesień? ? 4.200.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 13,60%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 7,97%. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu ? po kolejnym wznowieniu obrad - w dniu 23 maja 2014 roku: Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa ? 19.972.900 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 64,68%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 37,90%. ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 4.500.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 14,57%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 8,54%; Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ?Złota Jesień? ? 4.200.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu ? 13,60%, udział w ogólnej liczbie głosów ? 7,97%. O przerwach w obradach Walnego Zgromadzenia Emitent informował raportami bieżącymi nr 9/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku i nr 14/2014 z dnia 15 maja 2014 roku. Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) ? i podzielony jest na: 52.699.909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.com www.ciechgroup.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd7ocax

Podziel się opinią

Share
dd7ocax
dd7ocax