Trwa ładowanie...
d3ew66s
d3ew66s
espi

CIECH - Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z umową kredytową z dnia 10 lutego 2011 roku ...

CIECH - Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z umową kredytową z dnia 10 lutego 2011 roku (52/2011)
Share
d3ew66s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z umową kredytową z dnia 10 lutego 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z umową kredytową z dnia 10 lutego 2011 roku o której mowa w raporcie bieżącym nr 12/2011, Zarząd Ciech SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Ciech SA"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 19 lipca 2011 roku otrzymał informację o ustanowieniu zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego pomiędzy spółką Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. (jako zastawcą), a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (jako zastawnikiem), z dnia 20 maja 2011 roku, na 716.050 udziałach w kapitale zakładowym spółki Soda Polska Ciech sp. z o.o. o łącznej wartości
księgowej 267 265 963 złotych, które reprezentują 53,50% kapitału zakładowego i uprawniając do 716.050 głosów na zgromadzeniu wspólników, stanowiących aktywa o znacznej wartości, wobec ich wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Ciech S.A., zabezpieczających zobowiązania o maksymalnej wysokości 1.770.971.012,87 złotych. Zastaw został wpisany do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 05.07.2011 r. pod pozycją 2265814. Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i bankiem na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenia. Ustanowienie zastawu rejestrowego wynika z umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku, o której mowa w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 0226391451
(telefon) (fax)
biuro.prasowe@ciech.com www.ciech.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Artur Osuchowski Członek Zarządu
2011-07-19 Andrzej Bąbaś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ew66s

Podziel się opinią

Share
d3ew66s
d3ew66s