Trwa ładowanie...
d3zvphi
rząd
28-05-2013 17:39

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d3zvphi
d3zvphi

28.05. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym,

d3zvphi

- projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Rada Ministrów podjęła uchwały:

- w sprawie przyjęcia projektu zmienionego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia "Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013",

d3zvphi

- w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz przyjęła Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia2012 r.,

- zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2012.

Rząd przyjął informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

d3zvphi

Zaproponowano, aby funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymywali co do zasady 80 proc. uposażenia w przypadku zwolnienia lekarskiego. Regulacja ta dotyczyłaby funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.

Obecnie, przebywając na zwolnieniu, otrzymują oni pełne wynagrodzenie. Planowana zmiana, ograniczająca uposażenie o 20 proc. za okres absencji chorobowej, oznaczałaby zbliżenie do zasad obowiązujących w systemie powszechnym. Ocenia się, że to rozwiązanie przyczyni się do spadku liczby zwolnień w formacjach mundurowych. W efekcie więcej funkcjonariuszy i żołnierzy będzie na służbie, co z kolei przełoży się na większe bezpieczeństwo państwa oraz obywateli. Zmiany te powinny także zoptymalizować wydatki budżetowe na uposażenia tych służb. Przyjęto, że zwolnienie od zajęć służbowych z powodu choroby będzie następowało na zasadach zbliżonych do obowiązujących w systemie powszechnym, tj. na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Obecnie nie ma regulacji prawnych umożliwiających sprawdzenie, czy przebywanie na zwolnieniu funkcjonariusza lub żołnierza jest uzasadnione.

Projekt zakłada, że prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby będzie kontrolowana przez komisje lekarskie podległe właściwym ministrom, natomiast prawidłowość jego wykorzystania będzie kontrolowana przez przełożonego i odpowiednie komisje lekarskie. Zdecydowano, że funkcjonariusze i żołnierze, wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem, utracą prawo do uposażenia za cały okres, na jaki je wystawiono.

Przebywanie na zwolnieniu będzie wpływać na wysokość nagrody rocznej w sposób proporcjonalny do czasu trwania zwolnienia (środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń będą w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w służbie). Jednocześnie obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą oraz naliczania świadczeń emerytalnych i rentowych.

d3zvphi

Przewidziano także sytuacje, w których w związku z chorobą uposażenie funkcjonariuszy i żołnierzy nie będzie zmniejszane (zachowają oni prawo do 100 proc. wynagrodzenia). Chodzi m.in. o: wypadki podczas służby i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), choroby w czasie ciąży, a także oddawanie krwi. Pełne wynagrodzenie będzie także wypłacane, gdy niezdolność do służby powstała w trakcie realizacji zadań (np. misji, działań ratowniczych) poza granicami Polski, a także dokonywania czynów o charakterze bohaterskim, czyli wymagających np. dużej odwagi, narażenia życia lub zdrowia.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Zaproponowano, aby sędziowie: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz prokuratorzy: prokuratur powszechnych i wojskowych otrzymywali 80 proc. uposażenia w przypadku zwolnienia lekarskiego - nie dłużej niż przez rok. Obecnie przebywając na zwolnieniu otrzymują oni pełne wynagrodzenie. Przyjęta zmiana oznacza ograniczenie ich uposażenia o 20 proc. za okres absencji chorobowej.

d3zvphi

Założono, że pozyskane w ten sposób środki będą w dyspozycji dyrektora sądu powszechnego, który - na wniosek prezesa - będzie mógł je przeznaczyć na wynagrodzenia (sędziowie nie otrzymują nagród i premii, dlatego te pieniądze nie mogą być przeznaczone na te cele). W przypadku prokuratur powszechnych - dodatkowe pieniądze trafią na ich funkcjonowanie. W sytuacji zmniejszenia uposażeń sędziów sądów wojskowych i prokuratorów prokuratur wojskowych, dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody uznaniowe.

W niektórych sytuacjach (w związku z chorobą) uposażenie tych grup zawodowych nie będzie zmniejszane (zachowają oni prawo do 100 proc. wynagrodzenia). Chodzi m.in. o wypadki w drodze do pracy (i powrotnej) oraz choroby w czasie ciąży. Pełne wynagrodzenie będzie także wypłacane w przypadku zwolnienia na poddanie się badaniom lekarskim na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się zabiegowi ich pobrania.

Podobne regulacje przewidziano dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do zrównania sytuacji prawnej wszystkich osób świadczących pracę (cywili) i funkcjonariuszy służb mundurowych podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

d3zvphi

Wprowadzony zostanie elektroniczny system zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Obejmie on zarówno wystawianie, jak i przesyłanie e-zwolnień. Proponowane zmiany poprawią m.in.: efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich, skrócą czas ich wystawiania przez lekarzy. E-zwolnienia będą również dostarczane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki systemowi zwiększy się możliwość przeprowadzania kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnień, zwłaszcza tych krótkoterminowych.

Zmiany obejmą również zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku liczonej od deklarowanej podstawy wymiaru składek w przypadku zwolnienia krótszego niż 12 miesięcy. W założeniach proponowane jest uśrednienie podstawy wymiaru składki, a w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki. Zdaniem wnioskodawców, rozwiązanie to ograniczy skalę nadużyć (chodzi o krótki okres ubezpieczenia z wysoką podstawą wymiaru składki umożliwiającą wysokie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego).

Przewiduje się zmiany dotyczące zasiłku opiekuńczego - zniesiony będzie obowiązek pozostawania ubezpieczonego w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem, jeśli poród, choroba czy pobyt w szpitalu uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 8.

Wprowadzone zostaną również przepisy umożliwiające zmniejszenie wysokości opłaty za udostępnienie komornikom sądowym w formie elektronicznej danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych. Uprości to proces obsługi zapytań o dane dotyczące dłużnika i jego majątku. Automatyzacja przekazywania dokumentacji przez komorników sądowych, ich rejestracja w systemie oraz przekazywanie odpowiedzi i rachunków kanałem elektronicznym zmniejszy czas obsługi wniosków komorniczych i obniży koszty.

Lekarze będą mieli bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby. Lekarze, posiadając na swoim profilu informacyjnym dostęp do ww. danych, będą wpisywać informacje o stanie pacjenta, np. kod choroby czy okres niezdolności do pracy. Wystawione zwolnienie (wypełnione i podpisane) będzie przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Obok e-zwolnienia przesyłanego elektronicznie do ZUS, pacjent będzie mógł otrzymać kopię zaświadczenia (wydruk e-zwolnienia) zaopatrzoną w podpis i pieczątkę lekarza. Kopia będzie sporządzana na prośbę pacjenta, np. w przypadkach, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego, na który ZUS ma przekazywać otrzymane zwolnienie. W projekcie ustawy zostaną określone sytuacje dotyczące wystawiania zwolnienia w postaci pisemnej, np. podczas wizyt domowych u pacjentów i braku dostępu do Internetu. Blankiety zwolnień lekarz wydrukuje ze swojego profilu. Zakłada się, że blankiety te będą rejestrowane przez system. Określony ma być okres przechowywania przez ZUS zaświadczeń lekarskich (3 lata).

Płatnicy składek zostaną zobowiązani do utworzenia profilu informacyjnego za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS. Dzięki temu będą mieć dostęp do e-zwolnień swoich pracowników. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć płatników zatrudniających do 5 osób. To właśnie tym pracodawcom muszą być dostarczone kopie (wydruk) zwolnień (w terminie do 7 dni).

Uregulowane będą również kwestie wystawiania zwolnień przez lekarzy orzeczników na skutek kontroli. Również i w tych przypadkach obowiązywać będzie zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego. W projekcie ustawy będą ponadto uregulowane zasady wnioskowania przez ubezpieczonego o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Zakłada się, że przepisy projektowanej ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, np. dotyczących zobowiązania płatników do utworzenia profilu informacyjnego, podstawy wymiaru zasiłków, zasiłku opiekuńczego czy zmniejszenia opłaty za udostępnienie komornikom danych niezbędnych do prowadzenia egzekucji.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmienionego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego.

Zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zapewnią efektywne wykorzystanie środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej. W efekcie umożliwią m.in. realizację nowych projektów infrastrukturalnych.

Przewidziano trzy rodzaje zmian: finansowe (dotyczące przesunięcia środków między priorytetami), rzeczowe (chodzi o modyfikacje wskaźników wykonania rzeczowego) i pozostałe (czyli doprecyzowujące i uzupełniające opisy priorytetów).

Najważniejsze są zmiany finansowe, które polegają na przesunięciu środków unijnych między priorytetami, co umożliwi wsparcie nowych inwestycji. Ponadto, w ramach zmian finansowych, podniesiona zostanie stopa dofinansowania, tj. zwiększy się poziom dofinansowania unijnego, a tym samym zmniejszy poziom wsparcia budżetowego.

W rezultacie tych przesunięć ok. 47 mln euro trafi na wsparcie projektów przygotowawczych dla inwestycji drogowych, które umożliwią rozwój sieci drogowej TEN-T w latach 2014-2020, a ok. 53 mln euro zostanie przekazane na projekty transportu miejskiego. W przypadku priorytetu VII (Transport przyjazny środowisku), w ramach którego realizowane są m.in. projekty dotyczące transportu miejskiego i inwestycji kolejowych, zwiększy się stopa dofinansowania unijnego z 66,23 do 80 proc. Z kolei na wsparcie dodatkowych projektów w sektorze szkolnictwa wyższego zostanie przeznaczone ok. 18 mln euro.

Wprowadzenie tych zmian zostało poprzedzone konsultacjami w ramach Komitetu Monitorującego PO IiŚ, w tym z przedstawicielami wszystkich instytucji pośredniczących PO Infrastruktura i Środowisko oraz było konsultowane w trybie roboczym z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po podjęciu tej uchwały przez rząd, zmieniona wersja dokumentu zostanie przekazana Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia "Wieloletniego programu zbierania danych rybackich na lata 2007-2013", przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Celem zmian wprowadzonych do uchwały jest uelastycznienie niektórych zapisów, szczególnie w kwestiach: liczby rejsów na kutrach i łodziach rybackich, rejsów dalekomorskich, rejsów wędkarstwa morskiego.

"Wieloletni program zbierania danych rybackich na lata 2007-2013" zawiera ustalenia dotyczące prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej zgodnej z prawem Unii Europejskiej. Cele "Programu" wpisują się w cele Strategii Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013, czyli: racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód i poprawę efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego oraz trwałą obecność gospodarki rybnej w gospodarce narodowej. Zbieranie danych biologicznych będzie dokonywane przez Morski Instytut Rybactwa - Państwowy Instytut Badawczy.

Opis i ocena polskiego sektora rybackiego dokonywana jest podczas rejsów komercyjnych na kutrach i łodziach rybackich, rejsów trawlerów dalekomorskich oraz podczas rejsów wędkarskich w celu połowów morskich. Dodatkowo dane są zbierane z wyładunków ryb wykonywanych w portach i przystaniach rybackich oraz z rejestrów kapitanatów i bosmanatów portów w odniesieniu do rejsów wędkarstwa morskiego. Gromadzone dane zawierają opis operacji rybackiej, identyfikację składu gatunkowego złowionych ryb oraz wyniki analiz ichtiologicznych.

Ustalenie w 2013 r. liczby i szczegółów rejsów, podczas których zbierane są ww. informacje, jest trudne do przewidzenia. Wynika to z wielkości narodowej kwoty połowowej ustalanej corocznie przez Komisję Europejską oraz zaleceń Regionalnych Spotkań Koordynacyjnych, podczas których podawane są wytyczne dotyczące m.in. zakresu i rodzaju danych.

Znowelizowana uchwała zawiera także zmiany (w załączniku) polegające na ujęciu w kosztorysie zbiorczym wydatków majątkowych na aparaturę specjalną, zgodną z wymogami unijnymi (w 2013 r. dwa standaryzowane włoki denne i dwa standaryzowane włoki pelagiczne oraz specjalistyczna morska waga elektroniczna).

Wydatki z budżetu państwa na realizację zmodyfikowanego "Programu" wyniosą łącznie 32.240.000 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczone zostanie 300.000 zł.


Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania , przedłożoną przez ministra finansów.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem, wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetu państwa wyniosły 287.595.114 tys. zł; - wydatki budżetu państwa - 318.001.861 tys. zł; - deficyt budżetu państwa wyniósł - 30.406.746 tys. zł; - dochody budżetu środków europejskich - 64.655.320 tys. zł; - wydatki budżetu środków europejskich - 68.309.048 tys. zł; - deficyt budżetu środków europejskich - 3.653.729 tys. zł; - rozchody - 1.175.163.138 tys. zł,

z tytułów:

- spłat krajowych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa - 96.022.833 tys. zł, - wykupu bonów skarbowych - 16.888.961 tys. zł, - spłat zagranicznych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa - 18.067.937 tys. zł, - udzielonych pożyczek krajowych i zagranicznych - 3.215.938 tys. zł, - zarządzania płynnością sektora publicznego - 971.181.701 tys. zł, - pozostałych rozchodów - 58.368.645 tys. zł, - środków przechodzących na rok 2013 - 11.417.123 tys. zł,

przychody stanowiące źródła pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa wyniosły 1.209.223.613 tys. zł,

z tego:

- środki pozostające na rachunku budżetu państwa na 31 grudnia 2011 r. - 5.218.906 tys. zł, - przychody ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych krajowych i zagranicznych - 175.875.293 tys. zł, - przychody z prywatyzacji - 9.158.223 tys. zł, - przychody z kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych - 5.672.839 tys. zł, - przychody z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego - 975.056.598 tys. zł, - przychody z innych tytułów - 38.241.753 tys. zł.

Rok 2012 był okresem wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu PKB - w całym ubiegłym roku PKB zwiększył się jedynie o 1,9 proc. (w 2011 r. o 4,5 proc.). Spowolnienie dynamiki gospodarczej było wynikiem pogorszenia koniunktury na rynkach eksportowych, głównie w państwach UE, w których gospodarka odnotowała spadek PKB o 0,3 proc. (natomiast w 2011 r. wzrost o 1,6 proc.).

W 2012 roku po raz pierwszy od roku 2007 (początku światowego kryzysu finansowego) spadła relacja długu publicznego do PKB i wyniosła 52,7 proc. (w 2011 r. - 53,4 proc.). Niższa niż w 2011 r. okazała się również relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB - wyniosła 55,6 proc.

Poziom zadłużenia Polski w relacji do PKB jest niższy w porównaniu z wielkością tej relacji dla całej UE - 85,3 proc. i dla strefy euro - 90,6 proc. Polska w 2012 r. znajdowała się w czołówce państw o najwyższym dla całej UE spadku długu do PKB (bez Grecji). To m.in. wpłynęło pozytywnie na opinie o Polsce agencji ratingowych i międzynarodowych instytucji finansowych. W efekcie w 2012 r. odnotowano wyraźny spadek - najniższy w historii - rentowności skarbowych papierów wartościowych na krajowym i zagranicznych rynkach. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych emitowanych na rynku krajowym wyniosła 3,7 proc., podczas gdy na koniec 2011 r. - 5,91 proc. Na rynku euro odpowiednio 2,47 proc. w 2012 r., wobec 5,12 proc. na koniec 2011 r.

Pod koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia wyniosła 13,4 proc. (w 2011 r. 12,5 proc.). Średnioroczna inflacja wyniosła 3,7 proc. Jej wyższy niż zakładano poziom wynikał z utrzymującej się wysokiej dynamiki cen energii i żywności.

Struktura wzrostu PKB ze słabym popytem krajowym wpłynęła na poprawę ujemnego salda rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego, które w 2012 r. wyniosło 3,5 proc. (4,9 proc. w 2011 r.). Nadal wysoki był deficyt dochodów (4,5 proc. PKB). Deficyt rachunku bieżącego był w dużej mierze finansowany przez napływ kapitału długookresowego.

Krótkoterminowa stopa procentowa była podstawowym instrumentem wykorzystywanym w roku ubiegłym w ramach realizowanej przez Narodowy Bank Polski strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. W maju 2012 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc., w tym stopę referencyjną do poziomu 4,75 proc. Zacieśnienie polityki pieniężnej wynikało ze wzrostu ryzyka utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie. W okresie listopad-grudzień 2012 r. RPP rozpoczęła łagodzenie polityki pieniężnej obniżając stopy procentowe o 0,5 pkt proc. W rezultacie na koniec roku stopa referencyjna spadła do 4,25 proc., a średnio w roku wyniosła 4,6 proc. W 2012 r. kurs złotego ukształtował się średnio na poziomie 4,18 EUR/PLN i 3,26 USD/PLN. Nominalna efektywna deprecjacja złotego wyniosła w tym okresie około 3,9 proc.

Dochody z prywatyzacji zrealizowano w kwocie 9 158,2 mln, co stanowi 91,58 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej. Dochody budżetu państwa w 2012 r. były niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 2,1 proc. (6.171.014 tys. zł). Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na ich obniżenie należy zaliczyć m.in.: niższy niż zakładano wzrost PKB, tempo wzrost spożycia indywidualnego, wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 3,5 proc. (nominalnie). Odnotowano spadek dochodów pochodzących z podatku od towarów i usług, co było efektem spowolnienia gospodarczego.

Wydatki budżetowe były niższe - o 3,3 proc. (10.763.827 tys. zł) - od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2012 r. Przygotowując budżet na 2012 r. zastosowano dyscyplinującą tymczasową regułę wydatkową. Zgodnie z nią, kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim, powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy. Na niższy poziom wydatków państwa wpłynęły m.in.: mniejsze niż zakładano wydatki bieżące, niższe współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, dotacje i subwencje, niewykorzystane dotacje celowe. Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2012 r. w szacowanym PKB (tj. 1.589,6 mld zł) wyniósł 20 proc., natomiast w faktycznie odnotowanym PKB (1.595,3 mld zł) - 19,9 proc. Przychody krajowe wyniosły 166.870,9 mln zł, wobec założonych 187.029,2 mln zł (88,8 proc.). Rozchody natomiast ukształtowały się na poziomie 146.984,1 mln zł, wobec
zapisanych w ustawie budżetowej 160.455,8 mln zł (91,6 proc.). Saldo finansowania zagranicznego wyniosło 18.863,7 mln zł (w planie 17.585,1 mln zł). Natomiast deficyt budżetu państwa, który jest głównym składnikiem potrzeb pożyczkowych netto, był o 13,1 proc. niższy od zaplanowanego (4.592.814 tys. zł). Łączny poziom potrzeb pożyczkowych netto w 2012 r. ukształtował się na poziomie 37.337,8 mln zł, (w ustawie budżetowej zapisano 46.205,2 mln zł).

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto dokonywane było poprzez zaciąganie długu na rynku krajowym (24.702,9 mln zł z tytułu skarbowych papierów wartościowych) oraz na rynkach zagranicznych (25.688,6 mln zł, z czego 21.997,2 mln zł z tytułu skarbowych papierów wartościowych oraz 3.691,4 mln zł z tytułu kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych). Rada Ministrów zobowiązana jest przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2012, przedłożoną przez ministra finansów. Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2012 r. Przygotowanie tej uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego Rada Ministrów podejmuje uchwalę o zamknięciu rachunków państwowych.


Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wg stanu na 31 grudnia 2012 r., przedłożoną przez ministra gospodarki.

W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych (sse). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, strefy mają funkcjonować do 2020 r. Łączny obszar stref nie może przekroczyć 20 tys. ha. Na koniec grudnia 2012 r. powierzchnia wszystkich stref nieznacznie przekroczyła 15,829 ha i wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 784 ha. Sse były zlokalizowane w 146 miastach i 210 gminach.

Średni stopień zagospodarowania stref wyniósł 60 proc.

Na koniec 2012 r. przedsiębiorcy posiadali 1 545 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefach. W roku ubiegłym wydano ich 167, czyli o 11,2 proc. mniej niż w 2011 r. Najwięcej zezwoleń wydano w sse: katowickiej, wałbrzyskiej i łódzkiej.

Od początku funkcjonowania do końca 2012 r. łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorców wyniosły 85,8 mld zł. Najwyższą dynamikę inwestycji uzyskała sse legnicka, głównie dzięki Volkswagen Motor Polska, Lear Corporation Poland II oraz Sitech. W wartościach bezwzględnych największy wzrost inwestycji (w porównaniu z 2011 r.) nastąpił w strefie wałbrzyskiej (o ponad 1,5 mld zł).

Liczba miejsc pracy w omawianym roku zwiększyła się o 6,7 tys., tj. o 2,8 proc. Pod koniec 2012 r. w strefach zatrudnionych było ok. 247,5 tys. pracowników. Największy przyrost miejsc pracy nastąpił w strefie mieleckiej, słupskiej, krakowskiej. Spadek zatrudnienia odnotowano w trzech sse: pomorskiej, suwalskiej i starachowickiej. Największe zatrudnienie miała w strefa katowicka, po niej kolejno: wałbrzyska, tarnobrzeska i łódzka.

Zainwestowany kapitał w 74,3 proc. pochodził z sześciu krajów: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Włoch i Japonii. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej - 25,6 proc.

Lista największych inwestorów od 2011 r. nie zmieniła się. Czterej najwięksi to: General Motors Manufacturing Poland, Fiat-GM Powertrain Polska, Toyota Motor Manufacturing Poland, Volkswagen Motor Polska, a więc inwestorzy z branży motoryzacyjnej. Łączne nakłady inwestycyjne 15-tu największych inwestorów na koniec 2012 r. wyniosły 21,5 mld zł.

Największą koncentrację branżową odnotowano w 3 strefach: legnickiej, warmińsko-mazurskiej i katowickiej. Analiza koncentracji branżowej w sse i pokrewnych sektorach wskazuje, że powstałe skupiska firm stanowią naturalną bazę do tworzenia i rozwijania klastrów, np. Dolina Lotnicza (sse mielecka), Silesia Automative (sse katowicka), klaster ICT (sse pomorska), meblowy (sse warmińsko-mazurska).

Wszystkie spółki zarządzające sse w 2012 r. osiągnęły dodatni wynik finansowy. Największy zysk uzyskała wałbrzyska sse (Invest-Park) - ok. 14,2 mln zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kos/

d3zvphi
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3zvphi