Trwa ładowanie...
d48rcni

CIR: Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d48rcni

20.12. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw,

d48rcni

- projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2012 r.

Wydała rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

d48rcni

W projektowanej ustawie znalazły się przepisy wdrażające do polskiego prawa postanowienia dyrektywy 2009/52/WE. Jej podstawowym celem jest ograniczenie skali zjawiska nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej. Chodzi o zakaz zatrudniania obywateli państw trzecich, którzy nie posiadają legalnych dokumentów pobytowych. Przepisy te mają przyczynić się do ograniczenia rozmiarów tzw. szarej strefy w gospodarce.

Zgodnie z projektem ustawy, wprowadzony zostanie zakaz zatrudniania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Polsce oraz sankcje karne i administracyjne dla pracodawców, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów. Za nielegalny pobyt uważa się brak ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.

Pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca powinien przed rozpoczęciem przez niego pracy zażądać okazania dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce. Ponadto nałożono na niego obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentów (lub ich kopii) uprawniających do pobytu w naszym kraju przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca. Istotną zmianą jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym pracodawca musi powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o fakcie zatrudnienia cudzoziemca. Obowiązujący formularz ZUS ZUA zawiera rubrykę "obywatelstwo". Informacje o zatrudnieniu cudzoziemca będą przekazywane przez ZUS do Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Umożliwi to nie tylko wykrywanie fałszywych dokumentów, ale pozwoli kompleksowo monitorować status cudzoziemców podejmujących zatrudnienie w Polsce.

W projekcie ustawy przewidziano, że nielegalnie zatrudniony cudzoziemiec, który został wydalony z Polski, będzie mógł wystąpić o wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń. Za podstawę tych roszczeń przyjęto okres co najmniej 3 miesięcy, chyba że pracodawca lub zatrudniony przedstawią dokumenty potwierdzające, że okres zatrudnienia był inny. Zgodnie z projektem ustawy, w przypadku roszczeń o wypłatę wynagrodzenia, wprowadzono domniemanie uzgodnionego wynagrodzenia w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Koszty związane z przesłaniem cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia do państwa, do którego osoba ta wróciła lub została wydalona, będzie pokrywał podmiot powierzający wykonywanie pracy.

d48rcni

Główny wykonawca oraz każdy podwykonawca, który pośredniczył między wykonawcą a podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi nielegalnie przebywającemu w Polsce, będą solidarnie zobowiązani do wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego wynagrodzenia i pokrycia kosztów jego przesłania, zapłaty kary grzywny za zatrudnianie bez ważnego dokumentu oraz poniesienia kosztów wydalenia cudzoziemca.

Prawo unijne zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania wobec osób naruszających przepisy dotyczące nielegalnego zatrudniania obywateli państw trzecich różnego rodzaju kar finansowych i sankcji karnych. W projekcie ustawy przewidziano następujące rozwiązania:

- kara grzywny albo kara ograniczenia wolności będzie grozić za zatrudnianie osoby małoletniej, zatrudnianie wielu osób lub uporczywe zatrudnianie osób w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

- kara pozbawienia wolności do lat 3 za zatrudnianie osoby będącej ofiarą przestępstwa handlu ludźmi lub zatrudnianie osoby w warunkach szczególnego wyzysku. Ponadto w projekcie ustawy zawarto przepisy mówiące o dodatkowych sankcjach. Za naruszenie przepisów projektowanej ustawy sąd może orzec:

d48rcni

- wykluczenie z postępowań o udzielanie zamówień publicznych na okres jednego roku;

- pozbawienie - na 3 lata - dostępu do pomocy publicznej, w tym funduszy Unii Europejskiej;

- zwrócenie uzyskanej pomocy publicznej lub otrzymanych (w ciągu ostatnich 12 miesięcy od wykrycia przestępstwa) dotacji.

Projekt ustawy przewiduje także, że niemożliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłaconego nielegalnie zatrudnionemu cudzoziemcowi (wraz z podatkiem oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

d48rcni

Przygotowano nowelizację 6 ustaw, aby wdrożyć przepisy dyrektywy wspólnotowej z 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

W dyrektywie opisano procedury, których stosowanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej (chodzi o drogi znajdujące się na etapie projektu, budowy lub użytkowania). Dyrektywa nie dotyczy tuneli drogowych znajdujących się w transeuropejskiej sieci drogowej.

Wprowadzone do polskiego prawa mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem dróg, w tym audytu i kontroli zapewnią szybszą likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach i poprawią skuteczność działania służb drogowych. Szybciej i skutecznej będą usuwane błędy projektowe sieci drogowej oraz błędy w organizacji ruchu. W efekcie powinno być mniej wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych takich zdarzeń. W Polsce drogi należące transeuropejskiej sieci drogowej mają ok. 4 800 km (są zarządzone przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad oraz prezydentów miast na prawach powiatu).

Proponowane zmiany w ustawie o drogach publicznych

d48rcni

Wprowadzono dwa nowe rozdziały: "Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej" i "Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego".

W pierwszym rozdziale wskazano, że zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej polega na przeprowadzeniu: oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków; klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. W projekcie nowelizacji zapisano również kiedy ma być przeprowadzany audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Audyty mające na celu wskazanie nieprawidłowych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do powstania niebezpiecznych zdarzeń drogowych, np. kolizji, powinny być przeprowadzane na wszystkich drogach sieci transeuropejskiej.

Drugi rozdział reguluje status audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Określa wymagania wobec audytora, wskazując, że jednym z nich jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora. Będzie on musiał również posiadać ważny certyfikat, który ma być wydawany przez ministra transportu na 3 lata. Audytora zobowiązano także do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń, w których ma uczestniczyć co najmniej raz na trzy lata.

Jednocześnie zarządcy dróg, mający w swoich kompetencjach drogi należące do sieci transeuropejskiej, będą mieli obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli: stanu, drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inne propozycje zmian ustawowych:

- zarządca, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przebudowy drogi, będzie musiał przeprowadzić audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego; audyt ma być również przeprowadzany przed oddaniem drogi do użytkowania (ustawa Prawo budowlane);

- policja ma sporządzać sprawozdanie z każdego wypadku drogowego ze śmiertelnym skutkiem, który wydarzył się w transeuropejskiej sieci drogowej; policja - do 31 marca każdego roku - ma przekazywać Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawozdanie za poprzedni rok (Prawo o ruchu drogowym).

- inwestor będzie zobowiązany dołączyć do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - m.in. wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

- uzupełnienie zadań drogowej spółki specjalnego przeznaczenia o zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej (ustawa o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia);

- wprowadzono przepisy, które wzmacniają znaczenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). W związku ze zmianami ustawowymi konieczne będzie wydanie nowych rozporządzeń.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

Projekt nowelizacji ustawy wdraża regulacje dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. (tzw. dyrektywa CAFE). Chodzi o nowe mechanizmy zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach, normy jakości powietrza oraz obecność pyłu zawieszonego PM2,5. Pył ten jest najgroźniejszą dla życia i zdrowia ludzi mieszaniną bardzo drobnych cząstek stałych i ciekłych. Znajdują się w nim przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu i amoniak. Może zawierać substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, m.in. benzopiren. Jego cząstki są tak drobne, że przenikają z układu oddechowego bezpośrednio do krwi. To właśnie one są współodpowiedzialne za astmę, alergie, zawały serca i przedwczesne zgony.

W projekcie nowelizacji Prawa ochrony środowiska określone zostały m.in.: zasady przeprowadzania oceny jakości powietrza pod kątem m.in.: obecności pyłu PM2,5, sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji, obliczanie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia, określenie pułapu stężenia ekspozycji oraz wyznaczenie krajowego celu redukcji narażenia. Cel ten zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez ministra środowiska.

W projekcie nowelizacji uregulowano ponadto sposób postępowania w przypadku przekroczeń norm jakości powietrza oraz działania na rzecz ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia odpowiednich norm jakości powietrza.

Do projektu ustawy wprowadzono takie m.in. definicje jak: krajowy cel redukcji narażenia, krajowy wskaźnik średniego narażenia, obszar tła miejskiego, poziom informowania, pułap stężenia ekspozycji, udział zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych, wskaźnik średniego narażenia dla miasta. Dla stężeń pyłu PM 2, 5 określono poziomy jego docelowego i dopuszczalnego stężenia (poziomy te zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska, przygotowanym w porozumieniu z ministrem zdrowia). Krajowy cel redukcji narażenia zostanie określony dla Polski w 2012 r. i będzie realizowany w latach 2012-2020. Podstawą do jego określenia ma być krajowy wskaźnik średniego narażenia, obliczony jako średnia trzyletnia ze stężania pyłu PM2,5 z lat 2009-2011, a w przypadku braku wyników za 2009 rok - jako średnia dwuletnia ze stężeń tego pyłu z lata 2010-2011. Pułap stężenia ekspozycji, jako standard jakości powietrza, w 2015 r., ma wynosić 20 u/m 3. Podstawą do wyznaczenia obu wymienionych wartości ma być, zgodnie z
projektem nowelizacji ustawy, wskaźnik średniego narażenia (AEI).

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, do 30 czerwca każdego roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska obliczy wartości wskaźnika średniego narażenia dla każdej aglomeracji i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców za rok poprzedni. Obliczany będzie również krajowy wskaźnik średniego narażenia. Informacje te będą przekazywane do Ministerstwa Środowiska. Począwszy od 2013 r. minister środowiska w obwieszczeniu (w terminie do 30 września każdego roku) przekaże do wiadomości wykaz miast i aglomeracji, w których przekroczono lub nieprzekroczono pułapy stężenia ekspozycji. Minister będzie również zobowiązany do określenia sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji zanieczyszczeń powietrza.

Zostanie utworzona sieć pomiarowa pyłu PM2,5. Zadanie to będzie wykonywał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inspektoraty wojewódzkie. Główny Inspektorat będzie wykonywał zadania także związane m.in. z: wdrożeniem monitoringu i oceną jakości powietrza pod kątem obecności pyłu PM2,5, utworzeniem strony internetowej z informacjami dotyczącymi wszystkich stref, w których dokonywana jest ocena jakości powietrza, oraz możliwością odczytu informacji o jakości powietrza w danej strefie. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska będą, oprócz wdrożenia i prowadzenia monitoringu, przygotowywać krótkoterminowe prognozy na poziomie wojewódzkim, gromadzić i przetwarzać dane dotyczące pyłu PM2,5 oraz przygotowywać roczną ocenę jakości powietrza.

Zmianie uległa liczba stref, w których dokonywane będą oceny jakości powietrza. Obszar Polski zostanie podzielony na 46 stref (do tej pory było ich 170). Strefę ma stanowić aglomeracja powyżej 250 tys. mieszkańców, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców oraz pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji. W strefach tych będą dokonywane oceny jakości powietrza z uwzględnieniem obecności wszystkich substancji w nim się znajdujących.

Zmieni się termin dokonywania ocen poziomów substancji w danej strefie za rok poprzedni przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Zgodnie z propozycją, będzie to 30 kwietnia każdego roku.

Nowe przepisy określają, że organem właściwym do opracowania projektu programu ochrony powietrza będzie zarząd województwa (do tej pory był to marszałek województwa).

Przyjęto, że dla stref, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalne substancji już obowiązujące, będą opracowywane programy ochronne przewidziane do realizacji w możliwie najkrótszym czasie. W programach tych powinny zostać uwzględnione działania ochronne skierowane dla grup ludności wrażliwej - osób starszych czy dzieci.

Projekt przewiduje, że w przypadku przekraczania poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji szkodliwych w powietrzu na znacznym obszarze kraju lub, gdy działania podjęte przez jednostki samorządu terytorialnego nie przyczyniły się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, minister środowiska powinien przygotować krajowy program ochrony powietrza.

Dyrektywa CAFE definiuje i wyznacza kryteria jakości powietrza umożliwiające zapobieganie lub ograniczanie szkodliwego oddziaływania szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu na zdrowie ludzi i środowisko. Zawarte w niej rozwiązania mają służyć ocenie jakości powietrza państw członkowskich, które będą dokonywane na podstawie wspólnych metod i sposobów pomiarowych. Dyrektywa zakłada również wymóg przekazywania społeczeństwu informacji o jakości powietrza.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2012 r.", przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

W 2012 r. Fundusz Kolejowy będzie dysponował 1 085,9 mln zł. Z Funduszu Kolejowego w przyszłym roku wydatkowane zostanie 987 249,15 tys. zł. Kwota ta jest przeznaczona dla zarządców infrastruktury kolejowej, samorządów województw oraz na nabycie przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA. Pieniądze podzielono następująco:

- 272 000,00 tys. zł - na inwestycje infrastrukturalne (267 000,00 tys. zł dla PKP PLK SA i 5 000,00 tys. zł dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o),

- 70 000,00 tys. zł - na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK SA,

- 130 649,15 tys. zł - na zakup, modernizację i naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych,

150 000,00 tys. zł - dla województw na organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych,

350 000,00 tys. zł - na zakup przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA,

14 600,00 tys. zł - na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Ze środków Funduszu zostaną sfinansowane tylko najpilniejsze zadania na liniach kolejowych.

Głównym źródłem zasilania Funduszu Kolejowego są środki pochodzące z 20 proc. wpływów z opłaty paliwowej pobieranej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych i gazu. Podstawowym zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków przeznaczonych na przygotowanie i realizację budowy oraz przebudowy linii kolejowych, a także na ich remonty i utrzymanie oraz likwidację zbędnych linii kolejowych. Projekt programu na 2012 r. przygotowano w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (jest on m.in. depozytariuszem środków zgromadzonych na rachunku Funduszu).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wyniesie 0,95 zł za 1 litr oleju. Chodzi o podatek zawarty w cenie oleju napędowego, który wykorzystywany jest do produkcji rolnej. Na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. zarezerwowano 720 mln zł. Limit zwrotu na 1 ha użytków rolnych będzie wynosił 81,70 zł. Przy ustaleniu stawki zwrotu tego podatku przyjęto powierzchnię ok. 8,6 mln ha użytków rolnych.

Dokonanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zgodne z dyrektywą wspólnotową z 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Wysokość kwoty zwrotu przedstawiona w rozporządzeniu nie przekracza limitu wyznaczonego w dyrektywie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Realizacja jego przepisów wpłynie na obniżenie kosztów produkcji rolnej i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich produktów na wspólnym unijnym rynku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

d48rcni

Podziel się opinią

Share
d48rcni
d48rcni