Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
rząd

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
d3g8goh

04.06. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015".

d3g8goh

Rząd przyjął plan działań służący realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

W projekcie ustawy systemowo uregulowano kwestie dotyczące świadczeń odszkodowawczych z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Chodzi o świadczenia odszkodowawcze przysługujące funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy.

d3g8goh

Obecnie obowiązujące przepisy uległy znacznej dezaktualizacji i konieczne stało się kompleksowe uregulowanie tych spraw zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną i obserwowaną praktyką.

Tak jak dotychczas, jednorazowe odszkodowanie otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby. Jeżeli jednak funkcjonariusz ulegnie wypadkowi w drodze do miejsca lub z miejsca wykonywania służby na skutek interwencji odszkodowanie będzie przysługiwać. Takie rozwiązania są zgodne z powszechnymi zasadami ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy.

Nowe przepisy nie obejmą wypłaty odszkodowania za utracone lub zniszczone/uszkodzone przedmioty osobistego użytku.

Do projektu ustawy wprowadzono definicję "choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby" - będzie to choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych w środowisku służby, bądź choroba wymieniona w wykazach chorób pozostających w związku z pełnieniem służby. Wykaz chorób zostanie przedstawiony w rozporządzeniach do ustawy. Oprócz wykazu, w rozporządzeniach będą także uregulowane zasady ustalania uszczerbku na zdrowiu (w czasie wypadku lub choroby) oraz normy oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.

d3g8goh

Zmianie ulegnie również definicja "wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby". W stosunku do obecnego brzmienia uzupełniono ją o następstwo zdarzeń w postaci uszkodzenia tkanek ciała, uszkodzenia lub zaburzenia funkcjonowania narządów bądź śmierci. Oznacza to, że zdarzenie pozostające bez wpływu na zdrowie funkcjonariusza nie będzie uprawniać go do otrzymania świadczenia z tytułu wypadku. W projekcie wyszczególniono okoliczności, które będzie można uznać za nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego funkcjonariusz doznał urazu lub śmierci.

Oprócz powyższych definicji, w projekcie ustawy znalazły się zmodyfikowane definicje, urazu, uszczerbku na zdrowiu - stałego i długotrwałego. Stopień uszczerbku będzie ustalany w procentach, przy czym suma procentów uszczerbków ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń nie może przekroczyć 100 proc.

Funkcjonariusz (bądź funkcjonariusz zwolniony ze służby) otrzyma jednorazowe odszkodowanie gdy:

- pozostając w służbie doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku,

d3g8goh

- doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby powstałej w czasie służby lub nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby,

- zmarł wskutek choroby powstałej w czasie służby lub w ciągu 3 lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu z powodu tej choroby, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby.

W projektowanej ustawie znalazły się przepisy określające (tak jak obecnie) przypadki, w których wyłączona będzie odpowiedzialność odszkodowawcza. Do czynników wyłączających zaliczono - oprócz stanu nietrzeźwości - również pozostawanie pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu.

Określono również listę członków rodziny funkcjonariusza uprawnionych do otrzymania jednorazowego odszkodowania. Chodzi m.in. o: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, w tym również te w ramach rodziny zastępczej, rodziców, macochę i ojczyma.

d3g8goh

Zmieniono zasady określania jednorazowego odszkodowania. Rekompensata finansowa za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie jednakowa dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Podstawą do obliczenia wysokości odszkodowania ma być przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Zmieni się sposób wyliczenia odszkodowania - zastosowany będzie system wielokrotności. Do tej pory obowiązywały świadczenia określone stałymi kwotami.

Jednorazowe odszkodowanie będzie wynosić 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie będzie można zwiększyć, szczegółowe przepisy ustawy określają przypadki ww. zwiększenia. Określono ponadto wysokość jednorazowego odszkodowania w przypadku gdy uprawnionym będzie tylko jeden członek rodziny zmarłego funkcjonariusza. Wysokość odszkodowania będzie wówczas wynosić:

- dla małżonka lub dziecka - 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia,

- dla innego członka rodziny - 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

d3g8goh

Wskazano również wysokość odszkodowania dla uprawnionych jednocześnie innych członków rodziny, m.in. małżonek i jedno lub więcej dzieci lub dwoje lub więcej dzieci, inni członkowie rodziny niż małżonek lub dzieci. Przyjęto, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie podwyższenie odszkodowania przez ministra spraw wewnętrznych lub prezesa Rady Ministrów.

Prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego i jego wysokość będzie ustalana na podstawie m.in.: orzeczenia komisji lekarskiej, protokołu powypadkowego i dokumentów potwierdzających stan cywilny lub stopień pokrewieństwa uprawnionego członka rodziny z poszkodowanym funkcjonariuszem. Wypłaty odszkodowania dokonywać będzie jednostka organizacyjna, w której zaopatrzeniu pozostaje funkcjonariusz, a w przypadku zmarłego lub zaginionego - jednostka, w której był zatrudniony przed dniem wypadku lub zgonu.

W projekcie ustawy znalazły się również przepisy dotyczące postępowania powypadkowego, obowiązków ciążących na kierownikach jednostek organizacyjnych oraz zasad dokumentowania wypadków, działania komisji powypadkowych, sporządzania protokołów z wypadków. Protokół powypadkowy wraz z dokumentacją powypadkową ma być przechowywany przez 15 lat. Nowością jest obowiązek prowadzenia rejestru wypadków pozostających w związku ze służbą. Rejestry będą prowadzone przez kierowników jednostek organizacyjnych służb.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015", przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Ostatnia aktualizacja "Programu wieloletniego" z 2012 r. przewiduje pewne zmiany dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w różnych okresach.

W załączniku nr 2 zawarto listę zadań priorytetowych, których realizacja przewidywana jest po 2013 r. Zatwierdzony przez rząd limit finansowy na wydatki przewidziane w "Programie" wynosi 82,8 mld zł i odnosi się do zadań realizowanych w obecnej perspektywie finansowej UE.

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 kontynuowane będą inwestycje drogowe na drogach szybkiego ruchu, których celem jest budowa spójnej sieci drogowej.

W celu zachowania ciągłości wykonania inwestycji drogowych GDDKiA powinna mieć możliwość uruchomienia postępowań przetargowych w 2013 r. na inwestycje, których realizacja rozpocznie się w roku 2014 - pierwszym roku nowej perspektywy finansowej UE. Konieczne jest więc wskazanie nowego limitu środków finansowych, do którego Generalna Dyrekcja będzie mogła zaciągać zobowiązania na poczet przyszłych inwestycji. Załącznik nr 5 pozwoli na szybkie przystąpienie do realizacji nowej perspektywy budżetu UE i jest pierwszym krokiem do realizacji inwestycji drogowych w ramach przyszłego Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2020.

W związku z tym do obecnego "Programu" dodano nowy załącznik nr 5, w którym wskazano listę inwestycji przewidzianych do wykonania w nowej perspektywie UE. Na realizację ww. zadań potrzebna jest kwota 35,73 mld zł. Środki te pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE. Dzięki dzisiejszej decyzji rządu tylko w roku 2014 gospodarka polska otrzyma dodatkowy zastrzyk inwestycji w wysokości 7,5 mld zł, co dla rynku budowlanego będzie istotnym impulsem ożywczym.

Lista inwestycji ujętych w załączniku nr 5:

- droga S3 Sulechów-Legnica;

- S3 Legnica-Lubawka;

- S5 Poznań-Wrocław, odcinek Poznań-Wronczyn, Radomicko-Kaczkowo, Korzeńsko-Wrocław, Gniezno-Mielno;

- S7 Warszawa-Gdańsk, odcinek Olsztynek-Miłomłyn, Nidzica-Napierki;

- S7 Warszawa-Rabka, odcinek Radom-Skarżysko Kamienna wraz z obwodnicą Radomia, Chęciny-granica woj. świętokrzyskiego, Igołomska-Christo Botewa, Lubień-Rabka;

- S8 Radziejowice-Białystok, odcinek Radziejowice-Paszków, granica woj. mazowieckiego-Zambrów, Wiśniewo-Jeżewo;

- S17 Warszawa-Lublin, odcinek w. Zakręt-Kurów;

- S19 Lublin-Rzeszów, odcinek obwodnica Lublina w. Sokołów Małopolski Północ-Stobierna, w. Świlcza-w. Rzeszów Południe;

- S51 Olsztyn-Olsztynek.


Rada Ministrów przyjęła plan działań służący realizacji KPZK 2030, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.

"Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" została przyjęta przez rząd w grudniu 2011 r. "Koncepcja" łączy planowanie przestrzenne ze społeczno-gospodarczym oraz formułuje postulaty dotyczące zachowania i przywrócenia ładu przestrzennego oraz usprawnienia systemu planowania. Zarówno KPZK 2030 jak i Plan Działań wpisują się w stosowane obecnie w UE podejście do rozwoju w zakresie dotyczącym polityki spójności terytorialnej i ukierunkowania działań zgodnie z potrzebami i możliwościami określonych geograficznie terytoriów.

Dzięki nowym kompetencjom nadanym ministrowi rozwoju regionalnego w zakresie prowadzenia polityki zagospodarowania przestrzeni na poziomie krajowym i regionalnym oraz polityki miejskiej możliwa jest skuteczniejsza integracja polityki społeczno-gospodarczej z polityką przestrzenną i uspójnienie systemu zarządzania rozwojem Polski.

"Plan działań służący realizacji KPZK 2030" jest zbiorem zamierzeń planistycznych, prawnych i instytucjonalnych, które będą podejmowane przez rząd oraz inne podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, w celu lepszego związania planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego. Realizacja "Planu" przyczyni się do większej sprawności procesów społeczno-gospodarczych i wpłynie na podniesienie jakości życia obywateli i przestrzeni, w której żyjemy.

Zgodnie z polityką przestrzenną kraju, wyrażoną w KPZK 2030, potrzebne są zmiany dotyczące koordynacji polityk, regulacji prawnych i funkcjonowania instytucji. W każdej z tych dziedzin "plan" proponuje następujące rozwiązania:

1. Wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania rozwoju, zdolnego do koordynacji działań i polityk podmiotów publicznych.

Taki układ umożliwi lepszą realizację celów ponadlokalnych (na poziomie więcej niż jednej gminy), zwiększając efektywność polityki rozwoju. Ponieważ zachodzące w przestrzeni procesy (np. społeczno-gospodarcze, środowiskowe czy kulturowe) są często niezależne od istniejących struktur administracyjnych, KPZK 2030 proponuje zindywidualizowane podejście do różnych obszarów. W związku z tym przewiduje się uspójnienie dokumentów planistycznych i społeczno-rozwojowych, w tym szczególnie poziomu krajowego i regionalnego.

2. Uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu planowania przestrzennego.

Potrzebne są kompleksowe zmiany w polityce zagospodarowania przestrzennego. "Plan działań" proponuje prace nad rozwiązaniami prawnymi, tak aby system w swych rozwiązaniach i skuteczności osiągnął standardy europejskie.

3. Wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego.

Chodzi o wprowadzenie i utrwalenie innego podejścia niż dotychczasowe, zarządzania przestrzenią przez zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących przestrzeni, w której funkcjonuje na co dzień i uwrażliwienia na jakość przestrzeni publicznie dostępnej. Podniesienie efektywności instytucji zostanie osiągnięte także przez upowszechnianie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, stałą analizę procesów zachodzących w przestrzeni, jak i powszechność dostępu do informacji przystępnej dla każdego mieszkańca.

Prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzeni w oparciu o przedstawiony w "Planie Działań" zbiór zadań jest wyrazem transparentności zamierzeń rządu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh