Trwa ładowanie...
d2lffdj
rząd

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
d2lffdj

05.06. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd skierował wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Rada Ministrów przyjęła:

d2lffdj

- projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego,

- projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Przyjęła sprawozdanie z realizacji w roku 2011 zadań wynikających ze Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012.

d2lffdj

Rząd zatwierdził aneks nr 1 do umowy offsetowej zawartej 10 grudnia 2008 r. między Skarbem Państwa RP a Rockwell Collins Inc.


Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Wniosek dotyczy przedłużenia okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Bośni i Hercegowinie o kolejne pół roku - do końca 2012 r. Termin pobytu polskich żołnierzy w tym rejonie upływa z końcem czerwca br. Liczebność kontyngentu nie zmieni się, nadal będzie on liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

d2lffdj

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW), tak jak obecnie, będzie wchodził w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód w Siłach Międzynarodowych w Kosowie i byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Będzie działał w Kosowie i byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a jego głównym celem będzie nadzorowanie przestrzegania porozumienia pokojowego w Kosowie. Będzie go można użyć w Bośni i Hercegowinie w celu wzmocnienia sił Unii Europejskiej, które działają na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w tych państwach.

Żołnierze PKW będą monitorowali respektowanie porozumień i traktatów międzynarodowych. Kontyngent zajmie się realizacją działań manewrowych, w tym demonstrowaniem militarnej obecności sił międzynarodowych w Kosowie oraz organizowaniem posterunków kontrolnych w celu przeciwdziałania działalności przestępczej i kryminalnej. Zadaniem polskich żołnierzy będzie także wspieranie pomocy humanitarnej i monitorowanie strefy przygranicznej.

W budżecie MON zaplanowano wydatki w wysokości ok. 16.385 tys. zł na użycie (od lipca do końca 2012 r.) polskiego kontyngentu wojskowego w siłach międzynarodowych.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

d2lffdj

Celem proponowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów:

- decyzji ramowej Rady 2009/948/WSiSW w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów,

- decyzji ramowej Rady 2009/829/WSiSW w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania.

Przyjęcie w polskim prawie rozwiązań zawartych w tych decyzjach usprawni działania organów procesowych oraz będzie korzystne dla polskich obywateli objętych postępowaniem karnym.

d2lffdj

Pierwsza z decyzji pozwoli uniknąć sytuacji, gdy w dwóch (lub więcej) państwach UE równolegle prowadzone są postępowania karne przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn, a w konsekwencji wydane zostają wyroki skazujące za to samo. Każde z państw członkowskich UE będzie mogło - po dokonaniu uzgodnień z innym państwem - przekazać do dalszego prowadzenia wszczęte postępowanie karne, a tym samym zakończyć to, które samo prowadziło. Nowe przepisy będą również korzystne dla organów procesowych, bo dadzą możliwość podjęcia - w drodze konsultacji - trafniejszej decyzji co do tego, w którym państwie członkowskim UE postępowanie karne powinno się toczyć.

Druga decyzja umożliwi przekazanie nadzoru nad wolnościowymi środkami zapobiegawczymi do państwa stałego pobytu oskarżonego w przypadku sprawców mniej poważnych czynów, w celu zagwarantowania sprawnego toku postępowania karnego. Nowe rozwiązania pozwolą zapobiec nadużywaniu kosztownego dla budżetu i "inwazyjnego" dla obywateli środka, jakim jest tymczasowe aresztowanie, tylko z uwagi na obywatelstwo podejrzanego (oskarżonego).

W efekcie wdrożenie obydwu decyzji ramowych umożliwi obniżenie kosztów postępowań karnych, które nie będą już prowadzone w tej samej sprawie równolegle w różnych państwach. Przyczyni się też do wzmocnienia i ułatwienia bezpośredniej współpracy polskich organów sądowych z ich odpowiednikami w państwach UE - bez pośrednictwa szczebla centralnego (ministra sprawiedliwości), jak to miało miejsce w przypadku tradycyjnej, opartej o umowy międzynarodowe, współpracy w sprawach karnych.

Większość nowych regulacji ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

d2lffdj

Projekt ustawy zakłada, że Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego zmieni nazwę na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia może mieć w nazwie słowo "uniwersytet" uzupełnione przymiotnikiem określającym jej profil. Jednak skorzystanie z takiej możliwości wymaga posiadania przez nią 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 4 uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego spełnia te kryteria. Zmianę nazwy poparł senat uczelni. Koszty tej zmiany zostaną pokryte z dochodów własnych uczelni.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Zmiany obejmują włączenie do strefy ponad 100 ha gruntów, w tym 24,5172 ha pod inwestycje: Metsa Tissue Krapkowice sp. z o.o., Schattdecor sp. z o.o. i 3 Services Factory SA.

Metsa Tissue zamierza wybudować w Krapkowicach nowoczesny zakład produkcji artykułów papierniczych z zastosowaniem innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii, ograniczającej emisję dwutlenku węgla. W nowym zakładzie, utworzonym kosztem 170 mln zł, powstanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy. Spółka planuje zakończyć inwestycję w grudniu 2013 r.

Z kolei Schattdecor sp. z o.o., firma także z branży papierniczej, planuje rozbudowę i modernizację istniejącego zakładu produkcyjnego w Głuchołazach. Ma to zapewnić ok. 30 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ponad 44 mln zł.

Inwestycja powinna być gotowa do końca 2013 r. Firma 3 Services Factory SA zamierza utworzyć w Bytomiu energooszczędne Centrum Przetwarzania Danych. Będzie ono świadczyć usługi informatyczne także na rzecz inwestorów strefowych, którzy będą mogli lokować tam swoją infrastrukturę informatyczną.

Ocenia się, że objęcie strefą nowych obszarów pozwoli utworzyć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,7 tys. nowych miejsc pracy i zasilić budżet państwa (i budżety samorządowe) w ciągu 8 lat funkcjonowania strefy kwotą ok. 2,4 mld zł. Szacowana pomoc publiczna, wynikająca z przewidywanych kosztów inwestycji ocenionych na ok. 1,8 mld zł, może osiągnąć maksimum 0,9 mld zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 czerwca 2012 r.


Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z realizacji w roku 2011 zadań wynikających ze "Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012", przedłożone przez ministra gospodarki.

W 2011 r. zadania przewidziane w "Strategii " były generalnie realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak konkurencyjność podmiotów przemysłu obronnego, objętych pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Skarbu Państwa, do których przede wszystkim jest adresowana Strategia 2012 - wciąż jest niewystarczająca. Brak oczekiwanej poprawy w tym zakresie - zwłaszcza w kontekście wejścia w życie tzw. dyrektywy obronnej 2009/81/WE (dotyczącej udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w drodze otwartych przetargów) - może postawić niektóre podmioty przemysłu obronnego wobec problemu utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej.

Główną przyczyną tej sytuacji jest niewystarczająca aktywność biznesowa niektórych podmiotów Grupy Bumar - pomimo wsparcia rządowego udzielanego przez poszczególnych ministrów w ramach dostępnych instrumentów prawnych i finansowych. W 2011 r. spółki przemysłu obronnego, w tym Grupy Bumar, nastawiły się głównie na przetrwanie trudnego okresu, będącego skutkiem mniejszych zamówień i ostrzejszej konkurencji na rynku, a zbyt mało uwagi poświęciły poszukiwaniu możliwości uatrakcyjnienia oferty rynkowej, w tym skierowanej do odbiorców krajowych.

Wciąż nie udało się przezwyciężyć słabości spółek sektora obronnego, takich jak: wysoka zależność od kontraktów rządowych; brak znaczących sukcesów na rynkach zagranicznych; nieumiejętność pozyskiwania inwestorów strategicznych dysponujących kapitałem, technologiami i rynkami zbytu, a także zbyt mała aktywność w działalności biznesowej, widoczna zwłaszcza w obszarze prac badawczo-rozwojowych i poszukiwania środków na ten cel (m.in. w ramach międzynarodowych programów badawczych oraz produkcyjnych). Kontrastuje to z efektywnością działań biznesowych realizowanych przez rosnącą grupę prywatnych przedsiębiorców przemysłu obronnego, którzy coraz lepiej radzą sobie na rynku krajowym i międzynarodowym.

W celu wzmocnienia konkurencyjności krajowego przemysłu obronnego niezbędne są działania zarówno po stronie administracji rządowej, jak i podmiotów sektora obronnego.

Działania administracji rządowej - których głównym celem jest stworzenie lepszych warunków systemowych do rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów na konkurencyjnym rynku - obejmować muszą w szczególności: opracowanie projektu nowego programu dla przemysłu obronnego na okres po 2012 r., wdrożenie rozwiązań prawnych ułatwiających efektywne funkcjonowanie podmiotów przemysłu obronnego w warunkach otwartej konkurencji. Chodzi również o wykorzystywanie dostępnych możliwości wspierania prac badawczo-rozwojowych, działań restrukturyzacyjnych, promocji wytwarzanego w Polsce uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Z kolei od podmiotów przemysłu obronnego należy oczekiwać większej aktywności w działalności biznesowej dotyczącej rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów obronnych, przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje współpraca z partnerami zagranicznymi w dziedzinie kapitału, technologii, produktów, kooperacji przemysłowej i rynków zbytu. Niezbędne jest zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty rynkowej, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych wyrobów, także pod względem terminowości dostaw, ich cen, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Konieczne jest również lepsze rozpoznanie potrzeb w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego głównych kontrahentów.


Rada Ministrów zatwierdziła aneks nr 1 do umowy offsetowej zawartej 10 grudnia 2008 r. między Skarbem Państwa RP a Rockwell Collins Inc., przedłożony przez ministra gospodarki.

Aneks do umowy offsetowej zawarto w kwietniu 2012 r., sama umowa między Skarbem Państwa a Rockwell Collins Inc. została podpisana w grudniu 2008 r. i dotyczy dostawy awioniki do samolotów M28 Bryza w związku z przekazaniem ich Siłom Zbrojnym RP.

Podstawą zawarcia aneksu była informacja zagranicznego dostawcy o zwiększeniu wartości umowy dostawy dla Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu oraz planowanym zawarciu nowych umów dostawy dla innych firm, w tym m.in. Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w Bydgoszczy, Siltec Sp. z o.o. w Warszawie, Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej "Radwar" SA w Warszawie (obecnie Bumar Elektronika SA), Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" SA w Świdniku.

Wartość umowy offsetowej została zwiększona z 31.070.000,00 USD do 33.061.269,75 USD. Końcowy termin jej wykonania wydłużono z 7 do 8 lat i 6 miesięcy, co oznacza, że upływa on 28 stycznia 2018 r.

Aneks podpisano także w celu uszczegółowienia zobowiązań offsetowych skierowanych do: Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA w Bydgoszczy, Radmor SA w Gdyni, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. w Warszawie. Aneksem zaktualizowano także harmonogramy wykonania tych zobowiązań. Ponadto, wprowadzono nowe zobowiązanie offsetowe skierowane do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 SA w Warszawie. Dzięki tym działaniom ww. firmy uzyskają dostęp m.in. do nowych technologii.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d2lffdj

Podziel się opinią

Share
d2lffdj
d2lffdj