Trwa ładowanie...
d26l205
rząd
08-01-2014 15:36

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d26l205
d26l205

08.01. Warszawa - CIR informuje:

Rząd kontynuował obrady rozpoczęte wczoraj, 7 stycznia br.

Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie przyjęcia:

- projektu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, - projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, - projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, - projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, - projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, - projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, - projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, - programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", - programu rozwoju "Narodowy Plan Szerokopasmowy", - "Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 r."


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

d26l205

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.

Umowa Partnerstwa określa z jednej strony kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe i wdrożeniowe. Stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych. Wynegocjowana z Komisją Europejską (KE) Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne będą podstawą do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce.

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 Polska traktuje jako główne, choć nie jedyne źródło finansowania inwestycji zapewniających dynamiczny, trwały i zrównoważony rozwój. Logika programowania opiera się więc na powiązaniu oczekiwań europejskich odnośnie koncentracji na celach "Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu - Europa 2020" (dalej "Strategia Europa 2020") z celami krajowymi wskazanymi w "Strategii Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo" (SRK 2020), przyjętej przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. oraz zoperacjonalizowanymi w strategiach zintegrowanych. Pozwala to patrzeć na rozwój Polski szerzej niż tylko w kontekście wykorzystywania funduszy unijnych.

Umowa Partnerstwa określa przede wszystkim kluczowe wyzwania rozwojowe kraju, sformułowane w oparciu o analizę potrzeb rozwojowych i potencjałów terytorialnych. Nałożenie na nie zobowiązań kraju odnośnie włączenia się w realizację celów "Strategii Europa 2020" stanowi punkt wyjścia do zdefiniowania strategii inwestycyjnej dla funduszy UE w poszczególnych obszarach.

d26l205

Fundusze europejskie będą realizowały, w różnym stopniu i zakresie, wszystkie trzy cele przyjętej przez rząd polski SRK 2020, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności, spójności społecznej i terytorialnej oraz poprawy efektywności administracji. Cele UP są więc tożsame z celami SRK 2020, jednocześnie zachowując synergię ze "Strategią Europa 2020". Środki funduszy europejskich koncentrować się będą na dziedzinach istotnych dla rozwoju kraju, wskazanych w Zaleceniach Rady UE z lipca 2013 roku oraz w KPR.

W obrębie celów UP wyróżniono cztery priorytety finansowania ze środków europejskich, które będą realizowane w ramach właściwych celów tematycznych (CT) wskazanych w projektach rozporządzeń UE:

- otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, - spójność społeczna i aktywność zawodowa, - infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu i zatrudnienia, - środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

d26l205

Umowa Partnerstwa podkreśla znaczenie dopasowania interwencji do potencjałów i potrzeb określonych terytoriów. Identyfikuje, za Krajową strategią rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony-miasta-obszary wiejskie (KSRR), obszary strategicznej interwencji państwa (OSI), w których podejmowane będą zintegrowane interwencje w ramach właściwych polityk i funduszy. Aspekt terytorialny jest odzwierciedlony w KPO i RPO.

Polska będzie wykorzystywać zaproponowane przez KE instrumenty terytorialne. Umowa określi ramy ich wdrażania, zaś docelowe mechanizmy będą wypracowywane na poziomie krajowym. Zakłada się znaczne zwiększenie środków, które będą zarządzane przez województwa. Oznacza to większą niż dotychczas odpowiedzialność za realizację celów UP i wymusza przygotowanie mechanizmów zapewniających odpowiednią koordynację interwencji. W Umowie zaprezentowano zarys sytemu koordynacji, a także przedstawiano ogólne założenia podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, oparty przede wszystkim na zasadzie subsydiarności. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami polityki spójności na poziomie regionalnym służy, umożliwiona po raz pierwszy w okresie programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów dwufunduszowych - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i
samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny (KT).


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

d26l205

To największy pod względem budżetu program, który będzie wspierał zrównoważony rozwój kraju. Jego struktura składa się z czterech głównych celów tematycznych, tworzących podstawowe obszary wsparcia - gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony oraz bezpieczeństwo energetyczne, a także - w ograniczonym zakresie - działań, dotyczących dziedzictwa kulturowego oraz kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia.

Celem głównym Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Wynika on z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020, jakim jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Priorytet ten został oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach:

- czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii; - adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie; - konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

d26l205

Konstrukcja programu operacyjnego odchodzi od sektorowości, na rzecz podejścia zintegrowanego, zakładającego prymat celów tematycznych i dobieranie do nich adekwatnych instrumentów wsparcia. Zgodnie z nowym podejściem, realizowane będą przedsięwzięcia przekrojowe w różnych obszarach. Związane jest to z koniecznością znaczącego wzmocnienia efektywności inwestycji poprzez szersze niż do tej pory wykorzystanie zasady komplementarności interwencji finansowanych operacji.

Program stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach obecnie wdrażanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, niemniej silniej niż dotychczas akcentuje wymiar terytorialny (uwzględnia potrzeby i potencjały poszczególnych terytoriów, w tym obszary strategicznej interwencji państwa).

Alokacja funduszy europejskich do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 27,5 mld euro.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

d26l205

Głównym celem Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez:

- wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, - podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych, - zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Założony w Programie cel zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na następujących kierunkach:

- wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań, - rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, - wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe), - podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, - wsparciu działań dotyczących pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Hasłem przewodnim programu jest - wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest bowiem wspieranie realizacji całego procesu powstawania innowacji - od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

W PO IR preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, priorytetowo zostaną potraktowane także ekoinnowacje - innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska (dotyczące m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i wody). Program zakłada również zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla MŚP, realizujących innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym.

Jednym z celów PO IR jest także wzrost potencjału komercyjnego prac B+R prowadzonych w jednostkach naukowych oraz podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie światowej. Wspierana będzie współpraca badawczo-rozwojowa w ramach sieci naukowych i naukowo-przemysłowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Alokacja funduszy unijnych w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 8,6 mld euro.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, oprócz finansowania krajowego programu operacyjnego, Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 będzie finansował 16 regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym interwencja EFS będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy, będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz na zagadnieniach, dla których większą efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego, takich jak: innowacje, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych. Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary:

- realizację działań skierowanych do młodych, bezrobotnych osób w wieku od 15. do 24. roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży, - wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform, - wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę, - poszukiwanie nietypowych, innowacyjnych, stosowanych w innych krajach metod rozwiązywania problemów społecznych, - realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

PO WER wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z EFS stanowią zatem spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój obejmuje 32 proc. środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podczas gdy w regionalnych programach operacyjnych ulokowano 68 proc. EFS. Alokacja Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 4,4 mld euro.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej, Polska Wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań dynamizujących rozwój tego regionu. Zostało to odnotowane we wszystkich kluczowych krajowych dokumentach strategicznych dotyczących polityki rozwoju, tj. w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK).

Program Operacyjny Polska Wschodnia (jako dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego) dedykowany jest wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej, tj.: lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu. Celem głównym programu w latach 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Zostanie on osiągnięty poprzez koncentrację działań na:

- wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R, - wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej, - wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację, - wspieraniu efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, - zwiększeniu spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

PO PW 2014-2020 koncentruje się na przedsięwzięciach, które wpisują się w realizację zadań związanych z budową gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju kapitału intelektualnego, wzmocnieniu głównych ośrodków koncentracji działalności gospodarczej oraz zwiększeniu zewnętrznej i wewnętrznej (międzyregionalnej i lokalnej) dostępności terytorialnej.

Na realizację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w latach 2014-2020 przeznaczono 2,1 mld euro z funduszy UE.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Celem głównym Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020, a jego najważniejszymi zadaniami są:

- utrzymanie i rozwój potencjału instytucji realizujących politykę spójności w Polsce w latach 2014-2020, - przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów, - wsparcie wymiaru miejskiego w polityce spójności, - zapewnienie systemu informacji i promocji dla funduszy europejskich.

Obsługa systemu wdrażania polityki spójności wymaga zaangażowania dużych zasobów administracyjnych, nie tylko w postaci wykwalifikowanych pracowników instytucji odpowiedzialnych za jej realizację, ale również odpowiedniego wyposażenia i sprzętu. Dlatego działania ujęte w PO PT będą wspierać instytucje w sprawnym i efektywnym wdrażaniu programów operacyjnych.

Alokacja środków UE na realizację Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wynosi 700,1 mln euro.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Program Polska Cyfrowa (POPC) będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.

Wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie największej przepustowości na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu do internetu na warunkach rynkowych. Pomoc będzie polegała na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s.

PO PC będzie wspierać jednostki administracji rządowej w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, w takich obszarach jak np. e-administracja, e-zdrowie, e-sądy, e-zamówienia publiczne oraz e-kultura. Wspierane będą projekty przyczyniające się do zwiększenia interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów publicznych oraz obejmujące profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania.

Finansowana będzie także e-integracja, czyli działania szkoleniowe i doradcze dotyczące budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanych przede wszystkim do osób starszych (50+), nieaktywnych na rynku pracy, osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów - zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. Działania będą również dotyczyć prowadzenia kampanii medialnych, których celem jest eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych oraz działania mające na celu pobudzenie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.

Na realizację Programu Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 przeznaczono blisko 2,3 mld euro z funduszy UE.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", przedłożoną przez ministra administracji i cyfryzacji.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa to strategiczny dokument opisujący działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. e-usługi dla obywateli powinny zapewnić oszczędność czasu, ograniczając konieczność osobistego stawienia się w urzędzie tylko do przypadków niezbędnych.

Wypełnienie celów programu mierzone będzie odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej oraz poziomem satysfakcji użytkowników. Odsetek obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną powinien podnieść się z poziomu 32 proc. w 2012 r. do 64 proc. w 2020 r. (w przypadku obywateli) i z poziomu 90 proc. w 2012 r. do 95 proc. w 2020 r. (dla przedsiębiorców).

Program umożliwi zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój sektora usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez podejmowanie następujących działań w czterech kierunkach:

- Świadczenie e-usług publicznych - w szczególności w zakresie: spraw administracyjnych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, wspierania przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, rozliczania podatków, zapewnienia bezpieczeństwa kryzysowego i powiadamiania ratunkowego, efektywniejszego wykorzystania danych przestrzennych i usług infrastruktury informacji przestrzennej, oraz dostarczania usług infrastrukturalnych w modelu chmury obliczeniowej); - Otwarty rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (np. ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nowoczesna edukacja); - Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji (w szczególności w zakresie interoperacyjności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz narzędzi identyfikacji i uwierzytelniania); - Informatyzacja urzędów (w szczególności w odniesieniu do elektronizacji obiegu dokumentów, usprawnieniu zarządzania organizacją dzięki stosowaniu dobrych praktyk zarządzania
usługami informatycznymi, wykorzystaniu dostępnych technologii). Źródłami finansowania programu będą: - Środki publiczne (krajowe i unijne) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (1,1 - 1,25 mld euro). Środki publiczne (krajowe i unijne) zaangażowane na poziomie regionalnym (szacunkowa kwota około 1,25 mld zł).


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Narodowy Plan Szerokopasmowy", przedłożoną przez ministra administracji i cyfryzacji.

Narodowy Plan Szerokopasmowy jest dokumentem strategicznym, określającym działania oraz środki zapewniające powszechny szerokopasmowy dostępu do Internetu.

Głównym celem Narodowego Planu Szerokopasmowego jest zapewnienie, dostępnej na całym terytorium Rzeczypospolitej, infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej bez barier technologicznych:

- szybki dostęp do globalnej sieci internet; - bezpieczny i szybki dostęp do elektronicznych usług publicznych oraz sprawną komunikację między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem; - rozwój społeczeństwa cyfrowego; - rozwój nowoczesnej edukacji; - rozwój badań i innowacji; - tworzenie jednolitego rynku cyfrowego. Realizacja tej koncepcji przekłada się na 2 cele szczegółowe: - zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku - rozumianego jak techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego o prędkości nie mniejszej niż 30 Mb/s dla każdego mieszkańca Polski, w dowolnej technice dostępowej; - doprowadzenie do wykorzystania dostępu do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50 proc. gospodarstw domowych do końca 2020 roku.

Zrealizowanie przedstawionych celów przełoży się na rozwój kraju, poprzez szereg korzyści społecznych oraz w dziedzinach gospodarki i innowacji. Ponadto, dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, przyczyni się do głębokiej modernizacji polskiej gospodarki, rozwoju gospodarki internetowej, upowszechnieniu usług e-administracji, rozwoju nowych branż i powstawania nowych modeli biznesowych opartych o wykorzystanie sieci, a w końcu ułatwienie uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym dla wszystkich grup obywateli. Sieci szerokopasmowe, umożliwiające błyskawiczne zbieranie oraz przesyłanie dużych ilości danych i bezawaryjną komunikację są już w wielu miejscach na świecie z sukcesem wykorzystywane m.in. w sektorze zdrowia, edukacji czy w ochronie środowiska.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Polska Południowa zdefiniowana została jako makroregion obejmujący dwa województwa: małopolskie i śląskie. Oba regiony stanowią zwarty przestrzennie obszar zajmujący niemal 9 proc. powierzchni Polski, zamieszkiwany przez 21 proc. ludności kraju, której praca pozwoliła na wytworzenie w 2010 r. ponad 1/5 produktu krajowego brutto Polski.

Głównym celem strategii jest uczynienie Polski Południowej nowoczesnym i atrakcyjnym regionem Europy. Prowadzić do tego mają cele szczegółowe, opierające się na potencjałach rozwojowych i współpracy województw Małopolskiego i Śląskiego:

Europol górnośląsko-krakowski jako obszar koncentracji innowacyjności i kreatywności, wyznaczający trendy rozwojowe i wpisujący się w sieć najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich.

- Wykorzystanie potencjałów uczelni oraz instytucji badawczych na rzecz wykreowania silnego i rozpoznawalnego centrum naukowego. - Wykreowanie i wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych gospodarek w oparciu o potencjał obydwu aglomeracji miejskich. - Tworzenie dynamicznego ośrodka kultury rozpoznawalnego wśród metropolii europejskich. - Tworzenie struktur, pozwalających na efektywny transfer zasobów. - Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych. - Współpraca podmiotów nakierowana na rozwijanie kapitału ludzkiego makroregionu. - Wspólne tworzenie sieciowych produktów łączących podmioty i obszary makroregionu. - Infrastrukturalne integrowanie przestrzeni województw. - Rozwijanie współpracy w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi. - Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu. - Tworzenie pakietowych produktów turystycznych
wykorzystujących potencjał obydwu województw. - Przyciąganie i organizacja wydarzeń o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. - Kreowanie oferty inwestycyjnej. - Lobbing na rzecz makroregionu.

Głównymi instrumentami zapewniającymi finansowanie strategii mogą być: krajowe programy operacyjne (przewidziane przede wszystkim na okres programowania 2014-2020, tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich); regionalne programy operacyjne - Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej; inne krajowe programy rozwoju.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kos/

d26l205
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d26l205