Trwa ładowanie...
d4na7dj
rząd
18-03-2014 16:27

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d4na7dj

18.03. Warszawa - CIR informuje:

Ze względu na dodatkowe obowiązki premiera rząd obradował w dwóch częściach.

Podczas pierwszej części przyjęto:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;

d4na7dj

- projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

- projekt ustawy o Agencji Wywiadu;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie drugiej części posiedzenia Rada Ministrów rozpoczęła dyskusję nad projektem ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która będzie kontynuowana na jednym z najbliższych posiedzeń rządu.

d4na7dj

Ponadto rząd przyjął założenia do projektu ustawy o biegłych sądowych.

Zostały wydane rozporządzenia:

- zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

d4na7dj

Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Najważniejszym celem tej dyrektywy jest realizacja swobody świadczenia usług w opiece zdrowotnej i stworzenie klarownych ram prawnych ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich i - co ważne - możliwości zrefundowania kosztów ww. świadczeń przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega.

Nowe przepisy umożliwią pacjentom uzyskanie zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej.

I. Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej

- Pacjent (uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce) będzie mógł otrzymać zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w innym państwie członkowskim UE, według stawek stosowanych przy rozliczaniu kosztów takich samych świadczeń w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. W tej kategorii mieszczą się również produkty lecznicze i wyroby medyczne zakupione w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

d4na7dj

- Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów musi się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Uprawnienie to będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania zwrotu będą posiadane przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydane przez osoby uprawnione do ich wystawiania.

- Wysokość zwrotu kosztów będzie odpowiadać kwocie uzyskiwanej przez polskich świadczeniodawców z tytułu udzielania identycznego lub zbliżonego świadczenia, w ramach kontraktów z NFZ. Zwrot ten nie może przekroczyć kwoty wydatków rzeczywiście poniesionych przez pacjenta, wynikającej z wystawionego rachunku.

W projekcie nowelizacji ustawy szczegółowo określono zasady ustalania zwrotu kosztów.

- Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie członkowskim leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego - na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w innym państwie członkowskim albo na podstawie recepty uprawniającej do otrzymania ww. medykamentów, będzie odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.

d4na7dj

W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu.

- Minister zdrowia określi w rozporządzeniu wykaz świadczeń wymagających wcześniejszego uzyskania zgody na leczenie w innym niż Polska państwie członkowskim UE, wzór wniosku o zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej oraz tryb składania, rozpatrywania oraz wzór wniosku o udzielenie uprzedniej zgody na uzyskanie świadczeń zawartych w ww. wykazie.

- Nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu kosztów za obowiązkowe szczepienia ochronne.

Do projektu nowelizacji włączono regułę ostrożnościową, niezbędną z punktu widzenia zachowania równowagi finansowej NFZ. Zaproponowano ustanowienie maksymalnej kwoty wydatków przeznaczonych na zwroty leczenia pacjentów za granicą. Oznacza to, że po osiągnięciu tej kwoty w danym roku kalendarzowym Fundusz będzie mógł zawiesić wypłaty z tytułu zwrotu kosztów świadczeń transgranicznej opieki zdrowotnej. Planuje się, że informacja o tym będzie zamieszczana na stronach internetowych centrali NFZ i na stronach oddziałów wojewódzkich Funduszu. Wypłaty zawieszone w danym roku kalendarzowym będą realizowane do 31 stycznia roku następnego. Takie ostrożnościowe rozwiązania są dopuszczane przez dyrektywę, a konkretnie jej art. 7 ust. 9.

d4na7dj

II. Powołanie krajowego punktu kontaktowego (KPK)

Przewiduje się, że w centrali NFZ zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy. Do jego zadań należeć będzie m.in.: udzielanie różnego typu informacji o świadczeniodawcach, uprawnieniach pacjentów w kwestiach leczenia transgranicznego, możliwościach i zasadach otrzymania zwrotu kosztów od właściwej instytucji państwa ubezpieczonego, prawach pacjenta. KPK będzie współpracować z Komisją Europejską oraz z podobnymi placówkami działającymi w innych państwach członkowskich UE. Zakłada się, że KPK będzie prowadzić swoją stronę internetową dla pacjentów z innych państw.

Proponowane zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty wykonujące działalność leczniczą będą zobowiązane podawać do wiadomości pacjentów szczegółowe informacje dotyczące:

- rodzaju działalności leczniczej, stosowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- zakresu informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Powyższe informacje powinny być zamieszczane w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej placówki.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Projektowana ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest efektem reformy systemu służb specjalnych w Polsce.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) będzie służbą wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, kontrwywiadzie i ochronie informacji niejawnych. Nadzór nad ABW przejmie minister spraw wewnętrznych. Dzięki temu będzie mógł organizować bieżącą współpracę wszystkich służb działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz racjonalnie wykorzystać środki budżetowe w tym sektorze. Natomiast Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne pozostaną w bezpośrednim nadzorze prezesa Rady Ministrów. Pozostawienie Agencji Wywiadu pod bezpośrednim nadzorem premiera wynika z jej ponadresortowego charakteru funkcjonalnego.

Policja, a w szczególności wzmocnione Centralne Biuro Śledcze (CBŚ), przejmie od ABW zadania dotyczące zwalczania poważnych przestępstw kryminalnych, w tym handel narkotykami i działalność zorganizowanych grup przestępczych, a także przestępstwa gospodarcze, które nie znajdą się w nowo zakreślonym obszarze zainteresowań ABW.

Powołany zostanie Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Państwa jako forum inicjowania, przygotowywania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących działalności służb specjalnych. Komitet będzie pomocniczym organem wewnątrzrządowym, złożonym z: przedstawicieli resortów nadzorujących służby oraz bezpośrednio zainteresowanych wynikami ich pracy, w tym szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, finansów i sprawiedliwości. Planuje się także utworzenie Komisji Kontroli Służb Specjalnych, której zadaniem będzie zagwarantowanie profesjonalnej, cywilnej kontroli działalności służb specjalnych.

Znaczna część przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego została oparta na rozwiązaniach obecnie obowiązujących, sprawdzonych w praktyce i nie budzących wątpliwości interpretacyjnych. Zaproponowane nowe przepisy są wynikiem analizy i obserwacji dotychczasowej działalności Agencji. Do ustawy przeniesiono przepisy aktów wykonawczych.

Nowe przepisy określają ABW jako służbę wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, kontrwywiadzie i ochronie informacji niejawnych, ściganiu najpoważniejszych przestępstw przeciwko interesom ekonomicznym państwa (przestępstw zagrażających Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku w wysokości co najmniej 16 mln zł). Wzmocniony zostanie pion informacyjny ABW nastawiony na wczesne rozpoznawanie zagrożeń.

Doprecyzowano zakres zadań Agencji, zgodnie z nowymi przepisami ABW będzie służbą wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom, w tym m.in.:

- godzącym w niepodległość, suwerenność, międzynarodową pozycję i nienaruszalność terytorium państwa, w tym szpiegostwo i inne zagrożenia wywiadowcze ze strony obcych służb (zagrożenia rozpoznawane radiokontrwywiadem i kontrwywiadem elektronicznym),

- o charakterze terrorystycznym,

- wynikającym z propagowania totalitarnego ustroju państwa, nawoływania do obalenia przemocą demokratycznego ustroju państwa, a także stosowania przemocy lub groźby bezprawnej, publicznego znieważania lub nawoływania do nienawiści, z powodu różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

- związanym z obrotem z zagranicą bez zezwolenia towarami, technologiami i usługami.

Oznacza to, że ABW przestanie realizować zadania związane ze zwalczaniem przestępstw kryminalnych, przestępstw gospodarczych mniejszej wagi oraz przestępstw korupcyjnych.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Wywiadu, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Większość przepisów projektowanej ustawy o Agencji Wywiadu (AW) została oparta na rozwiązaniach obecnie obowiązujących, sprawdzonych w praktyce i nie budzących wątpliwości interpretacyjnych. Zaproponowane zmiany wynikają z analizy funkcjonowania AW oraz zachowania spójności w ramach reformy systemu służb specjalnych. Do projektu ustawy przeniesiono przepisy zawarte w aktach wykonawczych.

Agencja Wywiadu, podobnie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, będzie podlegać bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem ustawy, Agencja Wywiadu jest służbą specjalną, właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Zadania AW zostały uzupełnione o realizację czynności operacyjno-rozpoznawczych, w ramach wykonywania zadań na terenie kraju, także za pośrednictwem szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (obecnie czynności te mogą być wykonywane jedynie za pośrednictwem szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Szef Agencji będzie mógł podejmować decyzje dotyczące przekazywania informacji innym organom, jeżeli informacje te dotyczą spraw objętych zakresem działania danego organu, bez uzyskiwania każdorazowej zgody prezesa Rady Ministrów. Taka regulacja usprawni i przyspieszy obieg informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa lub międzynarodowej pozycji Polski. Oprócz tego szef Agencji będzie mógł przekazywać informacje bezpośrednio osobom upoważnionym przez prezydenta, prezesa Rady Ministrów lub inne organy (ma to znaczenie np. podczas nieobecności tych osób, w związku z przebywaniem poza granicami państwa).

Przesłanki odwołania szefa AW podzielono na obligatoryjne i fakultatywne (dotychczas wszystkie były fakultatywne). Doprecyzowano kwestię jego odwołania w następstwie skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo poprzez wskazanie, że chodzi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dodano przepis, zgodnie z którym akty prawne wydane przez szefa AW nie podlegają ogłoszeniu, bez względu na to czy są jawne, czy nie. Jest to zgodne z praktyką powszechnie stosowaną przez służby wywiadowcze na świecie.

Nowe przepisy umożliwiają funkcjonariuszom Agencji posługiwanie się dokumentami legalizacyjnymi. Będą mogli posługiwać się tymi dokumentami nie tylko podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, ale także w celu ochrony danych własnych lub innego funkcjonariusza. Te same reguły mają dotyczyć osób udzielających pomocy AW przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych. Takie rozwiązanie wynika ze szczególnej specyfiki realizowanych zadań, a jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i osób udzielających im pomocy.

Uregulowano kwestie składania oświadczeń oraz zasady i uprawnienia do przetwarzania danych w nich zawartych. Prezes Rady Ministrów określi w rozporządzeniu tryb postępowania w sprawach składania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym oraz sposób analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie praktykom odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych, zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych - to jedne z najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustaw podatkowych.

Do projektu wprowadzono również przepisy doprecyzowujące już istniejące regulacje oraz eliminujące istniejące lub potencjalne wątpliwości związane z aktualnym brzmieniem oraz zakresem ich stosowania. Proponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia pewności prawa. W tej grupie zmian znajdują się również propozycje, których celem jest zapewnienie spójności pomiędzy obiema ustawami o podatku dochodowym, szczególnie tam, gdzie takie zróżnicowanie nie ma uzasadnienia merytorycznego. Nowe przepisy uwzględniają również bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy:

- Wprowadzenie przepisów przewidujących opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych

Do ustawy o PIT i CIT wprowadzona zostanie regulacja przewidująca opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation - CFC). Nowe przepisy mają przeciwdziałać wyprowadzaniu z Polski zysków przedsiębiorstw przez wykorzystywanie w tym celu spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania. Ich celem jest wyrównywanie szans wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i wspieranie uczciwej konkurencji.

Regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych oraz jednym ze skuteczniejszych narzędzi walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Stosuje ją wiele państw, w tym m.in.: Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja Szwecja, Węgry, Kanada, Hiszpania, Chiny, Turcja, Brazylia, Izrael.

Projektowane przepisy przewidują konieczność uwzględnienia w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych, mających siedzibę lub zarząd w państwie o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w Polsce.

Zagraniczną spółkę kontrolowaną zdefiniowano przez odwołanie się do trzech kryteriów dotyczących poziomu kontroli - posiadania 25 proc. udziału w kapitale, praw głosu lub udziału w zysku; charakteru uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów (co najmniej 50 proc. przychodów o charakterze finansowym) oraz położenia zagranicznej spółki w państwie o niskim poziomie opodatkowania (niższym o 25 proc. od obowiązującej w Polsce stawki CIT).

Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych.

Przepisy te nie będą miały zastosowania do podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Europejskiego, o ile zagraniczna spółka prowadzi tam rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro.

- Wprowadzenie przepisów określających sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze

Doprecyzowano kwestię skutków podatkowych regulowania zobowiązań przez wykonanie świadczenia niepieniężnego, co skutkować będzie uznaniem, że dla podmiotu przekazującego świadczenie niepieniężne powstanie przychód w wysokości wartości uregulowanego tym świadczeniem zobowiązania.

- Wyłączenie z możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej - tzw. pożyczka partycypacyjna

Wprowadzenie jednoznacznego przepisu, wyłączającego prawo do korzystania ze zwolnienia, służy wyeliminowaniu możliwości podwójnego nieopodatkowania zysków przekazywanych polskim rezydentom przez spółki powiązane, które mają swoją siedzibę w państwie należącym do EOG.

- Odroczenie opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia, np. przez uczelnie wyższe czy twórców, do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (patentu, praw autorskich, know-how) na 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów/akcji

Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie wnoszenia określonej własności intelektualnej w drodze aportu do spółki kapitałowej mającej ją komercjalizować. Celem przepisu jest wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

- Wprowadzenie alternatywnych, wobec przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, zasad rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek

Zmodyfikowano dotychczasowe regulacje z uwzględnieniem specyfiki działania podmiotów gospodarczych. Przepisy te przyznają podatnikowi prawo wyboru rozwiązania wyznaczającego maksymalny poziom odliczania odsetek przez odwołanie do określonego procentu wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości - bez konieczności ustalania zadłużenia w stosunku do podmiotów powiązanych i niezależnie od wysokości posiadanego kapitału własnego.

- Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad stosowania certyfikatów rezydencji, nie zawierających okresu ważności

Proponuje się zmianę przepisów, polegającą na wprowadzeniu zasady, iż w przypadku przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności, przyjmuje się, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania/siedziby podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

- Uproszczenie zasad poboru podatku

Przewidziano zmianę zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback) w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika przez opodatkowanie tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie według skali podatkowej), co maksymalnie uprości pobór podatku.

- Nowe zwolnienia od podatku

Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono przepisy określające nowe zwolnienia podatkowe. Dotyczy to m.in. świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych, świadczeń przyznanych stronie w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania, czy wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów.

Racjonalizacja i uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków - to najważniejsze cele zmian zaproponowanych w założeniach do projektu ustawy. Propozycje te z jednej strony są reakcją na bieżące, pilne potrzeby podatników, z drugiej - pozwolą sprawniej zwalczać oszustwa podatkowe i reagować na patologiczne zachowania.

Propozycje najważniejszych zmian:

- Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych

Aktualnie pełnomocnik ma obowiązek złożenia pełnomocnictwa oddzielnie do każdej sprawy. Proponuje się wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo ogólne będzie składane w formie elektronicznej do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Nadal będzie istnieć opcja złożenia pełnomocnictwa szczególnego (papierowego lub elektronicznego) ważnego tylko do konkretnej sprawy.

- Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej

Proponuje się wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Takie raporty będą przekazywać, na żądanie organu w ramach toczącej się procedury, ci podatnicy, którzy księgowość podatkową prowadzą elektronicznie. Pozwoli to szybciej przeanalizować dane, skróci czas kontroli i ograniczy angażowanie podatnika. Przewiduje się długie vacatio legis w celu sprawnego przygotowania podatników do tej nowej formy kontaktu.

- Unowocześnienie doręczania pism urzędu

Będzie możliwe m.in. wskazanie adresu do korespondencji (innego niż zamieszkania) oraz doręczenie na skrytkę pocztową. Proponuje się przyspieszenie i zmniejszenie kosztów doręczania pism pełnomocnikom zawodowym (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) przez doręczenie elektroniczne.

- Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula pozwoli zwalczać sztuczne konstrukcje prawne, zwykle zawierające elementy zagraniczne, wykorzystywane zazwyczaj przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku. Celem klauzuli jest przede wszystkim prewencja. Przyjmuje się, że klauzula będzie miała zastosowanie, gdy transakcja została faktycznie przeprowadzona, a czynności prawne zmierzały do obejścia prawa podatkowego.

Klauzula jest powszechnie stosowana na świecie. Jej wprowadzenie zaleca Komisja Europejska. Polska należy do nielicznych krajów, które takich rozwiązań jeszcze nie wprowadziły. Realizując zalecenia Trybunału Konstytucyjnego, stosowanie klauzuli będzie powiązane z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi, takimi jak: wydawanie na wniosek podatnika opinii zabezpieczających, niezależna od administracji, ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowania opiniująca sporne sprawy, niewykonalność spornych decyzji, wyłączna właściwość ministra finansów w sprawach klauzuli, możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli.

- Przejęcie przez urząd kontroli skarbowej postępowania podatkowego prowadzonego przez urząd skarbowy

Zachowując obecny, wąski zakres dostępu urzędów skarbowych do informacji bankowych, proponuje się nowe rozwiązania proceduralne, które umożliwią przejęcie postępowania przez urząd kontroli skarbowej. Urząd ten posiada obecnie znacznie szerszy dostęp do danych bankowych. Procedura ta będzie stosowana wówczas, jeśli informacje uzyskane przez urząd skarbowy z banków, w ramach przysługujących im uprawnień, nie pozwolą na pełne wyjaśnienie sprawy.

- Elastyczność właściwości miejscowej urzędu

Proponuje się wprowadzenie nowego rozwiązania umożliwiającego wyznaczenie jednego "wiodącego" urzędu w sprawach powiązanych podmiotów objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia i ułatwi zwalczanie zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

- Racjonalizacja procedury interpretacji podatkowych

Zaproponowano m.in. wprowadzenie "grupowego" wniosku o interpretację, który pozwoli wyjaśnić wątpliwości dotyczące transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. Dopracowana zostanie formuła interpretacji ogólnej. Zamiast powielania interpretacji indywidualnych po wydaniu interpretacji ogólnej, proponuje się tylko potwierdzanie stosowania w przedstawionej sprawie interpretacji ogólnej.

- Wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zaproponowano umożliwienie technicznej zapłaty podatku przez podmiot inny niż podatnik - do wysokości 1000 zł. Ponadto dopuszcza się zapłatę podatku przez małżonka lub innego członka rodziny podatnika bez limitu kwotowego. W tych przypadkach przyjmuje się, że zapłata następuje ze środków podatnika, jeśli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości.

- Otwarcie Rejestru Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych (zabezpieczenia na ruchomościach i zbywalnych prawach majątkowych) będzie dostępny dla każdego, nieodpłatnie przez internet. Dla zainteresowanych nadal pozostaje opcja formalnego, odpłatnego wypisu.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o biegłych sądowych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Usprawnienie postępowań sądowych przez zapewnienie dostępu do wysoko kwalifikowanego korpusu ekspertów wpisanych na listy biegłych sądowych - to jeden z najważniejszych celów zmian, które zostaną wprowadzone do projektu ustawy o biegłych sądowych. Przepisy projektowanej ustawy określą zasady i sposoby weryfikacji "biegłych instytucjonalnych", metody nadzoru nad biegłymi oraz warunki nabywania, zawieszania oraz utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego.

W założeniach przewidziano, że biegłym sądowym będzie przyznana ochrona prawna, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Ochrona ma dotyczyć jedynie okresów wykonywania czynności związanych z realizacją zlecenia organu procesowego. Posługiwanie się tytułem "biegły sądowy" będzie przynależne jedynie osobom wpisanym na listę biegłych i dopuszczalne tylko podczas wykonywania czynności.

W projekcie ustawy określone zostaną warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o status biegłego, np. obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw UE lub państw członkowskich EFTA, znajomość języka polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, wiedza praktyczna i teoretyczna z określonej dziedziny (nauka, technika, sztuka, rzemiosło), niekaralność. Biegły sądowy musi wykazać się niekaralnością za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zostaną określone przesłanki do zawieszenia prawa do wykonywania czynności biegłego i skreślenia z listy.

Biegłych sądowych będzie ustanawiał prezes sądu okręgowego na pięcioletnią kadencję. Ma być prowadzona elektroniczna lista biegłych. Kandydaci na biegłych muszą wykazać się niekwestionowanymi kwalifikacjami, potwierdzonymi opiniami właściwych organów samorządu zawodowego czy stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące określony zawód. Będzie to gwarantować należyte wykonywanie czynności biegłego. Opinie te będą przedstawiane prezesowi sądu okręgowego. Ponadto prezes sądu będzie mógł powołać komisję opiniującą przygotowanie zawodowe kandydata na biegłego. Przed objęciem funkcji, biegły musi złożyć przyrzeczenie.

W założeniach przewidziano wprowadzenie możliwości wydawania opinii przez tzw. biegłych ad hoc, czyli przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną, ale nie będące biegłymi sądowymi wpisanymi na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.

W ustawie zostaną określone przypadki, gdy powoływanie tego typu biegłych będzie dopuszczone.

Wprowadzone zostaną dwie kategorie podmiotów, innych niż osoby fizyczne, które będą mogły wydawać opinie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości:

- pierwsza to np. zakłady medycyny sądowej uczelni medycznych, policyjne laboratoria kryminalistyczne, instytuty badawcze, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. Podmioty te będą uprawnione do wydawania ekspertyz bez konieczności ubiegania się o wpis na listę;

- druga to jednostki organizacyjne o dowolnej formie prawnej.

Instytucje te, aby mogły występować w roli biegłych, będą musiały zostać wpisane na listę po spełnieniu określonych kryteriów, np. warunków organizacyjno-technicznych niezbędnych do przygotowania rzetelnej ekspertyzy.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Zmiana granic strefy obejmuje włączenie do niej 72,1150 ha pod konkretne inwestycje, w rezultacie jej powierzchnia wyniesie 1452,7403 ha.

Nowe inwestycje będą realizowane przez już funkcjonujące zakłady w Bydgoszczy, Włocławku, Brodnicy i Inowrocławiu. Dzięki nim powstanie co najmniej 270 nowych miejsc pracy i utrzymane zostanie 1386 już istniejących. Powinno też powstać ok. 54 etatów w otoczeniu strefy. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 430,88 mln zł.

W Bydgoszczy SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. zamierza rozbudować zakład produkujący pompy, zawory, wymienniki ciepła i homogenizatory. Przedsiębiorca ma także prowadzić prace badawczo-rozwojowe związane z profilem produkcji. Dzięki tej inwestycji powstanie co najmniej 200 nowych miejsc pracy, przy kosztach w wysokości ok. 155 mln zł. Inwestycja ma być ukończona pod koniec 2017 r.

Indorama Ventures Poland sp. z o.o. zamierza rozbudować we Włocławku fabrykę granulatu PET (o jakości butelkowej), wprowadzając innowacyjną technologię wykorzystującą ciepło utajone w nim zawarte. Inwestycja zwiększy wydajność produkcji granulatu o 74 tys. ton do 219 tys. ton rocznie. Projekt stworzy co najmniej 30 nowych miejsc pracy, przy nakładach ok. 100,80 mln zł. Jego zakończenie jest planowane pod koniec 2014 r.

W Brodnicy Seni sp. z o.o. uruchomi nowe linie do produkcji pieluszek dla dzieci i pieluchomajtek dla dorosłych. Zainstalowane zostaną także automaty pakujące: Babypack i Senipack. Koszt projektu oszacowano na co najmniej 35,081 mln zł, umożliwi on zatrudnienie 30 nowych osób. Na 30 czerwca 2015 r. zaplanowano zakończenie inwestycji.

Soda Polska Ciech SA rozbuduje w Inowrocławiu istniejący zakład, aby zwiększyć produkcję wyrobów chemicznych, głównie sody. Przedsięwzięcie to będzie kosztować ok. 140 mln zł, wygeneruje co najmniej 10 etatów, ale zniknie groźba utarty pracy dla 1500 osób zatrudnionych w zakładzie w Inowrocławiu i pozostałych zakładach grupy Ciech. Zakończenie inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2016 r.

Zmienione rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2014 r.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Zmiana granic strefy obejmuje włączenie do niej 171,9528 ha i wyłączenie z niej 20,2519 ha, w rezultacie jej powierzchnia zwiększy się i wyniesie 1 715,5752 ha.

Włączenia obejmą grunty położone w: Dębnie, Drezdenku, Gorzowie Wielkopolskim, Kamieniu Pomorskim, Krośnie Odrzańskim, Strzelcach Krajeńskich, Śmiglu, Wągrowcu. W Krośnie Odrzańskim i Wągrowcu strefą objęte zostaną już istniejące zakłady, w których zaplanowano realizację nowych inwestycji.

Szacuje się, że na terenach włączonych do strefy, w ciągu najbliższych kilku lat, może powstać co najmniej 4 400 nowych miejsc pracy i ok. 880 w jej otoczeniu. Planowane nakłady inwestycyjne mogą wynieść ok. 1292,50 mln zł.

W Krośnie Odrzańskim firma Homanit Krosno Odrzańskie sp. z o.o. będzie budować nową halę do produkcji płyt pilśniowych (płyty HDF) i kupi linie technologiczne do ich uszlachetniania. Przedsięwzięcie to ma kosztować ok. 211,60 mln zł i zapewni co najmniej 20 nowych miejsc pracy oraz pozwoli utrzymać 312 już istniejących. Projekt ma być ukończony w I kwartale 2016 r.

W Wągrowcu Polinova Polska sp. z o.o. zamierza wybudować nowoczesny zakład produkcji mebli tapicerowanych. Inwestycja ma kosztować ok. 93,10 mln zł i umożliwić przyjęcie do pracy co najmniej 170 osób. Projekt ma być zrealizowany do końca 2015 r.

Zmienione rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2014 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d4na7dj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4na7dj