Trwa ładowanie...
d4em4ym
rząd
08-04-2014 14:00

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d4em4ym

08.04. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął:

- projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii,

- założenia do projektu ustawy o połączeniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

d4em4ym

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku".

Rząd wyraził zgodę na wniesienie akcji należących do Skarbu Państwa w spółce Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu SA do Agencji Rozwoju Przemysłu SA będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, przedłożony przez ministra gospodarki.

d4em4ym

Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim wzmocnić zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej. Wsparcie dla zielonej energii będzie optymalne kosztowo, dlatego nie powinno prowadzić do wzrostu cen dla konsumentów. Cena energii elektrycznej ma być ważnym czynnikiem konkurencyjności polskiej gospodarki.

Polska nie ma ustawy, która dotyczyłaby szeroko pojętej problematyki energetyki odnawialnej, natomiast skala wyzwań wiążących się z rozwojem odnawialnych źródeł energii wskazuje na potrzebę jej uchwalenia. Ustawy promujące energetykę odnawialną funkcjonują m.in. w Austrii, Danii, Finlandii, Niemczech, Szwecji. Dlatego jak najszybsze przyjęcie takiej regulacji oznacza dostosowanie naszych rozwiązań legislacyjnych do standardów prawnych obowiązujących na rynku energii odnawialnej w rozwiniętych krajach europejskich.

Proponowana regulacja pozwoli uzyskać co najmniej 15 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., zgodnie z priorytetem wyznaczonym w "Polityce energetycznej Polski do 2030 r.". Ważnym efektem przyjęcia tej ustawy będzie wdrożenie zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE lub biogazu rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej opartej o lokalne zasoby OZE. Bez wprowadzenia proponowanej optymalizacji kosztowej, system wsparcia OZE może kosztować między 4,6-6,2 mld zł w 2015 r. oraz 7,5-11,5 mld zł w 2020 r.

Celem projektu ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między innymi w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Chodzi też o racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem długofalowej polityki rozwoju gospodarczego Polski. Istotne jest również kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, bądź biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

d4em4ym

Projekt powinien przyczynić się także do wypracowania optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych źródeł energii. Przewidziano też powstanie nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Dynamiczny rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii spowodował, że obejmowanie wszystkich technologii wytwarzania energii jednakowym poziomem wsparcia straciło swoje uzasadnienie. Istniejący system świadectw pochodzenia stymuluje rozwój jedynie niektórych źródeł, co w konsekwencji powoduje nieoptymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów, blokuje moc przyłączeniową dla pozostałych technologii oraz ogranicza rozwój gospodarczy kraju i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto, w systemie świadectw pochodzenia, dochodzi do sytuacji, w której technologie wykazujące się najniższym kosztem wytwarzania energii otrzymują nieuzasadnione "nadwsparcie", które zakłóca rozwój rynku OZE oraz może doprowadzić do destabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zasadniczo w ramach działań porządkujących system wsparcia OZE przewidziano:

- utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE (poszanowanie praw nabytych), ale wytwórcy energii elektrycznej będą mieli wybór między zachowaniem obecnych zasad wsparcia, a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego;

d4em4ym

- wprowadzenie nowych opcji dla istniejących instalacji OZE w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego;

- wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji OZE;

- promocja prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach (prosument to jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej); energetyka prosumencka polega na zużywaniu na potrzeby własne energii elektrycznej wytwarzanej z OZE i sprzedawaniu jej nadwyżek do sieci elektroenergetycznej; w ramach tego systemu przewidziano m.in. obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez prezesa URE.

Wychodząc naprzeciw rekomendacjom Komisji Europejskiej, zaproponowano nowy system wsparcia dla producentów energii z OZE - system aukcyjny. Ma on funkcjonować od 1 stycznia 2015 r.

d4em4ym

Obecnie odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy, dom maklerski mają obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia. To mechanizm "zielonych certyfikatów". Ma go zastąpić system aukcyjny. Jego celem jest osiągnięcie nałożonych na Polskę zobowiązań dotyczących wytworzenia określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych w sposób najbardziej efektywny kosztowo.

System aukcyjny zapewni pełną konkurencję wszystkich technologii OZE, co w konsekwencji doprowadzi do rozwoju nowych, najbardziej efektywnych kosztowo instalacji oraz uniemożliwi występowanie "nadwsparcia", jakie miało miejsce w ramach funkcjonującego mechanizmu tzw. zielonych certyfikatów.

Do najważniejszych elementów systemu aukcyjnego zaliczyć należy m.in.:

- ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów (wytwórców energii elektrycznej z OZE) oraz pełną przejrzystość i konkurencyjność procesu aukcyjnego,

d4em4ym

- fazę prekwalifikacji projektów, a także system kaucji i kar służący zapobieganiu zagrożenia niezrealizowania inwestycji,

- organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE produkowanej w obiektach: 1) o mocy zainstalowanej do 1 MW (minimum 1/4 energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, co zapewni wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów); 2) o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW.

Zgodnie z projektem, aukcje będą, przynajmniej raz w roku, ogłaszane, organizowane i przeprowadzane przez prezesa URE. Ogłoszenie o aukcji będzie - na co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem, zamieszczane w BIP-ie URE. Wygrywać będą uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE.

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji będą określone w rozporządzeniu przez ministra gospodarki do 30 listopada każdego roku. Zostanie w nim wskazana ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku. Przewidziano również możliwość waloryzacji ceny ustalonej w wyniku aukcji, zgodnie z rocznym wskaźnikiem inflacji konsumenckiej.

Minister gospodarki na co najmniej 60 dni przed przeprowadzeniem pierwszej w danym roku aukcji, ma informować w rozporządzeniu o maksymalnej cenie (w złotych) za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku sprzedana przez wytwórców, w drodze aukcji, energia elektryczna z odnawialnych źródeł (cena referencyjna).

System aukcyjny będzie obejmował oferty wytwarzania energii elektrycznej w nowych i zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii. W przypadku istniejących instalacji maksymalny, zagwarantowany okres systemu wsparcia wyniesie 15 lat i będzie liczony od momentu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia. Dla nowych inwestorów OZE przewidziano nowy, innowacyjny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej obowiązującej przez 15 lat.

Według projektu, wszystkie podmioty, które będą chciały uczestniczyć w systemie aukcyjnym powinny przyjąć, że w ciągu 15 lat, łączne wsparcie dla nich nie przekroczy iloczynu ceny referencyjnej obowiązującej w dniu, w którym dana instalacja wygrała aukcję oraz ilości energii elektrycznej wytworzonej w tym okresie. W praktyce oznacza to ograniczenie łącznej wartości wsparcia, które może otrzymać producent energii z OZE.

Przewidziano utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej SA (OREO SA). Będzie to podmiot m.in. rozliczający ujemne saldo między wartością sprzedaży energii elektrycznej i wartością zakupu energii elektrycznej wytworzonej na podstawie systemu aukcyjnego. Jego wyznaczenie wynika bezpośrednio z obowiązków sprzedawcy zobowiązanego do zakupu energii elektrycznej po stałych cenach określonych na podstawie przeprowadzonej aukcji. Ceny będą zróżnicowane w zależności od konkretnego rozstrzygnięcia w aukcji. OREO SA, zgodnie z projektem, ma też gromadzić i zarządzać środkami z opłaty OZE. Przez 2015 rok stawka opłaty OZE netto wynosić będzie 2,27 zł za 1 MWh.

Elementem optymalizacji kosztowej ma być także ograniczenie pomocy dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego oraz likwidacja pomocy dużej energetyki wodnej. W projekcie założono likwidację mechanizmów wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, które wytworzyły po raz pierwszy energię elektryczną przed wejściem ustawy w życie.

W celu uproszczenia i ograniczenia dotychczasowych procedur koncesyjnych wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach przemysłowych, zaproponowano, aby działalność gospodarcza - w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii - w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Wpis ten określono w projekcie jako "rejestr wytwórców energii w małej instalacji". Rejestr prowadzić będzie prezes URE.

Ustawa ma obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE mają obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia, jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej. Ten zapis jest korzystny dla inwestorów, bo daje im znacznie więcej czasu na dostosowanie swoich inwestycji do nowych wytycznych.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o połączeniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra obrony narodowej.

Założono, że 1 stycznia 2015 r. dojdzie do połączenia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) i Agencji Mienia Wojskowego (AMW). Nowo powstała instytucja ma funkcjonować pod nazwą: Agencja Mienia Wojskowego. Połączenie obu Agencji przyczyni się do racjonalizacji wydatków publicznych.

Nowa instytucja będzie wykonywać zintegrowane zadania obecnych agencji, a nadzór nad nią będzie prostszy. Oceniono, że pozytywnie wpłynie to na funkcjonowanie współczesnego systemu obronnego państwa, a żołnierzom zawodowym umożliwi lepszy dostęp do mieszkań oraz świadczeń mieszkaniowych. Oszacowano, że w kolejnych latach - po połączeniu dwóch agencji - roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą ok. 20 mln zł.

Połączenie WAM (podmiot przejmujący) i AMW jest uzasadnione z powodów organizacyjnych i ekonomicznych. Obydwie agencje mają dwuszczeblowe struktury organizacyjne (centralną i terenowe), zakres ich działania jest zbliżony, zajmują się miedzy innymi gospodarowaniem nieruchomościami przejętymi od ministra obrony narodowej, co sprawia, że często konkurują ze sobą w ich pozyskiwaniu i zbywaniu. Komplikuje to system gospodarowania nieruchomościami i utrudnia proces nadzorowania tych agencji przez ministra obrony narodowej.

Nowa agencja ma być nowoczesnym podmiotem o racjonalnych strukturach organizacyjnych i niższych kosztach funkcjonowania. Powinna działać skuteczniej i efektywniej realizować zadania na rzecz MON i MSW. Jej nadzorowanie przez ministra obrony narodowej ma być łatwiejsze, a gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa bardziej racjonalne.

Zgodnie z założeniami, majątek obydwu agencji będzie skumulowany w jednej instytucji (w WAM jako podmiocie przejmującym). Zostanie zapewniona ciągłość prowadzonej działalności przez AMW, która będzie prowadzić samodzielną gospodarkę finansową. Ma być finansowana m.in. z wpływów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego mienia, przychodów z działalności gospodarczej, opłat za używanie mieszkań i internatów, dotacji budżetowej. Będzie mogła zaciągać kredyty - po uzyskaniu zgody ministra obrony narodowej wydanej w porozumieniu z ministrem finansów.

Założono, że Agencja będzie wpłacać środki na:

- Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - z tytułu sprzedanego mienia ruchomego przekazanego przez MON. Środki byłyby przeznaczane m.in. na zakup nowego wyposażenia i sprzętu wojskowego;

- Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego - będą to pieniądze uzyskane z gospodarowania mieniem przekazanym przez jednostki podległe lub nadzorowane przez MSW.

W założeniach przedstawiono również zasady gospodarowania przez Agencję nieruchomościami, mieniem ruchomym i dobrami niematerialnymi, a także postępowania w stosunku do spółek założonych przez WAM i AMW.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do obszaru kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej zostaną włączone grunty o powierzchni 83,6806 ha, a wyłączone z niej będzie 37,4231 ha. W związku z dokonanymi zmianami, ogólny obszar strefy wyniesie 413,3960 ha, co oznacza, że powierzchnia strefy będzie większa o 46,2575 ha. Zgodę na dokonanie zmian wyraziły właściwe rady gmin oraz właściciele gruntów.

Do włączanych terenów publicznych należą:

- podstrefa Jawor - 52,7018 ha,

- podstrefa Bolków - 16,2100 ha,

- podstrefa Mirsk - 5,7927 ha.

Do SSE włączono także grunty prywatne, podstrefa Lubań, o powierzchni 8,9761 ha. Na tym terenie zostanie zbudowany nowy zakład spółki IMKA, producenta chusteczek nawilżających. Wyroby tej firmy są znane w kraju i zagranicą.

Planowana inwestycja obejmuje budowę hali produkcyjnej, magazynu, budynku biurowego oraz zakup linii produkcyjnych i urządzeń. Spółka zamierza zintensyfikować produkcję oraz podnieść jakość wytwarzanych produktów.

Zmiana granic kamiennogórskiej SSE stworzy dogodne warunki do powstawania nowych inwestycji, które pobudzą rozwój gospodarczy regionu. Przyczyni się również do ograniczenia bezrobocia. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych podnosi nie tylko standard życia społeczności lokalnej, ale przede wszystkim pobudza rozwój wielu innych dziedzin gospodarki.

Po dokonaniu ww. zmian powierzchniowych w kamiennogórskiej SSE, całkowity obszar specjalnych stref ekonomicznych w Polsce wyniesie 16 717,8702 ha (limit wynosi 20 tys. ha).


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku", przedłożoną przez ministra gospodarki.

"Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r." (PRP) jest programem wykonawczym Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG). SIEG jest jedną z 9 sektorowych strategii zintegrowanych, które na poziomie krajowym mają zapewnić realizację celów rozwojowych polskiej gospodarki, określonych w Długookresowej i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Celem głównym SIEG jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy.

Przygotowanie PRP poprzedziła analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych związanych z generowaniem potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mających wpływ na predyspozycje firm do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu programów wspierających innowacyjność. Ogólnie jest 60 instrumentów wsparcia skierowanych bezpośrednio lub pośrednio na rozwój innowacyjności - 25 z nich to instrumenty realizowane w ramach programów operacyjnych (finansowanych z funduszy strukturalnych), a 30 to instrumenty dostępne w ramach ogólnokrajowych programów operacyjnych. Do najważniejszych należą: PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020".

Celem głównym Programu Rozwoju Przedsiębiorstw jest osiągnięcie wysokiego i zrównoważonego wzrostu produktywności w sektorze przedsiębiorstw, prowadzącego do zwiększenia ich konkurencyjności, również w wymiarze międzynarodowym. Cel ten będzie osiągany poprzez umożliwienie rozwoju wszystkich przedsiębiorstw (niezależnie od etapu ich rozwoju) oraz pomoc w uzyskaniu korzystnej pozycji konkurencyjnej.

Instrumenty programu ukierunkowane są w głównej mierze na zwiększanie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie przyrostu obrotów, wartości dodanej, zysków, a jednocześnie zatrudnienia, dzięki innowacjom, wzrostowi produktywności i aktywnemu wchodzeniu na rynki międzynarodowe.

Realizacja PRP pozwoli ograniczyć wyzwania dla stabilnego rozwoju gospodarczego wynikające m.in. ze stopniowego wyhamowania inwestycji infrastrukturalnych, starzejącego się społeczeństwa, trudności w osiągnięciu równowagi finansów publicznych oraz niedostatecznego wykorzystywania w praktyce potencjału badawczo-rozwojowego.

Działania ujęte w programie będą wspierać przedsiębiorstwa w podejmowaniu działalności w obszarze B+R, zwiększać ich możliwości do podejmowania współpracy ze środowiskiem naukowym oraz zapewniać instrumenty służące powstawaniu wspólnych potencjałów, m.in. w ramach klastrów czy platform technologicznych. Ich efektem będzie wytwarzanie produktów i usług rynkowych lepszej jakości i lepiej dopasowanych do potrzeb konsumentów.

Wskazane w programie instrumenty koncentrują się na: tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, wzmacnianiu przedsiębiorczości, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego (innowacyjność i adaptacyjność pracowników), wspieraniu B+R, wzmacnianiu współpracy ze światem nauki, umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw oraz ich zrównoważonym rozwoju.

W programie przyjęto następujące cele:

  1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki

Jednym ze środków realizacji tego celu jest przyjęty przez rząd w styczniu br. program "Lepsze regulacje 2015", który zakłada całościową poprawę istniejącego dorobku prawnego oraz tworzenie nowych, przejrzystych przepisów, dotyczących m.in. usuwania najbardziej uciążliwych barier i obciążeń administracyjnych, czy tworzenia uwarunkowań prawnych sprzyjających działalności gospodarczej. Budowany będzie nowoczesny i bardziej przyjazny małym i średnim firmom system zamówień publicznych.

Przewiduje się również m.in. większe wykorzystywanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, ulgi podatkowe na B+R, ułatwienia inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu), nowy program poręczeniowo-gwarancyjny na zakup nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń, wspieranie projektów kluczowych dla polskiej gospodarki, czy wspieranie początkujących przedsiębiorców (start-up).

  1. Stymulowanie działań na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy

Jednym z priorytetów tego celu są szeroko pojęte działania edukacyjne, w tym usługi edukacyjne dopasowane do nowoczesnej gospodarki, zarówno w ujęciu krajowym, jak i regionalnym oraz przedsięwzięcia na rzecz bliższej współpracy przedsiębiorców z systemem edukacji formalnej. Zakłada się intensywną promocję przedsiębiorczości i innowacyjności, traktowaną jako element konkurencyjności na rynku.

Ważnym kierunkiem działań będzie ponadto wzmocnienie i rozwój klastrów, czyli skupiska firm i instytucji o potencjale ekonomicznym i naukowo-technologicznym, powiązanych zarówno funkcjonalnie, jak i na płaszczyźnie różnego typu interakcji, przy zachowaniu zasad konkurencji. Promowane będą inicjatywy oddolne. Przewiduje się wspieranie systemowej koordynacji rozwoju branży ICT, która może być napędem rozwoju polskiej gospodarki.

  1. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych surowców

Opracowywanie i wdrażanie nowatorskich technologii środowiskowych oznacza bardzo często poważne ryzyko technologiczne i ekonomiczne. Dlatego duże znaczenie będzie miała rzetelna wiedza na temat poszczególnych technologii. Wzmacniane będą mechanizmy wspierające upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań oraz przyspieszające transfer wiedzy i technologii środowiskowych do praktyki rynkowej. Planowane są ponadto działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych, czyli firm działających w celach społecznie użytecznych.

  1. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Działania dotyczyć będą przedsiębiorców oferujących produkty na rynkach międzynarodowych i podniesienia wartości polskich marek na rynkach zachodnich. Budowanie marki narodowej ma się opierać na wysokim potencjale eksportowym polskich przedsiębiorców. Chodzi o działania doradcze, informacyjne i promocyjne. Wdrażanie programu oparte będzie w największej mierze o system wdrażania centralnych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

PRP będzie wdrażany poprzez instrumenty przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Dlatego też niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji osiągania celów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w warstwie operacyjnej. Dotyczy to przede wszystkim celów, do których Polska zobowiązała się w zakresie Strategii Europa 2020 (m.in. osiągnięcia poziomu nakładów na B+R na poziomie 1,7 proc. PKB do 2020 r. i zwiększenia udziału nakładów prywatnych do 50 proc.).

Najważniejszymi elementami warunkującymi powstanie systemu instytucjonalnego wdrażania PRP są:

- wzmocnienie realizacji polityki innowacyjnej przez resorty: gospodarki, nauki, edukacji, infrastruktury i rozwoju, pracy oraz partnerów gospodarczych i środowiska naukowe wchodzących w skład Narodowego Systemu Innowacji. Narodowy System Innowacji to sieć współdziałających instytucji w publicznym i prywatnym sektorze, których aktywność i interakcje inicjują powstawanie, nabycie, modyfikację i dyfuzję nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych;

- poprawę warunków realizacji polityki przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wskazanie instytucji/agencji odpowiedzialnych za realizację tych polityk (np. PARP, ARP, NCBR, KFK, BGK, itd.) i przypisanie im odpowiednich, spójnych i wzajemnie uzupełniających się zadań;

- tworzenie mechanizmu koordynacji polityki innowacyjnej pomiędzy szczeblem regionalnym i centralnym.

Monitorowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorstw oparte będzie m.in. na systemach monitorowania postępów wdrażania i wpływu SIEG. System monitorowania osiągania celu strategicznego PRP będzie opierał się na wskaźnikach GUS, EUROSTAT, Innovation Union Scoreboard oraz metodologii Banku Światowego.

Program będzie finansowany ze środków budżetowych oraz z funduszy strukturalnych przewidzianych w nowej perspektywie finansowej. Zakłada się, że do 2020 r. na działania przewidziane w programie zostanie wydane ok. 25,4 mld zł.


Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniosek dotyczący wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa w spółce Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu SA do Agencji Rozwoju Przemysłu SA, będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, przedłożony przez ministra skarbu państwa.

Akcje ZGM "Zębiec" będą wniesione do Agencji po cenie rekomendowanej przez doradcę i mieszczącej się w kwocie wynikającej z aktualnej wyceny wartości spółki.

Spółka ZGM "Zębiec" zajmuje się produkcją metalową (kotły c.o.) oraz produkcją piasków - bentonitów, perlitów i piasków powlekanych. Podjęte w 2011 r. dwie próby prywatyzacji nie zostały rozstrzygnięte. Sytuacja finansowa zakładu, mimo prowadzonego od 2012 r. programu restrukturyzacji, nie poprawiła się. Co prawda zakłady utrzymują płynność finansową, ale spółka nadal nie odzyskała rentowności na poziomie operacyjnym i sprzedażowym. Ponadto majątek spółki nie jest dostosowany do obecnej wielkości produkcji.

Dla spółki korzystne będzie pozyskanie ARP SA jako inwestora strategicznego, który przygotuje i przeprowadzi proces jej restrukturyzacji, umożliwi dalszą działalność firmy oraz dokona prywatyzacji firmy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d4em4ym
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4em4ym