Trwa ładowanie...
d3kcb8k
rząd
22-04-2014 13:56

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d3kcb8k

22.04. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rząd podjął uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017.

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020". Aktualizacja 2014/2015.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

d3kcb8k

Do strefy wałbrzyskiej zastanie włączone 334,1307 ha. Po zmianie powierzchnia strefy wyniesie 2 546,3344 ha.

SSE zostaną objęte tereny we Wrześni i Nowej Rudzie. Dzięki powiększeniu obszaru SSE powstaną nowe inwestycje w województwie dolnośląskim i wielkopolskim. Ocenia się, że w efekcie realizowanych na tych terenach projektów inwestycyjnych, w perspektywie kilku najbliższych lat, może powstać ok. 10 360 nowych miejsc pracy i ok. 2 072 etatów w otoczeniu strefy. Planowane nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 4,6 mld zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-17, przedłożoną przez ministra finansów.

d3kcb8k

Wieloletni Plan Finansowy Państwa po raz pierwszy składa się z dwóch części: 1) Programu konwergencji. Aktualizacja 2014; 2) Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

W pierwszej części dokumentu, który dotyczy aktualizacji Programu konwergencji, przedstawiono średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych. Zaprezentowano podjęte i planowane działania mające na celu realizację rekomendacji Rady Ecofin z grudnia 2013 r., w tym przede wszystkim zlikwidowanie nadmiernego deficytu w 2015 r. Rząd jest zdeterminowany, aby dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów do rozwoju kraju. Wraz ze spodziewaną, wyraźną poprawą kondycji ekonomicznej głównego partnera handlowego Polski, jakim jest UE, również w naszym kraju można oczekiwać korzystnych perspektyw wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że wzrost PKB w Polsce w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., czyli dwa razy więcej niż w 2013 r. W 2015 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8 proc., a w latach 2015-16 ustabilizuje się na poziomie 4,3 proc. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie tempa wzrostu PKB będzie przyspieszenie
popytu krajowego, w tym szybsze tempo wzrostu spożycia prywatnego oraz utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji prywatnych. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2014 r. będzie jeszcze dodatni, jednak wyraźnie niższy niż w 2013 r. W kolejnym roku zmniejszy się on do zera, aby w latach 2016-17 pozostać na ujemnym poziomie.

Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej oczekiwane jest systematyczne zmniejszanie się stopy bezrobocia - po okresie jej wzrostu w latach 2009-13. Szacuje się, że w 2014 r. stopa bezrobocia spadnie do 9,8 proc., w 2015 r. wyniesie 9,3 proc., aby w okresie do 2017 r. zmniejszyć się do 7,9 proc. Jest to konsekwencja prognozowanych zmian w popycie na pracę. Oczekuje się, że w 2014 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie o 0,6 proc, po spadku o 0,1 proc. w roku poprzednim. W latach 2015-17 przyrost liczby pracujących będzie nieco wyższy i ustabilizuje się na poziomie 0,8 proc. co roku.

Prognozuje się, że po wyraźnym spadku presji inflacyjnej, jaka miała miejsce w końcu 2012 r. i utrzymaniu jej na niskim poziomie w 2013 r., również w roku bieżącym inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach - przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowcowych oraz uwzględnieniu utrzymującej się wysokiej, ujemnej luki produktowej i oczekiwanej tendencji aprecjacyjnej złotego - presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona i będziemy obserwować stopniowy powrót CPI w okolicę środka dopuszczalnych wahań w ramach prowadzonej polityki pieniężnej. W 2017 r., w związku z planowanym powrotem stawek podatku VAT do 22 proc. (z 23 proc.) oraz 7 proc. (z 8 proc.), prognozowany jest tymczasowy spadek CPI do 2,2 proc.

d3kcb8k

Pomimo niekorzystnych dla finansów publicznych uwarunkowań, w 2013 r. osiągnięto deficyt na poziomie 4,3 proc. PKB, czyli znacząco niższy od prognozowanego (4,8 proc. PKB) jeszcze jesienią 2013 r. przez Ministerstwo Finansów i Komisję Europejską.

Wzrost deficytu wynikał przede wszystkim ze spadku dochodów w relacji do PKB (o 0,8 pkt. proc. PKB w stosunku do roku poprzedniego), było to głównie efektem słabego popytu krajowego, niekorzystnej struktury wzrostu gospodarczego, bardzo niskiej inflacji oraz - co szczególnie istotne - procykliczności dochodów podatkowych. Negatywny wpływ na dochody sektora wywarły także problemy z przestrzeganiem przepisów podatkowych.

W kolejnych latach prognozuje się dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej, prowadzące do osiągnięcia w 2014 r. jednorazowej nadwyżki w wysokości 5,8 proc. PKB oraz w 2015 r. deficytu sektora na poziomie 2,5 proc. PKB (według ESA95).

Realizacja takiej ścieżki fiskalnej, w warunkach utrzymującej się ujemnej luki produktowej, będzie możliwa dzięki konsekwentnej realizacji przez rząd działań strukturalnie zwiększających dochody oraz ukierunkowanych na obniżanie wydatków w relacji do PKB. Terminowemu zlikwidowaniu nadmiernego deficytu służyć będzie także wdrażanie pakietu działań ułatwiających podatnikom wypełnianie ich zobowiązań wobec państwa i podnoszących wydajność administracji podatkowej.

d3kcb8k

Ograniczenie deficytu będzie głównie wynikiem zmniejszenia wydatków o 3,5 pkt proc. do PKB.

Strategia konsolidacji, bazująca przede wszystkim na obniżaniu wydatków w relacji do PKB, a nie wzroście dochodów sektora, oraz przyjęte konserwatywne założenia dla sektora powinny pozwolić na uchylenie procedury nadmiernego deficytu w 2016 r. (na podstawie danych za 2015 r.).

W drugiej części dokumentu określono cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Bezpośrednio nawiązują one do kluczowych priorytetów rozwojowych i kierunków polityki społeczno-gospodarczej, określonych w najważniejszych dokumentach strategiczno-programowych: krajowych (w szczególności Strategii Rozwoju Kraju 2020) i unijnych. Pozostają spójne z opracowanym równolegle Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. Aktualizacja 2014/2015 oraz zaleceniami Rady UE z 9 lipca 2013 r.

Cele i mierniki dla poszczególnych funkcji zaprezentowano według strategicznych obszarów interwencji publicznej, obejmujących sprawność i efektywność państwa, konkurencyjność gospodarki oraz spójność społeczną i terytorialną.

d3kcb8k

Realizacja przyjętych w dokumencie celów i wartości mierników, ma się przyczyniać do osiągnięcia wizji rozwoju Polski wskazanej w Strategii Rozwoju Kraju 2020, powinna także umożliwić wzmocnienie i wykorzystanie istniejących potencjałów rozwojowych oraz usuwać zidentyfikowane bariery rozwojowe.


Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020". Aktualizacja 2014/2015, przedłożony przez ministra gospodarki.

Krajowy Program Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii "Europa 2020" rząd przyjął w kwietniu 2011 r. Obecna aktualizacja to kolejny, czwarty dokument przedkładany co roku w kwietniu Radzie Ministrów do akceptacji, zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, który od 2011 r. stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych w UE.

d3kcb8k

Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną, prognozy i priorytety gospodarcze rządu, a także zalecenia Rady Unii Europejskiej, skierowane do Polski 9 lipca 2013 r., KPR 2014/2015 wskazuje na najważniejsze działania, które przekładają się na realizację krajowych celów strategii "Europa 2020" w zakresie zatrudnienia, innowacyjności, energetyki, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu.

W obecnej aktualizacji utrzymano priorytetowe kierunki działań, określono przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r. oraz zadania przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. Ze względu na potrzebę monitorowania postępów realizacji strategii "Europa 2020", wzorem układu KPR 2013/2014, uporządkowano działania według pięciu wiodących celów strategii. Uzupełniono je o działania przyczyniające się do realizacji zaleceń Rady UE z 9 lipca 2013 r., które wykraczają poza te cele, tj. ochronę zdrowia, transport kolejowy, dostęp do internetu szerokopasmowego, gospodarkę odpadami i wodną, uproszczenie wymogów dotyczących pozwoleń na budowę, poprawę funkcjonowania administracji podatkowej, poprawę otoczenia dla biznesu oraz deregulację zawodów. W odrębnym rozdziale opisano działania, które pośrednio wpisują się w cele strategii "Europa 2020" i odpowiadają wyzwaniom zawartym w siedmiu inicjatywach przewodnich towarzyszących strategii.

KPR 2014/2015 uwzględnia priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2014 r. i potwierdzone w konkluzjach Rady Europejskiej (z marca 2014 r.), dotyczące konsolidacji fiskalnej, działań ograniczających bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, wspierania wzrostu gospodarczego i konkurencji na jednolitym rynku, a także redukcji obciążeń regulacyjnych. Podstawą do przygotowania aktualizacji była także Strategia Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (przyjęta przez rząd we wrześniu 2012 r.) oraz strategie zintegrowane. Przy opracowywaniu aktualizacji wzięto też pod uwagę rolę, jaką KPR odegra w realizacji unijnej polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ amt/

d3kcb8k
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3kcb8k