Trwa ładowanie...
d4htg1l

COLIAN HOLDINGS SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

COLIAN HOLDINGS SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d4htg1l
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 883 828 807 767 210 973 191 823
Koszt własny sprzedaży 597 274 544 666 142 571 129 344
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 551 22 065 7 293 5 240
Zysk (strata) brutto 30 445 18 196 7 267 4 321
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 20 791 27 434 4 963 6 515
Aktywa razem 1 062 962 1 129 527 249 387 272 359
Zobowiązania razem 278 117 361 346 65 250 87 130
w tym zobowiązania krótkoterminowe 238 940 256 973 56 059 61 963
Kapitał własny 784 845 768 181 184 136 185 229
Kapitał zakładowy 22 930 22 930 5 380 5 529
Średnioważona liczba akcji w okresie* 134 501 128 134 648 418 134 501 128 134 648 418
Liczba akcji na dzień bilansowy/* 134 501 128 134 501 128 134 501 128 134 501 128
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,84 5,71 1,37 1,38
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,15 0,20 0,04 0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 79 861 99 349 19 063 23 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 963 -276 306 -10 494 -65 615
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -43 465 191 995 -10 375 45 594
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
Skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Colian Holding za 2014 rok.pdf Raport Skonsolidowany
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Colian Holding S.A. za 2014 rok.pdf Raport Jednostkowy
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S.A. za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S.A.
Opinia i raport audytora skonsolidowane sprawozdanie za 2014.pdf Opinia audytora (GK)
Opinia i raport audytora sprawozdanie jednostkowe Colian Holding.pdf Opinia Audytora (Colian Holding S.A.)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 2015-03-24 o treści:
 Zarząd Colian Holding S.A. korygując skonsolidowany raport roczny informuje, iż w wyniku błędu technicznego oraz problemów z przesyłem danych za pośrednictwem sieci, w załączniku raportu pt.: „List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy” doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Omyłka ma charakter oczywisty, niemniej Zarząd Spółki postanowił skorygować raport i opublikować go ponownie we właściwej wersji.
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Colian Holding za 2014 rok.pdf Skonsolidowany raport finansowy
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Colian Holding S.A. za 2014 rok.pdf Jednostkowy raport finansowy
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S.A. za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S.A.
Opinia i raport audytora skonsolidowane sprawozdanie za 2014.pdf Opinia audytora GK
Opinia i raport audytora sprawozdanie jednostkowe Colian Holding.pdf Opinia audytora sprawozdania jednostkowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4htg1l

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLIAN HOLDINGS Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLIAN HOLDINGS SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 062 50485 39 | | 062 504 85 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | dzialprawny@colian.com.pl | | colian.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Jan Kolański Prezes Zarządu
2015-03-24 Marcin Szuława Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4htg1l

Podziel się opinią

Share
d4htg1l
d4htg1l