Trwa ładowanie...
d4grvpr
d4grvpr
espi

COMARCH - Podpisanie umowy podwykonawczej pomiędzy Comarch Polska S.A. a Comarch S.A. (11/2014)

COMARCH - Podpisanie umowy podwykonawczej pomiędzy Comarch Polska S.A. a Comarch S.A. (11/2014)
Share
d4grvpr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMARCH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy podwykonawczej pomiędzy Comarch Polska S.A. a Comarch S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2014 roku umowy pomiędzy Comarch Polska S.A., spółką zależną Comarch S.A. (dalej: "Comarch Polska") a Comarch S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych, zwanego dalej "Systemem", modyfikacje Systemu oraz świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego dla Systemu na potrzeby realizacji kontraktu zawartego przez Comarch Polska S.A. z Ministerstwem Sprawiedliwości, a o którym Comarch S.A. informowała raportem bieżącym nr 6/2014 z dnia 21 marca 2014 r. Wartość netto umowy wynosi 73 057 979,34 zł. Termin wykonania dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia
Systemu w salach rozpraw sądów powszechnych to 28 lutego 2015 r., usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu będą świadczone przez 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Z umowy wynikają następujące kary umowne: a) kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia, w przypadku odstąpienia od umowy przez Comarch S.A. z przyczyn niezależnych Comarch Polska, b) kara umowna w wysokości 48.150,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Comarch Polska) w realizacji przedmiotu umowy, c) kara umowna w wysokości 1.926.000,00 zł (niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia), jeżeli opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, d) kara umowna w wysokości 9.630,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie błędu krytycznego, e) kara umowna w wysokości 1.926,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie błędu
niekrytycznego. Comarch Polska może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jej rzecz kary umowne. Umowa została uznana za znaczącą umowę ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy Comarch z Comarch Polska S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła netto 99 150 623,34 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCH Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 39A
(ulica) (numer)
012 646 10 00 012 646 11 00
(telefon) (fax)
investor@comarch.pl www.comarch.pl
(e-mail) (www)
677-00-65-406 350527377
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2014-04-25 Michał Bajcar Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4grvpr

Podziel się opinią

Share
d4grvpr
d4grvpr