Trwa ładowanie...
d27ilf2

COMARCH - RB-6-2014 Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości (6/2014)

COMARCH - RB-6-2014 Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości (6/2014)

Share
d27ilf2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMARCH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB-6-2014 Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o zawarciu w dniu 21 marca 2014 roku umowy pomiędzy Comarch Polska S.A., spółką zależną Comarch S.A. (dalej: "Comarch Polska") a Ministerstwem Sprawiedliwości. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych, zwanego dalej "Systemem", modyfikacje Systemu oraz świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego dla Systemu. Wartość netto umowy wynosi 75.864.983,74 zł (brutto 93.313.930,00 zł). Termin wykonania dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Systemu w salach rozpraw sądów powszechnych to 28 lutego 2015 r., usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu będą świadczone przez 24 miesiące od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Z umowy wynikają następujące kary umowne: a) kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia, w przypadku odstąpienia od umowy przez Comarch Polska z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Sprawiedliwości, b) kara umowna w wysokości 50.000,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) w realizacji przedmiotu umowy, c) kara umowna w wysokości 2.000.000,00 zł (niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia), jeżeli opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, d) kara umowna w wysokości 10.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie błędu krytycznego, e) kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie błędu niekrytycznego. Ministerstwo Sprawiedliwości może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone
na jego rzecz kary umowne. Umowa została uznana za znaczącą umowę ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. Łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy Comarch z Ministerstwem Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła netto 90.275.417,74 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ilf2

| | | COMARCH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMARCH | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-864 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 39A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 646 10 00 | | 012 646 11 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@comarch.pl | | www.comarch.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 677-00-65-406 | | 350527377 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Michał Bajcar Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ilf2

Podziel się opinią

Share
d27ilf2
d27ilf2