Trwa ładowanie...
d17tljy

COMPERIA.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015

COMPERIA.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015

Share
d17tljy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 168 840 3 042 726 1 486 874 726 286
Zysk na działalności operacyjnej 664 749 690 195 160 224 164 747
Zysk brutto 686 661 739 328 165 506 176 474
Zysk netto 480 352 485 528 115 779 115 893
Całkowite dochody ogółem 480 352 485 528 115 779 115 893
Aktywa razem 31 992 056 23 628 460 7 823 931 5 664 531
Rzeczowe aktywa trwałe 185 586 161 328 45 387 38 676
Należności krótkoterminowe 6 341 312 4 750 296 1 550 822 1 138 805
Zobowiązania krótkoterminowe 3 841 923 2 092 207 939 575 501 572
Zobowiązania długoterminowe 4 038 898 1 533 332 987 747 367 591
Kapitał własny 24 111 235 20 002 921 5 896 609 4 795 369
Kapitał podstawowy 215 789 215 789 52 773 51 732
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 780 847 -782 086 188 207 -186 681
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 738 292 -649 902 -418 980 -155 129
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 9 731 555 0 2 322 881
Zmiana stanu środków pieniężnych -957 444 8 299 568 -230 773 1 981 072
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,22 0,27 0,05 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,22 0,27 0,05 0,06
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMPERIA.PL S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Konstruktorska | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 642 91 19 | | +48 22 642 91 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 951-220-98-54 | | 140913752 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d17tljy

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdanieZarzaduGrupyComperiaIkwartal2015.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Comperia.pl S.A. za I kwartał 2015r.
ComperiaIkw2015raportkwartalnyskonsolidowany.pdf Skonsolidowane Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy Comperia.pl S.A. za I kwartał 2015r. przygotowane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-12 Bartosz Michałek Prezes Zarządu
2015-05-12 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy