Trwa ładowanie...
dbac1a3
espi

CUBE.ITG S.A. - Zawarcie umowy poręczenia i warunkowej umowy ustanowienia zastawu rejestrowego (1 ...

CUBE.ITG S.A. - Zawarcie umowy poręczenia i warunkowej umowy ustanowienia zastawu rejestrowego (19/2015)

Share
dbac1a3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy poręczenia i warunkowej umowy ustanowienia zastawu rejestrowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CUBE.ITG S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2015 roku zawarł z trzema osobami fizycznymi oraz ITMED Sp. z o.o. (?ITMED?) umowę poręczenia (?Umowa poręczenia?) oraz warunkową umowę ustanowienia zastawu rejestrowego. Na mocy Umowy poręczenia Spółka poręczyła w całości za zobowiązania spółki zależnej od ITMED, Data Techno Park Sp. z o.o. (?DTP?) wynikające z: (i) umowy o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.1 Wspierania rozwoju powiazań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (?PARP?) (ii) umów zawartych z ww. trzema osobami fizycznymi, które ustanowiły hipoteki umowne na rzecz PARP tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przez DTP zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w pkt (i), (iii) zobowiązania się DTP do zaspokojenia PARP w celu uniknięcia egzekucji z nieruchomości objętych ww. hipotekami, (iv)
zobowiązania się DTP do ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych łącznie do kwoty 18,2 mln zł. W przypadku gdy DTP nie spłaci ww. zobowiązań wynikających z umów Emitent zobowiązał się do spełnienia tych świadczeń. Umowa nie określa okresu poręczenia ani wynagrodzenia Emitenta z tytułu jego udzielenia. Powiązania między Emitentem a ITMED i DTP wynikają z umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2014. Wartość udzielonego poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. zobowiązań Emitent ustanowi zastaw rejestrowy na 132 przysługujących mu udziałach w kapitale zakładowym ITMED, których właścicielem stanie się na mocy ww. umowy inwestycyjnej. Umowa zastawu rejestrowego wchodzi w życie z chwilą, gdy Spółka stanie się właścicielem ww. udziałów ITMED. Spółka zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w kwocie 18,2 mln zł na rzecz ww. osób fizycznych w przypadku podjęcia przez Spółkę czynności zmierzających do
uniemożliwienia ustanowienia ww. zastawu rejestrowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbac1a3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-162 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Długosza | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-04 Jacek Kujawa Prezes Zarzadu Jacek Kujawa
2015-04-04 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarzadu Arkadiusz Zachwieja

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbac1a3

Podziel się opinią

Share
dbac1a3
dbac1a3