Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (7/2...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (7/2013)
Share
d464b0l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: I. Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców ? pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 25 stycznia 2013 r. (godz. 10:52:25), identyfikator wydruku RP/292312/29/20130125105225, informuje, że 25 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę statutu Emitenta oraz podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Obecna wysokość kapitału wynosi 10.342.827 zł i dzieli się na 51.714.135 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 51.714.135. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.342.827 zł i dzieli się na 51.714.135 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł jedna akcja, z czego: a)
2.500.000 akcji stanowią akcje serii "A"; b) 34.875.000 akcji stanowią akcje serii "B"; c) 11.650.000 akcji stanowią akcje serii "C"; d) 2.689.135 akcji stanowią akcje serii "D". II. Zmiana statutu Spółki została zarejestrowana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3/2012 z 12 stycznia 2012 r. (objętej aktem notarialnym Rep. "A" nr 365/2012 sporządzonym przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie) oraz oświadczenia Zarządu Emitenta z 27 grudnia 2012 r. złożonego na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego (objętego aktem notarialnym Rep. "A" nr 6093/2012, sporządzonym przez Michała Wieczorka, notariusza w Poznaniu). Dotychczasowa treść § 44 ust. 1 statutu Emitenta, o następującym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.805.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii "A" imiennych oraz 34.875.000 (słownie:
trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii "B" imiennych, oraz 11.650.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii "C" imiennych o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) jedna Akcja" - otrzymała następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.342.827,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na 51.714.135 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego: a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii "A" imiennych; b) 34.875.000 (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii "B" imiennych; c) 11.650.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii "C" imiennych; d) 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji
Serii "D" na okaziciela." Tekst jednolity statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 w związku z § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity statutu Czerwona Torebka S.A..pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-819 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Taczaka 13
(ulica) (numer)
+48 61 623 28 00 +48 61 623 28 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7781450539 300709350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Maciej Nowak Członek Zarządu
2013-01-25 Piotr Pęcherski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l