Trwa ładowanie...
d27m4cp
espi

Dębica - Raport kwartalny SA-Q 4/2010

Dębica - Raport kwartalny SA-Q 4/2010
Share
d27m4cp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 887 914 1 422 559 471 465 327 730
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 110 404 102 930 27 571 23 713
Zysk (strata) brutto 101 932 89 739 25 456 20 674
Zysk (strata) netto 81 900 72 029 20 453 16 594
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 102 178 247 522 25 801 60 251
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -67 853 -68 973 -17 133 -16 789
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -61 686 -134 499 -15 576 -32 739
Przepływy pieniężne netto, razem -27 361 44 050 -6 909 10 722
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 386 181 1 141 820 350 019 277 937
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 617 675 393 101 155 967 95 687
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 416 1 880 862 458
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 530 544 309 680 133 966 75 381
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 768 506 748 719 194 052 182 250
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 27 882 26 878
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,93 5,22 1,48 1,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55,68 54,24 14,06 13,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
data przekazania: 2011-02-28
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
Dębica motoryzacyjny
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014)670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d27m4cp

| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.Pozycje aktywów ipasywów bilansu przeliczono na euro wedługśredniego kursu NBP na dzień31 grudnia 2010 r. (1euro = 3,9603 zł), na dzień 31 grudnia 2009 r.(1euro = 4,1082 zł).Pozycje rachunku zysków i strat orazrachunku przepływówśrodków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczonona euro według kursu stanowiącegośrednią arytmetycznąśrednich kursówogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiącasprawozdawczego.Przyjętyśredni kurs do wyliczeń za cztery kwartały2010 r. wynosi 4,004358 zł za 1 euro, a do wyliczeń za cztery kwartały2009 r. wynosi 4,340642 zł za 1 euro.Różnice kursowe powstałe zprzeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego.Zysknetto w bilansie za cztery kwartały 2010 r. wyliczony kursem na koniecgrudnia 2010 r. wynosi 20 680 tys. euro, zaś wyliczonyśrednimi kursamiwynosi 20 453 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wynikufinansowego za cztery kwartały 2010 r. wyniosły 227 tys. euro.2.Grupa
kapitałowa emitenta.Spółka nie tworzy grupykapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządzaskonsolidowanych sprawozdań finansowych.3. Skutki zmian wstrukturze jednostki.W czwartym kwartale 2010 r. nie nastąpiłyzmiany w strukturze jednostki.4. Stanowisko zarządu odnośnie domożliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognozwynikówna dany rok, wświetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym wstosunku do wyników prognozowanych.Spółka nie publikowałaprognoz wyników na rok 2010.5. Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.Wginformacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportuokresowego za 4 kwartał 2010 r.:1) akcjonariuszem posiadającymponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów naWZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052% kapitału zakładowego oraz ogólnejliczby głosów na WZA– zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę iprzekazaną do wiadomości
publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009r.;2)łączna liczba akcji Spółki należących do podmiotów, którychportfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą wWarszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13% kapitałuzakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - zgodnie z informacjąotrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 zdnia17 lutego 2009 r.Spółka nie otrzymała informacji o późniejszychzmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitałuzakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.6.Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osobyzarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółkiposiadają akcje:Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisławCieszkowski– Członek Zarządu– 420 akcjiRaimondoEggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcjiWszystkie akcjesą o wartości nominalnej 8 zł każda.7.Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przedsądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organemadministracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych.Niewystąpiły.8. Informacje o zawarciu transakcji zpodmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi irutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys.EUR.Nie wystąpiły.9. Udzielone poręczeniakredytu, pożyczkilub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym.Niewystąpiły.10. Inne informacje istotne dla ocenysytuacji finansowej.Nie wystąpiły.11.Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez niąwyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału.Główneczynniki to:-zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolaraamerykańskiego,-ceny surowców na rynkachświatowych,-sytuacjanaświatowych rynkach finansowych. | | |
| | Plik | Opis | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2011-02-28 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 637 581 623 496 630 654 630 654
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 864 3 046 3 594 3 594
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 618 310 603 979 614 300 614 300
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 1 681 1 957 1 351 1 351
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 1 681 1 957 1 351 1 351
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 1 681 1 957 1 351 1 351
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 725 14 513 11 409 11 409
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 725 14 513 11 409 11 409
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 748 600 723 574 511 166 511 166
Zapasy 236 031 187 767 167 243 167 243
Należności krótkoterminowe 460 319 448 226 266 852 266 852
Od jednostek powiązanych 351 477 332 476 213 760 213 760
Od pozostałych jednostek 108 842 115 749 53 092 53 092
Inwestycje krótkoterminowe 51 664 85 285 76 396 76 396
Krótkoterminowe aktywa finansowe 51 664 85 285 76 396 76 396
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 1 129 1 124 1 069 1 069
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50 535 84 161 75 327 75 327
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 587 2 296 675 675
A k t y w a r a z e m 1 386 181 1 347 069 1 141 820 1 141 820
PASYWA
Kapitał własny 768 506 747 284 748 719 748 719
Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 310 604 310 603 310 603 310 603
Kapitał z aktualizacji wyceny 81 955 81 955 81 955 81 955
Pozostałe kapitały rezerwowe 183 626 183 626 173 710 173 710
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 81 900 60 678 72 029 72 029
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 617 675 599 785 393 101 393 101
Rezerwy na zobowiązania 83 716 81 482 81 478 81 478
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50 733 50 349 46 067 46 067
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 32 299 27 167 30 489 30 489
długoterminowa 9 675 10 497 10 497 10 497
krótkoterminowa 22 624 16 670 19 992 19 992
Pozostałe rezerwy 683 3 965 4 922 4 922
długoterminowe 69 145 3 347 3 347
krótkoterminowe 614 3 820 1 575 1 575
Zobowiązania długoterminowe 3 416 3 059 1 880 1 880
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 3 416 3 059 1 880 1 880
Zobowiązania krótkoterminowe 530 544 515 240 309 680 309 680
Wobec jednostek powiązanych 155 316 108 142 70 457 70 457
Wobec pozostałych jednostek 374 094 405 370 238 332 238 332
Fundusze specjalne 1 134 1 728 891 891
Rozliczenia międzyokresowe 0 4 63 63
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 0 4 63 63
długoterminowe 0 0
krótkoterminowe 0 4 63 63
P a s y w a r a z e m 1 386 181 1 347 069 1 141 820 1 141 820
Wartość księgowa 768 506 747 285 748 719 748 719
Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 55,68 54,14 54,24 54,24
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu) 64 111 66 961 75 433 75 433
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 49 357 51 303 56 860 56 860
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 14 557 15 070 16 810 16 810
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 197 589 1 763 1 763
Pozycje pozabilansowe, razem 64 111 66 961 75 433 75 433
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 513 556 1 887 914 312 805 1 422 559
od jednostek powiązanych 428 439 1 600 168 281 002 1 233 918
Przychody netto ze sprzedaży produktów 458 089 1 763 933 307 979 1 399 002
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 467 123 981 4 826 23 557
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 450 190 1 671 092 266 362 1 202 098
jednostkom powiązanym 375 178 1 431 038 245 161 1 069 752
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 395 548 1 553 386 262 798 1 184 271
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54 642 117 706 3 564 17 827
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 63 366 216 822 46 443 220 461
Koszty sprzedaży 5 998 31 127 5 369 26 022
Koszty ogólnego zarządu 23 010 64 454 13 471 55 708
Zysk (strata) ze sprzedaży 34 358 121 241 27 603 138 731
Pozostałe przychody operacyjne 204 632 338 1 843
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 101 357 82 702
Dotacje
Inne przychody operacyjne 103 275 256 1 141
Pozostałe koszty operacyjne 5 227 11 469 2 843 37 644
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 017 5 492 555 6 454
Inne koszty operacyjne 3 210 5 977 2 288 31 190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 335 110 404 25 098 102 930
Przychody finansowe 151 279 2 244 1 025
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 15
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 151 263 833 1 016
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 1 1 411 9
Koszty finansowe 3 160 8 751 4 866 14 216
Odsetki w tym: 822 6 090 1 570 9 212
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 2 338 2 661 3 296 5 004
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 26 326 101 932 22 476 89 739
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 26 326 101 932 22 476 89 739
Podatek dochodowy 5 105 20 032 4 488 17 710
część bieżąca 4 932 18 681 793 11 720
część odroczona 173 1 351 3 695 5 990
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 21 221 81 900 17 988 72 029
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 81 900 72 029
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,93 5,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 747 284 748 719 698 774 698 774
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 747 284 748 719 698 774 698 774
Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 310 603 310 603 310 603 310 603
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 603 310 603 310 603
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 81 955 81 955 81 955 81 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 81 955 81 955 81 955 81 955
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 183 626 173 710 105 794 105 794
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 9 916 67 916 67 916
zwiększenia (z tytułu) 9 916 67 916 67 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 67 916 67 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 9 916
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 183 626 183 626 173 710 173 710
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 60 679 72 029 90 000 90 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 60 679 72 029 90 000 90 000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 60 679 72 029 90 000 90 000
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 72 029 90 000 90 000
dywidenda dla akcjonariuszy 62 113 22 084 22 084
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 67 916 67 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 9 916
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 60 679 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętychzasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 60 679 0 0 0
Wynik netto 21 221 81 900 72 029 72 029
zysk netto 21 221 81 900 72 029 72 029
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 768 506 768 506 748 719 748 719
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 768 506 768 506 748 719 748 719
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnićjedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 21 221 81 900 17 988 72 029
Korekty razem 61 580 20 278 82 841 175 493
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
Amortyzacja 16 491 64 988 15 779 60 674
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 940 2 036 290 -469
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 555 3 319 1 369 6 245
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 522 1 984 -490 -238
Zmiana stanu rezerw 2 234 2 237 5 132 -15 902
Zmiana stanu zapasów -48 263 -68 788 -44 755 52 273
Zmiana stanu należności -12 094 -193467 108 273 78 883
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 100 382 215 360 -5 801 -11 585
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 494 -3 291 4 455 5 520
Inne korekty -1 681 -4 100 -1 411 92
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 82 801 102 178 100 829 247 522
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 907 2 810 116 1 508
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 837 2 666 71 1 367
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
Z aktywów finansowych, w tym: 70 144 44 141
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 70 144 44 141
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki 70 144 44 141
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 26 724 70 663 11 864 70 481
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 724 70 663 11 864 70 481
Inwestycje w nieruchomości oraz wartościniematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -25 817 -67 853 -11 749 -68 973
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy -28 934 5 694 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki -28 934 5 694 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 63 222 67 380 52 095 134 499
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 62 112 62 112 22 084 22 084
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 28 216 104 599
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 485 1 804 381 1 431
Odsetki 625 3 464 1 413 6 385
Inne wydatki finansowe 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -92 156 -61 686 -52 095 -134 499
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -35 172 -27 361 36 986 44 050
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -36 112 -29 397 36 696 44 519
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -940 -2 036 -290 469
Środki pieniężne na początek okresu 81 415 73 604 36 618 29 554
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 46 243 46 243 73 604 73 604
o ograniczonej możliwości dysponowania 484 484 898 898
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d27m4cp

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1.Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.Raport kwartalny za czwarty kwartał 2010 r. został sporządzony stosowniedo przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. zpóźniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowościobowiązujących w Spółce.Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wycenyaktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych nadzień bilansowy.Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych wraporcie rocznym SA-R 2009.Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.2.Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta.81,9 mln zł zysku netto wypracowała Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2010r. Wzrost wyniku o 13,7 proc. r/r. to przede wszystkim efekt większej o21,6 proc. ilościowej sprzedaży opon do podmiotów z grupy Goodyear.Przychody ze sprzedaży w całym 2010 r. wyniosły 1 mld 889,7 mln zł iwzrosły o 26 proc. w warunkach porównywalnych.Pozytywny wpływ na roczny wynik miał ostatni kwartał
ubiegłego roku,który Firma Oponiarska Dębica S.A. zamknęła z zyskiem netto w wysokości21,2 mln zł, wyższym o 18,0 proc. niż w tym samym okresie 2009 r.Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010 r. wyniosły 513,6 mln zł, co wporównywalnych warunkach oznacza wzrost o 48,1 proc. r/r.Zysk, wypracowany w 2010 r. Firma zawdzięcza przede wszystkim obecnościw grupie Goodyear, która jest głównym odbiorcą produkowanych opon. Mimorosnących kosztów surowców - zwłaszcza kauczuku - oraz spadkurentowności opon sprzedawanych na rynku krajowym, zwiększona sprzedaż dopodmiotów z grupy Goodyear po wyższych cenach jednostkowych pozwoliłazamknąć ubiegły rok z satysfakcjonującym wynikiem.3.Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ naosiągnięte wyniki finansowe.71,9 proc. przychodów Firmy Oponiarskiej Dębica S.A w 2010 r. przyniósłeksport opon, których odbiorcą w 99,3 proc. były podmioty powiązane wramach grupy Goodyear.Łącznie w 2010 r. trafiło do nich 84,8 proc.sprzedaży krajowej i eksportowej (w IV
kwartale 83,4 proc.). W efekcieprzychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w 2010 r. wzrosły o 29,7proc. (w IV kwartale 2010 r. o 52,5 proc.), przy jednoczesnym spadku o1,9 proc. w warunkach porównywalnych przychodów od odbiorców spoza grupyGoodyear. Dynamika sprzedaży do podmiotów niepowiązanych uległa poprawiew ostatnim kwartale ubiegłego roku, osiągając wartość 9,6 proc. r/r. wwarunkach porównywalnych.Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w IV kwartale ub. r.wyniósł 53,3 mln zł (84,1 proc. całego zysku brutto ze sprzedaży) i było 48,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r. W porównywanychkwartałach zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych spadł o4,7 proc. i wyniósł 10,1 mln zł. W całym 2010 r. zysk brutto zesprzedaży wyniósł 216,8 mln zł, o 1,7 proc. mniej niż w 2009 r.. Natransakcjach z podmiotami powiązanymi uzyskano trzyprocentowy wzrostr/r., przy spadku o 15,3 proc. na transakcjach z podmiotaminiepowiązanymi.W porównaniu do IV kwartału 2009 r. jednostkowe koszty
wytworzeniasprzedanych produktów w ostatnim kwartale 2010 r. wzrosły o 13,9 proc.,a w całym 2010 r. o 8,7 proc, w efekcie wzrostu cen surowców na rynkachświatowych. Jednostkowe koszty wytworzenia byłyby jeszcze większe gdybynie oszczędności w innych niż surowce pozycjach kosztów produkcji.Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w ostatnim kwartale 2010 r. wyniosły29,0 mln zł.W porównaniu z tym samym okresem 2009 r. ich udział w wartości sprzedażyobniżył się z 6,0 do 5,7 proc. W całym 2010 r. koszty te wyniosły 95,6mln zł i stanowiły 5,1 proc. wartości sprzedaży, wobec 5,7 proc. w 2009r.O 25 mln zł w ujęciu rocznym poprawił się wynik na pozostałejdziałalności operacyjnej Spółki, który w 2010 r. wyniósł minus 10,8 mlnzł (w IV kwartale minus 5,0 mln zł). W 2010 r. nie wystąpiły kosztyniewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które w 2009 r. wyniosły 22,4mln zł. Koszty restrukturyzacji w 2010 r. były o 4,5 mln zł niższeaniżeli w roku poprzednim, zaś koszty likwidacjiśrodków trwałychwzrosły o 2,3 mln zł.Zysk z
działalności operacyjnej (EBIT) Spółki za 2010 r. wyniósł 110,4mln zł i wzrósł o 7,3 proc. w ujęciu rocznym. W ostatnim kwartale 2010r. EBIT wyniósł 29,3 mln zł i był wyższy o 4,2 mln zł, tj. o 16,9 proc.niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost zysku operacyjnego byłmożliwy głównie dzięki wyższemu o 17,4 mln zł zyskowi brutto zesprzedaży do podmiotów powiązanych w 2010 r. (zysk brutto ze sprzedażydo podmiotów niepowiązanych zmniejszył się o 0,5 mln zł).Wynik na działalności finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w 2010r. w porównaniu z rokiem poprzednim był lepszy o 4,7 mln zł i wyniósłminus 8,5 mln zł (w IV kwartale 2010 r. minus 3,0 mln zł wobec minus 2,6mln w IV kwartale 2009 r.). O 2,7 mln zł niższy niż w 2009 r. był kosztwynikający z różnic kursowych, który w 2010 r. wyniósł 2,2 mln zł.Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych - podobnie jakrok wcześniej - wygenerowała koszt 0,5 mln zł w porównaniu do 0,1 mln wroku 2009. Odsetki od kredytu i koszty dyskonta weksli wyniosły 5,5
mlnzł i w stosunku do roku 2009 zmniejszyły się o 3,2 mln zł. Pozostałekoszty finansowe wzrosły o 0,8 mln zł.W ubiegłym roku Firma Oponiarska Dębica S.A. i jej dostawca mieszanekzmienili zasady rozliczeń. Wcześniej surowce były powierzane do przerobupozostając własnością Spółki, obecnie surowce są sprzedawane, a gotowemieszanki kupowane przez Spółkę. Sprzedaż ta zwiększyła przychody Spółkize sprzedaży towarów i materiałów w IV kwartale 2010 r. o 50,4 mln zł, aw całym 2010 r. o 94,6 mln zł. O tyle samo zwiększyła się wartośćsprzedanych towarów i materiałów, bez wpływu na kwotę zysku brutto orazzysk spółki.Aktywa Spółki w 2010 r. wzrosłyłącznie o 244,4 mln zł. Rzeczowe aktywatrwałe w IV kwartale 2010 r. zwiększyły się o 14,3 mln zł, zaś w całym2010 r. ich wzrost wyniósł 4,0 mln zł. Był to efekt zrealizowanychnakładów inwestycyjnych (70,0 mln zł) i przyjęciaśrodków trwałych wleasing (2,9 mln zł), naliczonej amortyzacji (64,3 mln zł) orazsprzedaży i likwidacji (4,6 mln zł). Aktywa z tytułu podatku
odroczonegowzrosły o 3,3 mln zł, a długoterminowe aktywa finansowe o 0,3 mln zł.Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,7 mln zł.Wartość aktywów obrotowych Spółki w IV kwartale 2010 r. wzrosła o 25,0mln zł, zaś w całym 2010 r.– o 237,4 mln zł. Zapasy zwiększyły się o68,8 mln zł, a należności wzrosły o 193,5 mln zł.Środki pieniężne iinne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 24,7 mln zł.Kapitał własny Spółki w 2010 r. zwiększył się o 19,8 mln zł. Powiększyłgo zysk netto za 2010 r. w wysokości 81,9 mln zł, a zmniejszyławypłacona dywidenda za 2009 r. w wysokości 62,1 mln zł. Zobowiązania ztytułu kredytu w rachunku bieżącym wzrosły o 5,7 mln zł, a rezerwy nazobowiązania o 2,2 mln zł. Wzrost zobowiązań handlowych wyniósł 216,7mln zł. Wszystkie zobowiązania handlowe są spłacane w terminie ichwymagalności.W IV kwartale 2010 r. przepływy pieniężne netto z działalnościoperacyjnej były dodatnie i wyniosły 82,8 mln zł. Przepływy pieniężne zdziałalności inwestycyjnej wyniosły minus 25,8 mln zł, zaś
zdziałalności finansowej minus92,2 mln zł. Przepływypieniężne netto na IV kwartał 2010 r. wyniosły minus 35,2 mln zł.Działalność operacyjna w całym 2010 r. wygenerowała dodatnie przepływypieniężne w kwocie 102,2 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjnąwyniosły 70,7 mln zł, wpływy z tej działalności - 2,8 mln zł, aprzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - minus 67,9 mlnzł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy w wysokości 61,7mln zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2009 r. przeznaczono62,1 mln zł, na odsetki 3,4 mln zł, na raty leasingowe 1,8 mln zł. Zezwiększonego kredytu w rachunku bieżącym uzyskano 5,7 mln zł. Przepływypieniężne netto w 2010 r. wyniosły minus 27,4 mln zł.Środki pieniężnezmniejszyły się z 73,6 mln zł na początku 2010 r. do kwoty 46,2 mln złna koniec tego roku.4.Sezonowość, cykliczność działalności.Nie występuje.5.Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych
lubkapitałowych papierów wartościowych.6.DywidendaWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 8 czerwca 2010 r.,zadecydowało aby 86% zysku za 2009 rok tj. kwotę 62,1 mln zł,przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,50 zł na jedną akcję.Prawo do dywidendy za 2009 r. miały osoby posiadające akcje Spółki narachunku w biurze maklerskim w dniu 26 lipca 2010 r. (tzw. dzień nabyciapraw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 21 grudnia 2010 r.7.Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdaniafinansowego.Nie wystąpiły.8.Skutki zmian w strukturze jednostki.W czwartym kwartale 2010 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.9.Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.Na koniec grudnia 2010 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 64,1 mlnzł. W ciągu roku 2010 zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 11,3 mlnzł. | | |
| | Plik | Opis | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d27m4cp

Podziel się opinią

Share
d27m4cp
d27m4cp