Trwa ładowanie...
d41oakz

DECORA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

DECORA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Share
d41oakz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
Skonsolidowane dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 986 146 760 33 694 34 739
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 50 148 52 540 11 900 12 437
Zysk (strata) ze sprzedaży 11 299 8 239 2 681 1 950
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 204 5 829 2 184 1 380
EBITDA 14 540 10 816 3 403 2 560
Zysk (strata) brutto 6 217 5 232 1 475 1 238
Zysk (strata) netto 4 756 4 061 1 129 961
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 300 6 850 71 1 625
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 279 -2 713 -778 -643
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 248 -7 400 -771 -1 752
Przepływy pieniężne netto ? razem -6 227 -3 263 -1 494 -770
Aktywa/Pasywa razem 266 618 281 617 61 586 66 087
Aktywa trwałe 120 196 131 254 27 764 30 801
Aktywa obrotowe 146 422 150 363 33 822 35 286
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 151 047 144 555 34 890 33 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 115 571 137 062 26 695 32 164
Zobowiązania długoterminowe 14 129 18 423 3 264 4 323
Zobowiązania krótkoterminowe 101 442 118 639 23 485 27 841
Liczba akcji 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,42 0,36 0,10 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,46 12,79 3,11 3,00
Dane z jednostkowego bilansu:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105 588 110 599 25 056 26 180
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 447 33 005 7 225 7 813
Zysk (strata) ze sprzedaży 6 203 5 676 1 472 1 344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -336 -13 489 -80 -3 193
EBITDA 4 303 -9 228 1 021 -2 184
Zysk (strata) brutto 1 567 -505 372 -120
Zysk (strata) netto 1 239 -1 756 294 -416
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 262 8 979 1 249 2 125
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 778 -200 -422 -47
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 403 -6 441 -570 -1 525
Przepływy pieniężne netto ? razem 1 081 2 338 257 553
Aktywa/Pasywa razem 233 483 252 879 53 932 59 343
Aktywa trwałe 100 981 112 081 23 326 26 302
Aktywa obrotowe 132 502 140 797 30 607 33 041
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 125 693 124 848 29 034 29 298
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 790 128 031 24 898 30 045
Zobowiązania długoterminowe 13 880 18 220 3 206 4 276
Zobowiązania krótkoterminowe 93 910 109 811 21 692 25 769
Liczba akcji 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,11 -0,16 0,03 -0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,12 11,05 2,57 2,59
Dane ze skonsolidowanego bilansu na 31.12.2012 r.:
Aktywa/Pasywa razem 266 530 65 195
Aktywa trwałe 121 382 29 690
Aktywa obrotowe 145 148 35 504
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 151 466 37 050
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 115 064 28 145
Zobowiązania długoterminowe 15 858 3 879
Zobowiązania krótkoterminowe 99 206 24 266
Liczba akcji 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,05 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,40 3,11
Dane z jednostkowego bilansu na 31.12.2012 r.:
Aktywa/Pasywa razem 235 179 57 526
Aktywa trwałe 107 842 26 379
Aktywa obrotowe 127 337 31 147
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 129 202 31 604
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 976 25 922
Zobowiązania długoterminowe 15 645 3 827
Zobowiązania krótkoterminowe 90 331 22 095
Liczba akcji 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,23 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,43 2,8
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-19 | | | | | | | |
| | | DECORA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DECORA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Środa Wielkopolska | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A | | 24A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 28-64-209 | | 061 28-64-223 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@decora.pl | | www.decora.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 786-10-00-577 | | 630247715 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

d41oakz

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raportzprzegladusprawozdaniafinansowego_DECORA SA_zaIpolrocze_2013.pdf Raportzprzegladusprawozdaniafinansowego_DECORA SA_zaIpolrocze_2013
RaportzprzegladuskonsolidowanegosprawozdaniafinansowegoGKDecorazaIpolrocze_2013.pdf RaportzprzegladuskonsolidowanegosprawozdaniafinansowegoGKDecorazaIpolrocze_2013
GKDecorapolroczne_sprawozdanie zarządu_zdzialalnosciI polrocze_2013.pdf GKDecorapolrocznesprawozdaniezarzaduzdzialalnosciIpolrocze_2013
GKDecora skroconesrodroczneskonsolidowanesprawozdaniefinansoweIpolrocze_2013.pdf GKDecoraskroconesrodroczne-skonsolidowanesprawozdaniefinansoweIpolrocze2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Waldemar Osuch Prezes Zarządu
2013-08-19 Artur Hibner Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

Podziel się opinią

Share
d41oakz
d41oakz