Trwa ładowanie...
d1jy32m

DECORA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

DECORA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1jy32m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 272 624 294 215 65 075 69 859
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 92 411 104 422 22 058 24 797
Zysk (strata) ze sprzedaży 12 604 19 978 3 009 4 744
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 148 18 699 2 422 4 441
EBITDA 20 658 29 057 4 931 6 900
Zysk (strata) brutto -7 229 12 137 -1 726 2 882
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom emitenta -7 721 9 175 -1 843 2 179
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 426 11 562 4 876 2 746
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 509 -6 412 -1 792 -1 522
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 837 -8 599 -2 109 -2 041
Przepływy pieniężne netto ? razem 4 080 -3 449 975 -819
Aktywa / Pasywa razem 231 838 258 757 54 393 62 393
Aktywa trwałe 111 627 117 848 26 189 28 416
Aktywa obrotowe 120 211 140 909 28 203 33 977
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 137 125 153 177 32 172 36 935
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 94 713 105 580 22 221 25 458
Zobowiązania długoterminowe 8 532 12 673 2 002 3 055
Zobowiązania krótkoterminowe 86 181 92 907 20 219 22 403
Liczba akcji 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -0,68 0,81 -0,16 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 12,13 13,55 2,85 3,27
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Jednostki Dominujacej GK Decora.pdf List Prezesa Zarzadu Jednostki Dominujacej GK Decora
GKDecorasprawozdaniefinansowe2014.pdf GKDecorasprawozdaniefinansowe2014
GKDecorasprawozdaniezarządu2014.pdf GKDecorasprawozdaniezarządu2014
Opinia i raport z badania SSF GK Decora 2014.pdf Opinia i raport z badania SSF GK Decora 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DECORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DECORA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Środa Wielkopolska | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Ignacego Prądzyńskiego | | 24A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 28-64-209 | | 061 28-64-223 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@decora.pl | | www.decora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 786-10-00-577 | | 630247715 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Waldemar Osuch Prezes Zarządu
2015-03-20 Artur Hibner Członek Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Żaneta Łukaszewska-Kornosz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m