Trwa ładowanie...
d2d16z4
d2d16z4
espi

DEKPOL S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Dekpol S.A. (3/2015)

DEKPOL S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Dekpol S.A. (3/2015)
Share
d2d16z4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DEKPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji Dekpol S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?)., Zarząd Dekpol S.A. (Emitent) przedstawia informację o zakończonej ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 16 grudnia 2014 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 23 grudnia 2014r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 2.300.000 akcji, w tym: a) w Transzy Instytucjonalnej: 1.887.500 akcji serii B, b) w Transzy Detalicznej: 420.500 akcji serii B. 4. Stopy redukcji zapisów: a) w Transzy Instytucjonalnej: 0%, b) w Transzy Detalicznej: 0 %. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.952.549. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.952.549. 7. Cena emisyjna: 15,00 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: a) w
Transzy Instytucjonalnej: 18, b) w Transzy Detalicznej: 184. 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: a) w Transzy Instytucjonalnej: 18, b) w Transzy Detalicznej: 184. 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 29.288.235 zł. 12. Koszty emisji akcji serii B zaksięgowane do dnia 5 stycznia 2015r. wynoszą: 928 453,28 zł, z czego: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 751 015,00 zł, b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 165 045,28 zł, d) promocji oferty: 12 393,00 zł. Metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii B na dzień 5 stycznia 2015 roku wynosi: 0,48 zł W związku z faktem, iż Emitent
nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur związanych z ofertą publiczną akcji serii B Emitenta raport uzupełniający obejmujący całość kosztów zostanie przekazany niezwłocznie po uzyskaniu faktur od wszystkich podmiotów świadczących usługi na rzecz Emitenta w związku z ww. ofertą publiczną. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251 Pinczyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gajowa 31
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
592 21 37 980 220341682
(NIP) (REGON)
d2d16z4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-01-05 Anna Miksza Prokurent Łączny Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d16z4

Podziel się opinią

Share
d2d16z4
d2d16z4