Trwa ładowanie...
d41wys8

DFP DORADZTWO - Zmiana siedziby Spółki i rejestracja zmian w Statucie (3/2015) - EBI

DFP DORADZTWO - Zmiana siedziby Spółki i rejestracja zmian w Statucie (3/2015)

Share
d41wys8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana siedziby Spółki i rejestracja zmian w Statucie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej ?Spółką?), niniejszym informuje, o powziętej w dniu dzisiejszym informacji, że na mocy stosownego postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 29 kwietnia 2015 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000290214) dokonano: (1) rejestracji zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej w Łodzi na Warszawę, tym samym zmianie uległ adres Spółki na następujący: DFP Doradztwo Finansowe S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa (2) rejestracji zmiany postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, dokonanej mocą postanowień uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2014 roku (treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku została opublikowana przez Spółkę w drodze raportu bieżącego EBI Nr 25/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku). Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 3 Statutu Spółki: ?Siedzibą
Spółki jest Łódź.? Aktualne brzmienie zmienionego § 3 Statutu Spółki: ?Siedzibą Spółki jest Warszawa?. Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 10 ust. 1 Statutu Spółki: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 47.686.000 (czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych); 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych); 3) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych); 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy
złotych); 5) 697.000 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 69.700 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych); 6) 6.289.000 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 628.900 zł (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych); 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych); 9) 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych); 10) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).? Aktualne brzmienie
zmienionego § 10 ust. 1 Statutu Spółki: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 476.860 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym na: 1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 869.700 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych); 2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 389890, o łącznej wartości nominalnej 3.898.900 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).? Teks jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 3 ust. 2
pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | DFPTekstJedolityStatutSpolki_20150508-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Walicki Prezes Zarządu
Cezary Nowosad Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

Podziel się opinią

Share
d41wys8
d41wys8