Trwa ładowanie...
d1gi7sp
d1gi7sp
espi

DGA - Umowa znacząca (24/2013)

DGA - Umowa znacząca (24/2013)
Share
d1gi7sp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 9 września 2013r. została zawarta ze Spółką zależną Ateria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Umowa sprzedaży wierzytelności przysługującej DGA S.A. z tytułu udzielonej pożyczki pieniężnej Spółce R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu. DGA S.A. ma należyte umocowanie do sprzedaży przedmiotowych wierzytelności, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej DGA S.A. nr 173/LXXXI/2013 z dnia 03.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Spółką Ateria Sp. z o.o., dotyczącej sprzedaży wierzytelności przysługujących DGA S.A. z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych Spółce R&C Union S.A. Przedmiot umowy: 1. Wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki pieniężnej z dnia 4.09.2012r. w kwocie 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) wraz z odsetkami. 2. Wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki pieniężnej z dnia 29.03.2013r. w kwocie 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) wraz z odsetkami. Cenę sprzedaży wierzytelności wraz z odsetkami Strony ustaliły
na kwotę 2.971.576,25 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy), w której uwzględnione zostało 7 % dyskonto ich wartości. W Umowie Strony zastrzegły, że jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania wskazanej Umowy sprzedaży wierzytelności, R&C Union S.A złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki oraz w przypadku, gdy windykacja wierzytelności będąca przedmiotem niniejszej Umowy okaże się dla Ateria Sp. o.o. w całości lub w części bezskuteczna, wówczas DGA S.A. będzie zobowiązana do uiszczenia na rzecz Ateria Sp. z o.o. różnicy pomiędzy wartością wierzytelności ? 2.900.000 zł, a kwotą wyegzekwowaną od R&C Union S.A. Umowa uznana jest za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych DGA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ulica) (numer)
061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)
dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)
781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gi7sp

Podziel się opinią

Share
d1gi7sp
d1gi7sp