Trwa ładowanie...
dzdz8hc

DIGATE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzen...

DIGATE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Digate S.A. (1/2013)

Share
dzdz8hc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DIGATE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Digate S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Digate S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że dnia 2 stycznia 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Łukasza Kossakowskiego ? akcjonariusza spółki Digate S.A., o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku zawartej umowy cywilnoprawnej z dnia 31 grudnia 2012 r. dotyczącej zbycia 4 011 500 akcji Digate S.A., zmianie uległ mój stan posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A. Przed dokonaniem ww. transakcji posiadałem 4 011 500 (słownie: cztery miliony jedenaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, stanowiących 17,34% kapitału zakładowego spółki Digate S.A. i 17,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A. Po dokonaniu ww. transakcji nie posiadam żadnych akcji Digate S.A. Jednocześnie informuje, iż
ww. transakcja sprzedaży została zawarta ze Spółką LKInvest Sp. z o.o., w której posiadam 4950 udziałów, stanowiących 99% udziału w kapitale zakładowym na Walnym Zgromadzeniu Wspólników LKInvest Sp. z o.o." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

| | | DIGATE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DIGATE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 l 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 400 400 7 | | (22) 400 400 7 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | digate@digate.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1070013379 | | 141544908 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Łukasz Kossakowski Prezes Zarządu Łukasz Kossakowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

Podziel się opinią

Share
dzdz8hc
dzdz8hc