Trwa ładowanie...
d3rz759

DM IDM SA - Informacja o powzięciu przez Dom Maklerski IDM S.A. informacji o wydaniu przez Sąd po...

DM IDM SA - Informacja o powzięciu przez Dom Maklerski IDM S.A. informacji o wydaniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki. (86/2012)

Share
d3rz759

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o powzięciu przez Dom Maklerski IDM S.A. informacji o wydaniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 grudnia 2012 r. powziął wiarygodną informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX ? Sąd Gospodarczy postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwała), w odniesieniu do wszystkich akcji serii K (dalej: Akcje) utworzonych na podstawie Uchwały w następstwie złożenia przez obligatariuszy oświadczeń o zamianie obligacji na Akcje, w wyniku czego obligatariusze objęli 416.650.000 (czterysta szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt
tysięcy) Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez: ? zakaz wykonywania prawa głosu z Akcji, ? zakaz przyjmowania przez Spółkę dokumentów Akcji lub zaświadczeń celem wykazania prawa akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art.4063 §1 KSH, ? zakaz umieszczania akcjonariuszy uprawnionych z Akcji na liście sporządzanej przez Spółkę zgodnie z art.4063 §6 KSH, ? zakaz zamiany Akcji z akcji na okaziciela na akcje imienne, ? zakaz dokonania wpisu tych akcjonariuszy do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Spółki, ? zakaz umieszczenia akcjonariuszy uprawnionych z Akcji na liście sporządzanej przez Zarząd Spółki zgodnie z art.407 §1 KSH , ? zakaz uwzględniania akcji serii K przy obliczaniu wyników głosowania uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ? zakaz wypłaty przez Spółkę jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy posiadających Akcje. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne. Spółka zamierza wnieść zażalenie na ww. postanowienie. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM IDM SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-12-07 Piotr Derlatka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

Podziel się opinią

Share
d3rz759
d3rz759