Trwa ładowanie...
d2dy8ne
espi

DM IDM SA - Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA (98/2011)

DM IDM SA - Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA (98/2011)

Share
d2dy8ne

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 98 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej: DM IDMSA, Spółka) z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie informujące, iż w wyniku nabycia w dniach 15 i 16 grudnia 2011 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Transakcja) 943 649 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć) akcji których Emitentem jest DM IDMSA (dalej: Akcje), zwiększył się procentowy udział Pana Grzegorza Leszczyńskiego w kapitale zakładowym DM IDMSA powyżej 12%. W związku z powyższym DM IDM SA podaje poniższe informacje: Przed zmniejszeniem udziału Pan Grzegorz Leszczyński posiadał 25 367 715 sztuk (słownie: dwadzieścia pięć
milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset piętnaście) akcji spółki, co stanowiło 11,63 % w kapitale zakładowym DM IDMSA, akcje te odpowiadały 25 367 715 głosom (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset piętnaście) na Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA, co stanowiło 11,63 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu Transakcji, Pan Grzegorz Leszczyński posiada 26 311 364 sztuk (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji spółki, co stanowi 12,06 % w kapitale zakładowym DM IDMSA, akcje te odpowiadają 26 311 364 głosom (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) na Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA, co stanowi 12,06 % udziałów ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Grzegorz Leszczyński ponadto informuje, nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje DM IDMSA. Jednocześnie Pan Grzegorz Leszczyński
informuje, iż brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C. ustawy O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dy8ne

| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2011-12-19 Piotr Derlatka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dy8ne

Podziel się opinią

Share
d2dy8ne
d2dy8ne