Trwa ładowanie...
d207sat
d207sat
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Opóźniona informacja poufna o zawarciu znaczącej umowy (36/2010)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Opóźniona informacja poufna o zawarciu znaczącej umowy (36/2010)
Share
d207sat

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Opóźniona informacja poufna o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2010 roku. Informacja poufna, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, dotyczyła zawarcia w dniu 4 listopada 2010 przez Spółkę, przedwstępnej umowy spełniającej kryteria umowy znaczącej.Działając na
podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 5 ust. 1 pkt. 1) oraz pkt. 3), § 7 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, iż ww. umowa przedwstępna sprzedaży została zawarta przez Spółkę w dniu 4 listopada 2010 roku ze spółką HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.Przedmiotem umowy jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Śródmieście przy Placu Małachowskiego 2, zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszawie, dzielnicy Śródmieście
przy ulicy Traugutta.Łączna cena z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wraz z prawem własności budynku oraz nieruchomości niezabudowanej wynosi 95 027 000,00 zł, która będzie powiększona okwotę należnego podatku od towarów i usług obliczonego według właściwej stawki. Łączna wartość ewidencyjna aktywów, będących przedmiotem umowy przedwstępnej sprzedaży wynosi w księgach rachunkowych 92,6 mln PLN (według stanu na dzień 25 listopada 2010 roku). Łączna wartość tych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, spełniając kryterium aktywów o znacznej wartości. Przedmiotowa umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.Pod warunkiem zawieszającym niewykonania przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy prawa pierwokupu, Spółka sprzeda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej przy ul. Traugutta w Warszawie i nieruchomości zabudowanej przy pl. Małachowskiego 2 w Warszawie na rzecz spółki
HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz osobami zarządzającymi HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie istnieją żadne powiązania.Zapisy umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Zarząd Spółki działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że realizując postanowienia umowy przedwstępnej sprzedaży, Spółka oraz HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. zawarły w dniu 25 listopada 2010 roku warunkową umowę sprzedaży. Umowa zawarta została pod warunkiem niewykonania przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy prawa pierwokupu. Po
ziszczeniu się ww. warunku, pomiędzy Spółką a HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostaną zawarte umowy przenoszące prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Traugutta w Warszawie oraz nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Warszawie przy pl. Małachowskiego 2.Maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w powyższych przedwstępnej umowie sprzedaży oraz w umowie warunkowej sprzedaży wynosi:?w przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy przedwstępnej sprzedaży oraz warunkowej umowy sprzedaży, z przyczyn leżących po stronie HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. - 5.000.000,00 zł.?w przypadku odstąpienia przez HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. od umowy przedwstępnej sprzedaży oraz warunkowej umowy sprzedaży, z przyczyn leżących po stronie Spółki?5.000.000,00 zł.Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2010-11-25 Jacek Sadowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d207sat

Podziel się opinią

Share
d207sat
d207sat