Trwa ładowanie...
d4l9qr2

DOM DEVELOPMENT S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (13/2015)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (13/2015)

Share
d4l9qr2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133), Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 07/04/15 w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2014, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku. Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby przeznaczyć część zysku netto Spółki w kwocie 55.735.362,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote), tj. 2,25 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, na wypłatę
dywidendy akcjonariuszom Spółki, a część zysku netto Spółki za rok 2014 w kwocie 86.610,22 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki zaproponował ustalić 18 czerwca 2015 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 3 lipca 2015 roku. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l9qr2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Piłsudskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 351 68 78 | | 22 351 63 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | finanse@domdevelopment.com.pl | | www.domdevelopment.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Janusz Zalewski Wiecprezes Zarządu
2015-04-14 Wojciech Kłopocki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l9qr2

Podziel się opinią

Share
d4l9qr2
d4l9qr2