Trwa ładowanie...
dv91kyn
dv91kyn
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej (16/2011)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej (16/2011)
Share
dv91kyn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 5 ust. 1 pkt. 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że w dniu 26 kwietnia 2011 r. została zawarta przez Spółkę i Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedwstępna umowa sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz, przy ul. Powązkowskiej nr 7/13, stanowiącej działkę nr ew. 23/1 z obrębu 7-03-02 o powierzchni 98.879 m2.Cena netto z tytułu sprzedaży ww.
nieruchomości stanowi sumę kwoty 168.250.000,00 zł oraz odsetek narosłych w związku ze zdeponowaniem tej kwoty na rachunku powierniczym w okresie do dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i do tak obliczonej ceny sprzedaży netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT obliczony według przepisów obowiązujących na dzień podpisania ww. warunkowej umowy sprzedaży.Zapisy umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z Wojskowym Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Kwatera" Sp. z o.o. nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.Zawarcie przez strony warunkowej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (pod warunkiem zawieszającym niewykonania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawy) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uzyskania przez Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o. zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na zawarcie ww.
warunkowej umowy sprzedaży. Przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, że nie wykona prawa pierwokupu lub w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu do złożenia przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu.Przedmiotowa umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 351 68 78 22 351 63 11
(telefon) (fax)
finanse@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525 - 14 - 92 - 233 012212483
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2011-04-26 Jacek Zengteler Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv91kyn

Podziel się opinią

Share
dv91kyn
dv91kyn