Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

DRUK-PAK S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (11/2011)

DRUK-PAK S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (11/2011)
Share
dhxpepu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DRUK-PAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych Druk-Pak S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymał od Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: " TFI") zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. W dniu 13 czerwca 2011 roku dla Penton V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na wydzielonym w banku depozytariusza rachunku papierów przeznaczonym na dokonywanie wpłat do Funduszu, zarejestrowano łącznie 3 450 223 akcji Spółki. Akcje te zostały wniesione przez podmioty dokonujące zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu - zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zaewidencjonowane na ww. rachunku w dniach 3, 6 i 13 czerwca 2011 r. Przed zarejestrowaniem Funduszu TFI nie może rozporządzać akcjami Spółki ani wykonywać z nich prawa głosu. Z chwilą wpisania
Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Fundusz wstąpi w prawa i obowiązki z tytułu dokonanych wpłat, co oznacza, że od tego dnia Funduszowi będą przysługiwać wszelkie prawa związane z akcjami Spółki, w tym prawo wykonywania głosu na walnych zgromadzeniach Spółki. Przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej, TFI ani inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI nie posiadały akcji Spółki. Obecnie na rachunku TFI przeznaczonym na dokonywanie wpłat do Funduszu zapisanych jest 3 450 223 akcji Spółki stanowiących 82,71% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo wykonywania 3 450 223 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi łącznie 82,71% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od TFI ani inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI posiadające akcje Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DRUK-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRUK-PAK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
(kod pocztowy) (miejscowość)
WYSPIAŃSKIEGO 1
(ulica) (numer)
+48 (54) 282 82 00 +48 (54) 282 82 03
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Marek Kruczek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu