Trwa ładowanie...
d33csbs
d33csbs
espi

DTP S.A. - Projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. (17/2014)

DTP S.A. - Projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. (17/2014)
Share
d33csbs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DTP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 401 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść projektu uchwały zgłoszonej do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 6 maja 2014 r., przez jednego z Akcjonariuszy ? Jamico sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z § 401 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Otrzymany projekt uchwały, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz został wpisany jako pkt 17 do zamieszczonego poniżej porządku obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r. 7.Rozpatrzenie dokonanej przez Radę
Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2013 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 r. 11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r. 12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PROJEKT UCHWAŁY.pdf | Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DTP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-583 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 9
(ulica) (numer)
22 276 66 00 22 852 05 52
(telefon) (fax)
www.dtpsa.pl
(e-mail) (www)
5213602553 142920302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Michał Handzlik Prezes Zarządu
2014-04-10 Paweł Czechowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33csbs

Podziel się opinią

Share
d33csbs
d33csbs