Trwa ładowanie...
d3sb7i4

Dwa podmioty objęły 340 tys. akcji serii N Mabionu za łącznie 11,3 mln zł

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Mabionu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji do 340 tys. akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej 47 zł za akcję, podała spółka. Akcje zostały objęte przez dwa podmioty za łączną kwotę 11,28 mln zł.

Share
d3sb7i4

"Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 1 116 000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 1 116 000,10 zł i nie większej niż 1 150 000,00 zł, to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 34 000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 340 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2015 r., chyba że podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii N zostanie zarejestrowane po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2015 (wówczas akcje serii N będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r.). Cena emisyjna akcji serii N wynosi 47 zł za jedną akcję. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Uchwała stanowi, że pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N. Emisja akcji serii N nastąpi w formie subskrypcji prywatnej, podano również.

Jednocześnie spółka poinformowała o zawarciu następujących umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki po jednostkowej cenie emisyjnej równej 47 zł:

d3sb7i4

- umowa objęcia akcji serii N z Twiti Investments Ltd (głównym akcjonariuszem spółki kontrolowanym w 50% przez przewodniczącego rady nadzorczej spółki Roberta Aleksandrowicza), na mocy której Twiti Investments Ltd objęła 150 000 akcji serii N za łączną kwotę 7 050,0 tys. zł,

- umowa objęcia akcji serii N z Glatton Sp. z o.o. (akcjonariuszem spółki kontrolowanym w 100% przez prezesa zarządu spółki Macieja Wieczorka)
, na mocy której Glatton Sp. z o.o. objęła 90 000 akcji serii N za łączną kwotę 4 230,0 tys. zł.

Wszystkie objęte akcje zostały w pełni opłacone. Opłacenie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności wynikających z ww. umów objęcia z wierzytelnościami spółki wynikającymi z umów pożyczek udzielonych spółce przez ww. podmioty oraz w pozostałej części w formie gotówki, podano także.

"Na mocy umów objęcia spółka zobowiązała się złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym przez GPW po upływie 12 miesięcy od dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii M spółki. Umowy nie przewidują kar umownych, ani nie zostały zawarte pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka stosuje wartość kapitału własnego" - podsumowano w komunikacie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4