Trwa ładowanie...
dijozec
dijozec
espi

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2014

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2014
Share
dijozec

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 662 | 34 140 | 7 813 | 8 084 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 138 | 1 124 | 272 | 266 | |
| | Zysk (strata) brutto | 516 | 917 | 123 | 217 | |
| | Zysk (strata) netto | 516 | 917 | 123 | 217 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 097 | 4 877 | -262 | 1 155 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -173 | -197 | -41 | -47 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 474 | -651 | -831 | -154 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -4 744 | 4 029 | -1 134 | 954 | |
| | Aktywa, razem | 21 176 | 22 621 | 5 071 | 5 455 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 283 | 19 244 | 4 139 | 4 640 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 310 | 2 465 | 74 | 594 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 16 416 | 16 156 | 3 932 | 3 896 | |
| | Kapitał własny | 3 893 | 3 377 | 932 | 814 | |
| | Kapitał zakładowy | 16 840 | 16 840 | 4 033 | 4 061 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 10 525 000 | 84 200 000 | 10 525 000 | 84 200 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,36 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2014 roku: 4,1755 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku: 4,1472 PLN. 2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku: 4,1803 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku: 4,2231 PLN. Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za
dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. Dane z bilansu za III kwartał 2013 roku są podawane na 31 grudnia 2013 roku (art. 87 ust. 7 pkt 1 RMF GPW). | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
data przekazania: 2014-11-06
eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)
dijozec

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe 2 181 2 164 2 243 2 073
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 183 211 258 306
wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 660 673 746 810
Należności długoterminowe 864 864 864 869
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 864 864 864 869
Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 474 416 375 88
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 474 416 375 88
Aktywa obrotowe 18 995 21 360 20 378 25 340
Zapasy 37 14 37 32
Należności krótkoterminowe 13 085 15 316 9 531 12 945
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 13 085 15 316 9 531 12 945
Inwestycje krótkoterminowe 5 570 5 536 10 313 11 690
Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 570 5 536 10 313 11 690
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 570 5 536 10 313 11 690
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 303 494 497 673
A k t y w a r a z e m 21 176 23 524 22 621 27 413
PASYWA
Kapitał własny 3 893 3 249 3 377 3 695
Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840 16 840
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Kapitał zapasowy 48 48 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 511 -13 511 -14 062 -14 062
Zysk (strata) netto 516 -128 599 917
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 283 20 275 19 244 23 718
Rezerwy na zobowiązania 54 6 10 12
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 54 6 10 12
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 54 6 10 12
Zobowiązania długoterminowe 310 342 2 465 5 575
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 310 342 2 465 5 575
Zobowiązania krótkoterminowe 16 416 19 464 16 156 17 383
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 16 416 19 464 16 156 17 383
Fundusze specjalne 0 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe 503 463 613 748
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 503 463 613 748
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 503 463 613 748
P a s y w a r a z e m 21 176 23 524 22 621 27 413
Wartość księgowa 3 893 3 249 3 377 3 695
Liczba akcji (w szt.) 10 525 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,37 0,04 0,04 0,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 525 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,01 0,04 0,04 0,04
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 192 32 662 11 405 34 140
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 192 32 274 11 405 34 135
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 388 0 5
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 562 29 126 10 309 30 708
jednostkom powiązanym 0 0 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 562 28 780 10 309 30 703
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 346 0 5
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 630 3 536 1 096 3 432
Koszty sprzedaży 320 906 278 845
Koszty ogólnego zarządu 516 1 463 495 1 480
Zysk (strata) ze sprzedaży 794 1 167 323 1 107
Pozostałe przychody operacyjne 3 11 1 30
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7 0 0
Dotacje 0 0 0 0
Inne przychody operacyjne 3 4 1 30
Pozostałe koszty operacyjne 5 40 0 13
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 38 0 10
Inne koszty operacyjne 0 2 0 3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 792 1 138 324 1 124
Przychody finansowe 13 26 -32 221
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 13 26 19 56
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne 0 0 -51 165
Koszty finansowe 161 648 130 428
Odsetki w tym: 99 346 130 428
dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne 62 302 0 0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 644 516 163 917
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto 644 516 163 917
Podatek dochodowy 0 0 0 0
część bieżąca 0 0 0 0
część odroczona 0 0 0 0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 644 516 163 917
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 198 0 981
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 67 247 383 0 84 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 249 3 377 2 778 2 778
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 249 3 377 2 778 2 778
Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 16 840 16 840
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840 16 840
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 48 48 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
z podziału zysku (ustawowo) 48 48 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty 0 0 0 0
0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 48 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 511 -14 062 -12 912 -12 912
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 511 14 062 12 912 12 912
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 511 14 062 12 912 12 912
zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 150 1 150
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 1 150 1 150
zmniejszenia (z tytułu) 0 551 0 0
zmniejszenia z tytułu zysku z roku ubiegłego 0 551 0 0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 13 511 13 511 14 061 14 061
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13 511 -13 511 -14 061 -14 061
Wynik netto 516 516 599 917
zysk netto 516 516 599 917
strata netto 0 0 0 0
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 893 3 893 3 377 3 695
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 893 3 893 3 377 3 695
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 644 516 163 917
Korekty razem 1 637 -1 613 -663 3 960
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Amortyzacja 131 385 141 416
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 97 338 130 453
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -7 0 0
Zmiana stanu rezerw 48 44 6 -44
Zmiana stanu zapasów -23 0 4 -3
Zmiana stanu należności 2 231 -3 555 1 382 -2 660
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 020 1 197 -1 949 5 729
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 173 -15 -377 69
Inne korekty 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 281 -1 097 -500 4 877
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 0 7 0 1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 7 0 1
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Wydatki 46 180 123 198
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 180 123 198
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -46 -173 -123 -197
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 0 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Wydatki 2 201 3 474 66 651
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 2 000 3 000 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 76 201 60 180
Odsetki 125 273 6 471
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 201 -3 474 -66 -651
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 34 -4 744 -689 4 029
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 34 -4 744 -689 4 029
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 5 536 10 314 12 379 7 661
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 570 5 570 11 690 11 690
o ograniczonej możliwości dysponowania 5 243 5 243 9 776 9 776
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
dijozec

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU.pdf Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2014-11-06 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu
2014-11-06 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2014-11-06 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu
2014-11-06 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dijozec

Podziel się opinią

Share
dijozec
dijozec